Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 6: Places

Minh lives in the

There are four people in his family

Their house is next to a

There is a museum near their house

Minh’s mother works in a

 

ppt21 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 6: Places, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
20- 11Welcome Vietnamese Teachers’ Day20 - 11STREETHangmanSTREETHOTELHangmanI. VocabularyA store ( N )Cửa hàng Unit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityTuesday Nov, 18 2008I. VocabularyA store ( N )Cửa hàngA restaurant( N )Nhà hàngTuesday Nov, 18 2008 Unit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityI. VocabularyA store ( N )Cửa hàngA restaurant( N )Nhà hàngA temple( N )Đền Unit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityTuesday Nov, 18 2008I. VocabularyA store ( N )Cửa hàngA restaurant( N )Nhà hàngA temple( N )Đền, miếu A hospital( N )Bệnh việnTuesday Nov, 18 2008 Unit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityI. VocabularyA store ( N )Cửa hàngA restaurant( N )Nhà hàngA temple( N )Đền A hospital( N )Bệnh việnA factory( N )Nhà máyUnit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityTuesday Nov, 18 2008I. VocabularyA store ( N )Cửa hàngA restaurant( N )Nhà hàngA temple( N )Đền A hospital( N )Bệnh việnA factory( N )Nhà máyA stadium( N )Sân vận độngUnit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityTuesday Nov, 18 2008I. VocabularyA store ( N )Cửa hàngA restaurant( N )Nhà hàngA temple( N )Đền A hospital( N )Bệnh việnA factory( N )Nhà máyA museumA studium( N )Sân vận động( N )Nhà bảo tàngUnit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityTuesday Nov, 18 2008I. Vocabularya store ( n )Cửa hànga restaurant( n )Nhà hànga temple( n )Đền a hospital( n )Bệnh việna factory( n )Nhà máya museuma studium( n )Sân vận động( n )Nhà bảo tàngneighborhood( n )Khu vực lân cậnTuesday Nov, 18 2008Unit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityMy father is a doctor. He works in a hospital?I. Vocabularya store ( n )Cửa hànga restaurant( n )Nhà hànga temple( n )Đền a hospital( n )Bệnh việna factory( n )Nhà máya museuma studium( n )Sân vận động( n )Nhà bảo tàngneighborhood( n )Khu vực lân cậnTuesday Nov, 18 2008Unit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the city(to) work( v )Làm việc1432567MatchingA, restaurantB, museumC, hospitalD, factoryE, storeF, templeG, stadium1. Minh lives in the2. There are four people in his family3. Their house is next to a4. There is a museum near their house5. Minh’s mother works in a6. Minh’s father works in aBefore you readAfter you read FTFTFFcitycountrysidehotelfactoryhospitalstorehospitalfactoryI. VocabularyTuesday Nov, 18 2008Unit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityII. Reading1. Read and check T/ F2. Complete the sentencesa, Minh and his family live in the (1)b, On the street, there is a (2) .  a (3). and a (4 ) c, His mother works in a ( 5 ). d, Minh’s (6) . is next to a (7) ..e, His father works in a (8 ) ..cityrestaurantbookstoretemplehospital housestorefactoryI. VocabularyTuesday Nov, 18 2008Unit 6: Places Lesson 3: b 1 -3 in the cityII. Reading1. Read and check T/ F2. Complete the sentencesIII. Listening museum studium temple hospital restaurant store bookstore factory park river lake yard hotel house street treemuseumbookstore riverstreeta)b)c)d)Homework Learn the new words by heartDo exercise 1 – 2 ( P 62- 63 )Thanks for attending our lessonGoodbyeSee you againPrepared by: 09436900817- 11- 2008Trong bài giảng có sử dụng một số tư liệu trên diễn đàn. Xin chân thành cảm ơn các tác giả.

File đính kèm:

  • pptthao_giang_chao_mung_ngay_2011.ppt
Bài giảng liên quan