Bài giảng Môn Tin học lớp 10 - Bài 17: Chương trình con và phân loại (tiết 2)

2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con

 * Một số thuật ngữ

Tham số hình thức của chương trình con: Là các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra.

- Biến cục bộ: Là các biến được khai báo, sử dụng trong chương trình con.

- Biến toàn cục: Là các biến được khai báo trong chương trình chính và sử dụng trong toàn bộ chương trình.

Lưu ý: Một chương trình con có thể có hoặc không có tham số hình thức, cũng như biến cục bộ.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Tin học lớp 10 - Bài 17: Chương trình con và phân loại (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI (Tiết 2) 2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con 	a. Phân loại Chương trình con gồm có 2 loại: Hàm (Function) Là chương trình con Thực hiện một số thao tác nào đó Trả về một giá trị qua tên hàm Thủ tục (Procedure) Là chương trình con Thực hiện một số thao tác nào đó Sqrt(x): Trả về căn bậc 2 của số x Length(S): Trả về chiều dài xâu S EOF(): Trả về giá trị True nếu con trỏ đang chỉ tới cuối tệp Writeln(): Xuất danh sách kết quả ra màn hình Delete(S,vt,N): Xóa N ký tự trong xâu S, tính từ vị trí thứ vt Assign(,): Gắn tên tệp cho biến tệp. Khơng trả về giá trị nào thơng qua tên thủ tục 2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con 	b. Cấu trúc chương trình con Hãy trình bày cấu trúc của một chương trình? Cấu trúc chương trình [] Cấu trúc chương trình con [] Là phần bắt buộc phải cĩ,Được dùng để khai báo tên chương trình con, nếu là hàm thì cần khai báo kiểu dữ liệu cho giá trị trả về Có thể khai báo biến cho dữ liệu vào và ra, các hằng và biến sử dụng trong chương trình con. Là một dãy lệnh Đặt trong cặp begin end; Cấu trúc hàm và thủ tục Cấu trúc thủ tục Procedure [(danh sach tham sơ) ]; Function [(danh sach tham số) ]:; Var : Var : Begin ; End; Begin ; Ten_ham:=; End; Ten_ham:=; Khơng thiếu Cấu trúc hàm Function Luythua(x: Real; k: Integer): Real; Var i: Integer; lt: Real; Begin lt:=1.0; For i:=1 to k do ltx:=lt*x; Luythua:=lt; End; Procedure ve(n:integer); Var i:integer; Begin For i:=1 to n do write(‘*’); End; Ví dụ Ví dụ 2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con Program TongLuythua; Var a, b, c, d, Tong: Real; m, n, p, q: Integer; Function Luythua(x: Real; k: Integer): Real; Var i: Integer; ltx: Real; Begin lt:=1.0; For i:=1 to k do lt:=lt*x; Luythua:=lt; End; Begin Write(' Nhap a, b, c, d, m, n, p, q: '); Readln(a, b, c, d, m, n, p, q); Tong:=Luythua(a,m)+Luythua(b,n)+Luythua(c,p)+Luythua(d,q); Write(' Tong luy thua = ',Tong:8:2); Readln End. x: Real; k: Integer Var i: Integer; ltx: Real; Var a, b, c, d, Tong: Real; m, n, p, q: Integer; Được khai báo cho dữ liệu vào/ra và gọi là tham số hình thức Được khai báo, sử dụng trong chương trình con và gọi là biến cục bộ Được khai báo trong chương trình chính và sử dụng trong toàn bộ chương trình và gọi là biến toàn cục procedure ve(n:integer); Var i:integer; Begin For i:=1 to n do write(‘*’); End; Program ve_duong_thang; Var a,b:integer; Begin A:=6;b:=10; Ve(a); writeln; Ve(b); Readln; End. Ví trí của chương trình con nằm ở đâu? - Vị trí chương trìn con nằm sau phần khai báo biến của chương trình chính 2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con 	* Một số thuật ngữ - Tham số hình thức của chương trình con: Là các biến được khai báo cho dữ liệu vào/ra. - Biến cục bộ: Là các biến được khai báo, sử dụng trong chương trình con. - Biến toàn cục: Là các biến được khai báo trong chương trình chính và sử dụng trong toàn bộ chương trình. * Lưu ý: Một chương trình con có thể có hoặc không có tham số hình thức, cũng như biến cục bộ. Procedure Ve_HCN; Begin Writeln('************************'); Writeln('* *'); Writeln('* *'); Writeln('************************'); End; Begin Ve_HCN; Readln End. Ví dụ về chương trình con không có tham số hình thức và biến cục bộ: 2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con 	c. Thực hiện chương trình con Để thực hiện chương trình con, ta cần phải có lệnh gọi nó tương tự lệnh gọi hàm hay thủ tục chuẩn, bao gồm tên chương trình con và các tham số (nếu có). Các tham số này được gọi là tham số thực sự. 2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con 	c. Thực hiện chương trình con Program Tong_Luy_thua; Var a, b, c, d, Tong: Real; m, n, p, q: Integer; Function Luythua(x: Real; k: Integer): Real; Var i: Integer; ltx: Real; Begin ltx:=1; For i:=1 to k do ltx:=ltx*x; Luythua:=ltx; End; Begin Write(' Nhap a, b, c, d, m, n, p, q: '); Readln(a, b, c, d, m, n, p, q); Tong:=Luythua(a,m)+Luythua(b,n)+Luythua(c,p)+Luythua(d,q); Write(' Tong luy thua = ',Tong:8:2); Readln End. Luythua(a,m) Lời gọi chương trình con Tên chương trình con Tham số thực sự 2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con 	c. Thực hiện chương trình con Để thực hiện chương trình con, ta cần phải có lệnh gọi nó tương tự lệnh gọi hàm hay thủ tục chuẩn, bao gồm tên chương trình con và các tham số (nếu có). Các tham số này được gọi là tham số thực sự. * Chú ý: Các tham số thực sự và tham số hình thức phải có sự tương ứng về thứ tự và kiểu dữ liệu. Có 2 loại chương trình con là Hàm và Thủ tục. Cấu trúc chương trình con gồm 3 phần: Phần đầu, phần khai báo và phần thân. Các thuật ngữ: Tham số hình thức, tham số thực sự, biến cục bộ, biến toàn cục. Để thực hiện một chương trình con, cần phải có lệnh gọi chương trình con, bao gồm tên chương trình con và các tham số thực sự (nếu có). TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ, THĂM LỚP! CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI! Length(st), sqrt(x), abs(x), sqr(x), eof(f) …. 

File đính kèm:

  • pptBai8Vi du cach viet va su dung chuong trinh con.ppt