Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit four school activities section B – Parts (1, 2)

V. Demonstration:
1. Structure:
A: What’s he / she doing? B: He’s/She’s+doing English exercises

New words:

 _riding a bike

 _playing football

 _doing English exercises

 

ppt22 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 17/10/2016 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit four school activities section B – Parts (1, 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
UNIT FOUR  SCHOOL ACTIVITIESSECTION B – Parts ( 1,2 )Presented byHUYNH VAN DUNG PLAY DICEI. Warm - up:II. Presentation:Miss Chi: Where’s Nam? Is he in the classroom?Mai: Yes, he is.Miss Chi: What’s he doing?Mai: He’s doing English exercises.1. Structure:A : What’s he / she doing?B : He’s / She’s + doing English exercises.2. New words:riding a bike:đang đạp xe đạp.playing football:đang đá bóng.III.Practice:What’s she / he doing ? She’s / He’s_______.Play lucky numbersNEXTEXITIV. Extension:12345678LUCKY NUMBERBACK1. What_____________?BACK4. What____________?BACK8. What____________?BACK6. What_____________?BACK3. What_____________?BACK7. What______________?BACKCONGRATULATIONV. Demonstration:1. Structure:A: What’s he / she doing? B: He’s/She’s+doing English exercises2. New words: _riding a bike _playing football _doing English exercises-Practice the structure-Learn the activities by heartVI.Homework:THANK YOU FORJOINING US

File đính kèm:

  • pptThao_giang.ppt
Bài giảng liên quan