Bài giảng Môn Tin học lớp 10 - Cấu trúc rẽ nhánh

Xây dựng thuật toán tính tiền cho khách hàng trong

trường hợp trên:

Thuật toán

Bước 1: ?vào X;

Bước 2 :

Nếu X <= 200 thì số tiền phải trả là X*300 (đồng);

Bước 3:

Nếu X > 200 thì số tiền phải trả là X*280;

Bước 4: Kết thúc;

 

ppt20 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Tin học lớp 10 - Cấu trúc rẽ nhánh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Hoa Oai Huong Ca Mau  Câu 1: Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập dữ liệu cho biến x?	A. Realdn(x);	 	B. Write('Nhap du lieu cho bien x:'); C. Writeln('nhap du lieu cho bien x:');	 D. Readln(x); 	  Câu 2: Trường hợp nào dưới đây không phải là tên biến trong Pascal ? 	A. Giai_Ptrinh_Bac_2;	 	B. Ngaysinh; 	C. _Noisinh; 	D. 2x;  Câu 3: Câu lệnh nào sau đây dùng để hiển thị giá trị của x lên màn hình? Readln(x); B. Read(x); C. Writeln('x'); D. Writeln(x);  Câu 4: Cú pháp để khai báo tên một chương trình Pascal là: Program; B. ; C. Program ; D. Không có đáp án nào đúng; CHUYÊN ĐỀ 3: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP §9. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH Đặt vấn đề: Một cửa hàng photocopy tính tiền khách hàng đến photo theo bảng giá như sau: CHUYEÂN ÑEÀ 3 Giả sử hôm nay lớp phải photo bài tập cho các bạn dùng X tờ A4, photo 2 mặt thì cửa hàng cho biết tiền họ phải trả được tính theo qui định tương ứng như trên bảng giá như thế nào? CHUYEÂN ÑEÀ 3 	TH1: Nếu X 200 thì số tiền phải trả là X*280; Có 2 trường hợp tính tiền: CHUYEÂN ÑEÀ 3 	Nếu X 200 thì số tiền phải trả là X*280; Bước 1: Nhập vào X; Bước 2 : Bước 3: Bước 4: Kết thúc; Xây dựng thuật toán tính tiền cho khách hàng trong trường hợp trên: Thuật toán CHUYEÂN ÑEÀ 3 ? ? Thuật toán ở trên viết cho người hiểu tiếng Việt. Bây giờ ta phải viết chương trình cho máy tính thực hiện tính tiền cho khách hàng thì viết thế nào? CHUYEÂN ÑEÀ 3 Nếu X 200 thì số tiền phải trả là X*280. 2 meänh ñeà treân cho bieát vieäc laøm cuï theå naøo? Vaø ñieàu kieän ñoù laø gì ? 2 meänh ñeà treân coù ñeà caäp ñeán vieäc gì seõ xaûy ra khi ñieàu kieän ñoù khoâng ñöôïc thoûa maõn khoâng? - Daïng thieáu: Neáu … thì … Nhaän xeùt: 1. Caâu leänh IF..THEN Ñieàu kieän Ñieàu kieän Vieäc laøm Vieäc laøm CHUYEÂN ÑEÀ 3 ? ? a. Daïng thieáu - Cuù phaùp: If Then ; Trong ñoù: If Then , : Töø khoùa : Bieåu thöùc quan heä hoaëc loâgic : Laø moät caâu leänh cuûa Pascal 1. Caâu leänh IF..THEN CHUYEÂN ÑEÀ 3 - YÙ nghóa: Neáu ñieàu kieän nhaän giaù trò ñuùng thì thöïc hieän caâu leänh, ngöôïc laïi caâu leänh seõ ñöôïc boû qua. - Sô ñoà khoái: Ñieàu kieän Ñuùng Caâu leänh Sai Caâu leänh Ñuùng Caâu leänh Ñieàu kieän Ñieàu kieän a. Daïng thieáu: If Then ; 1. Caâu leänh IF..THEN CHUYEÂN ÑEÀ 3 	Nếu X 200 thì số tiền phải trả là X*280; Ví dụ 1: a. Daïng thieáu: If Then ; 1. Caâu leänh IF..THEN If Then X 200 Writeln (‘So tien phai tra la ', X* 280, 'dong‘); CHUYEÂN ÑEÀ 3 Program Photocopy; {chuong trinh 1} Uses Crt; Var X : longint; Begin 	Clrscr; 	Writeln (‘ Nhap so luong to: ‘); Readln(X); 	IF X 200 Then Writeln (‘So tien phai tra la ', X* 280, 'dong‘); 	Readln; End. 1. Caâu leänh IF..THEN CHUYEÂN ÑEÀ 3 Phần khai báo Phần thân Câu lệnh if…then... Nếu m chia hết cho 2 thì m là số chẵn Nếu m không chia hết cho 2 thì m là số lẻ Viết câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu. If then If then Ví dụ 2: CHUYEÂN ÑEÀ 3 m mod 2 = 0 Write(m,‘ la so chan’); ; m mod 2 0 Write(m,‘ la so le’); ; 1. Caâu leänh IF..THEN a. Daïng thieáu: If Then ; Viết đoạn chương trình kiểm tra một số nguyên dương m là số chẵn hay số lẽ. In kết quả ra màn hình. Program chan_le; Uses Crt; Var m : word; Begin 	clrscr; 	Write(‘nhap m: ’); 	Readln(m); 	If m mod 2 = 0 then Write(m,‘ la so chan’); 	If m mod 2 0 then Write(m,‘ la so le’); Readln; End. CHUYEÂN ÑEÀ 3 CỦNG CỐ TIẾT HỌC HS cần nắm vững các nội dung sau đây: + Cú pháp câu lệnh if – then và ýÝnghĩa của cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu trong Pascal. + Viết được chương trình đơn giản trong Pascal, trong đó có sử dụng câu lệnh if – then dạng thiếu. CHUYEÂN ÑEÀ 3 Bài tập: Viết chương trình kiểm tra và in ra màn hình số lớn nhất trong 2 số nguyên a và b. CHUYEÂN ÑEÀ 3 Program Max2so; Uses crt; Var a, b:integer; Begin 	clrscr; 	Write(‘nhap gia tri cho a va b:’); readln(a,b); 	If a >b then Write(a,‘ la so lon nhat); 	If a Then ; 1. Xem lại nội dung: Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu. 2. Xem trước nội dung cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ và câu lệnh ghép. DẶN DÒ CHUYEÂN ÑEÀ 3 

File đính kèm:

  • ppttin hoc 11 theo chuyen de moi.ppt