Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 9: A first - Aid course

Choose the first-aid for the burns:

a. Put the wound under a running old water.

b. Give the person some water.

c. Call an ambulance.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 14/10/2016 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 9: A first - Aid course, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
?C¸c ThÇy C« gi¸oC¸c em häc sinh Líp 8Chóc c¸c em häc tËp tèt !GV: L¢M VIÖT PH¦¥NGTr­êng THCS Yªn ®æ- plUnit 9: A first-aid courseLesson 3: Read (P 57)Choose the first-aid for the burns:a. Put the wound under a running old water.b. Give the person some water.c. Call an ambulance. Unit 9: A first-aid courseLesson 3: Read (P 57)Vocabulary:lie flat (v) force (v)elevate (v)patient (n)/ victim (n)revive (v)overheat (v)tissue (adj)Unit 9: A first-aid courseLesson 3: Read (P 57)Read the text. Then do the matching:A 1. Cool the burn immediately. 2. Lower his head below the level of the heart. 3. Don't give the victim drugs or alcohol.B a. H¹ ®Çu xuèng thÊp h¬n so víi tim n¹n nh©n. b. Lµm m¸t chç báng ngay. c. Kh«ng cho n¹n nh©n dïng thuèc hoÆc r­îu.Unit 9: A first-aid courseLesson 3: Read (P 57)Choose the correct case for each of the following treatments.1. The victim should not sit or stand.2. The victim cannot drink wine or beer.3. The victim's head should be below the level of the heart.4. You should ease the pain with ice or cold water packs.5. The victim should drink a cup of tea when reviving.A. Fainting -> 1- 3 - 5 B. Shock -> 2C. Burns -> 4Unit 9: A first-aid courseLesson 3: Read (P 57)- Listen and complete the sentences below:1. When one has a burn, he should ......... the pain with ice.2. When having shock, .......... give the victim any food.3. Don't let the victim of fainting get .......4. Don't ....... ......... the shock victim with blankets or coat.easedon’tcoldoverheatUnit 9: A first-aid courseLesson 3: Read (P 57)Homework:+ Practice the text; Do the exercises in the workbooks.+ Be ready for Write (Period 58) 

File đính kèm:

  • pptE8Unit_9_Lesson3.ppt
Bài giảng liên quan