Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 9: The body

Chi is a teacher.

She is tall.

She is fat.

She is light and she is weak.

Tuan is a gymnast.

He is short.

He is not fat but he is heavy.

He is strong.

 

 

ppt17 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 9: The body, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
WARM – UP: LABEL PARTS OF THE BODY123456789headshoulderfingerhandfoottoelegchestarmtall short thin fat heavy light weak strong Lesson 2: A3,4,5 Miªu t¶ d¸ng vãcthin (adj)heavy (adj)tall (adj)fat (adj)short (adj)light (adj)caonặnggầybéonhẹthấpUnit9: Lesson 2Unit9: Lesson 2gymnast (n) weight lifter(n)vận động viên thể dục vận động viên cử tạtallthinheavyshortlightfatweakstrong12345679108II. Grammar: A3 P97Unit9: Lesson 2 I am tall.He is heavy.* Form:Miªu t¶ d¸ng vãc cña mét ng­êi nµo ®ã31241. A4:Chi is a teacher.She is tall.She is fat.She is light and she is weak.Tuan is a gymnast.He is short.He is not fat but he is heavy.He is strong.2. A5:a) True / False Statements: FTTTFFFFChiTuanb) Comparison: - Similarity:They are strong.- Differences:ChiTuantallthinlightshortfatheavySanta ClauseMaradonaLy DucKate MossDan Truong1) Describe the Physical Appearance of all members in your family in your workbook.2) Do A3, A4 (Workbook/ P. 84).Unit9: Lesson 25. Homework

File đính kèm:

  • pptunit9_Leson2.ppt
Bài giảng liên quan