Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 9: The body

- a head :ñaàu.

- a shoulder :vai.

an arm :caùnh tay.

- a hand :baøn tay.

- a finger :ngoùn tay.

- a chest :ngöïc.

- a leg :chaân.

a foot :moät baøn chaân.

feet :nhieàu baøn chaân.

- a toe :ngoùn chaân.

- the body : thaân theå

 

ppt6 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 9: The body, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Unit 9: THE BODYA – Parts of the bodyLesson 1:A1 + A2* Vocabulary. - a head :ñaàu.- a shoulder :vai.an arm :caùnh tay.- a hand :baøn tay.- a finger :ngoùn tay.- a chest :ngöïc.- a leg :chaân.a foot :moät baøn chaân.feet :nhieàu baøn chaân.- a toe :ngoùn chaân.- the body : thaân theå* Model sentences:What is that? 	That is his head.What are those? 	They are his eyes. Structures:What’s this / that?	This / That is ............. What are these / those?	These / those are .............* Homework.Learn by heart the new words.Practice more at home .Prepare: Unit 9 : A3 + 4 + 5

File đính kèm:

  • pptENGLISH6UNIT9.ppt
Bài giảng liên quan