Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (tiết 1)

Định nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B.

M là trung điểm của AB

Chú ý: Trung điểm của đoạn thẳng AB còn

được gọi là điểm chính giữa của đoạn

thẳng AB.

/ Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Cách 1: Dùng thước có chia khoảng cách.

Cách 2: Gấp giấy.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 2322 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
` KIỂM TRA BÀI CŨ Bµi tËp 1: Trªn tia Ox, vÏ hai ®o¹n th¼ng OA vµ OB sao cho OA = 2cm; OB = 4cm. TÝnh AB =? So s¸nh OA vµ AB. §¸p ¸n V× OA OA = AB Bµi tËp 2: Cho đoạn thẳng AB và điểm M AB như hình vẽ. Đo độ dài các đoạn thẳng AB, AM, MB. Đánh dấu các đoạn thẳng bằng nhau trên hình vẽ. B . A . . M §¸p ¸n AB = 4cm AM = 2cm MB = 2cm => MA = MB BÀI 10: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm của đoạn thẳng: M A B * Chú ý: Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB. Điểm M nằm ở vị trí nào so với A,B trên hình vẽ ? * Định nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B. + M nằm giữa A,B (MA + MB = AB) + MA = MB (M cách đều A,B ) => Điểm M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB. M lµ trung ®iÓm cña AB MA + MB = AB MA = MB Bµi 1: Trong các hình sau, hình nào có điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN? Bµi 2: (60/125 SGK): Trªn tia Ox vÏ hai ®iÓm A, B sao cho OA=2cm; OB = 4cm. §iÓm A cã n»m gi÷a 2 ®iÓm O vµ B kh«ng? So s¸nh OA vµ AB? §iÓm A cã ph¶i lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB kh«ng? V× sao? §¸p ¸n: vì hai điểm A, B cùng nằm trên tia Ox và ……………….. OA < OB a) §iÓm A n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B b) V× ®iÓm A n»m gi÷a 2 ®iÓm O vµ B Nªn OA + ….. = OB Suy ra AB = OB - OA AB = 4cm - ……. = 2cm VËy OB ….AB = 2cm. V× A n»m gi÷a hai điểm……… và ………….. c) A lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB Đoạn thẳng OB có mấy trung điểm (điểm chính giữa)? E F Điền các từ, kí hiệu còn thiếu để hoàn thành lời giải bài toán sau: AB 2cm = O, B OA = AB Đoạn thẳng OB có một và chỉ một trung điểm (điểm chính giữa). Nhưng có vô số điểm nằm giữa O và B. BÀI 10: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG Đoạn thẳng OB có mấy điểm nằm giữa O và B? BÀI 10: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm của đoạn thẳng: M A B * Chú ý: Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB. * Định nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B. M lµ trung ®iÓm cña AB MA + MB = AB MA = MB Cách 1: Dùng thước có chia khoảng cách. 2/ Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng VÝ dô: §o¹n th¼ng AB = 5cm. H·y vÏ trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng Êy. Ta cã: AM + MB = AB MA = MB AB 2 Suy ra: MA = MB = = =2,5(cm) 5 2 M Giải Cách 2: Gấp giấy. A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B Gấp giấy A B M Gấp giấy BÀI 10: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm của đoạn thẳng: M A B * Chú ý: Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB. * Định nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B. M lµ trung ®iÓm cña AB MA + MB = AB MA = MB Cách 1: Dùng thước có chia khoảng cách. 2/ Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng Cách 2: Gấp giấy. NhËn xÐt: M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB thì: AB 2 MA = MB = Gấp giấy A B M Dïng mét sîi d©y chia thanh gç th¼ng thµnh hai phÇn dµi b»ng nhau? Trung ®iÓm cña thanh gç Trung ®iÓm cña thanh gç Trung ®iÓm cña thanh gç A B M Dùng compa xác định trung điểm BÀI 10: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm của đoạn thẳng: M A B * Chú ý: Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB. * Định nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B. M lµ trung ®iÓm cña AB MA + MB = AB MA = MB Cách 1: Dùng thước có chia khoảng cách. 2/ Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng Cách 2: Gấp giấy. NhËn xÐt: M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB thì: AB 2 MA = MB = Đáp án đúng c, d Bài 4: (61/126 SGK) Cho hai tia đối nhau Ox và Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao? Giải A B Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox, Ox’. Điểm A nằm trên tia Ox, điểm B nằm trên tia Ox’ nên điểm O nằm giữa A, B. Mà: OA = OB = 2cm Vậy O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vài hình ảnh về trung điểm của đoạn thẳng trong thực tế M A B Cầu Bập bênh Cân đòn A B M HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm được định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng và cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng. - Cần phân biệt: Điểm nằm giữa. Điểm chính giữa. Trung điểm. - Làm các bài tập 62, 64, 65 SGK trang126. Bài 64/126 SGK: Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = BE = 2cm. Vì sao C là trung điểm của DE? A B C D E Vì C là trung điểm của AB nên CA = CB = = = 3cm AB 2 6 2 Trên tia AB vì AD < AC nên điểm D nằm giữa hai điểm A và C Ta có: AD + DC = AC Hay 2 + DC = 3 DC = 3 – 2 = 1cm Tương tự: CE = 1cm Mà điểm C nằm giữa hai điểm D, E và DC = CE = 1cm Vậy C là là trung điểm của DE. 

File đính kèm:

  • pptTRUNG DIEM DOAN THANG HOT.ppt
Bài giảng liên quan