Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 8 - Khi nào thì AM + MB = AB (tiếp)

Trong tay một bạn học sinh lớp 6 có các loại thước sau: thước thẳng có độ dài 1m, thước kẻ có độ dài 30 cm, thước cuộn có độ dài 30 m. Để đo chiều dài sân trường, theo em nên khuyên bạn học sinh ấy dùng loại thước nào để đo? Tại sao?

 

ppt30 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1985 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 8 - Khi nào thì AM + MB = AB (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
* Cho hình vẽ 1) H·y ®o ®o¹n th¼ng AM, AB, MB? 2) TÝnh AM + MB? 3) So s¸nh AM + MB vµ AB? Trả lời 1) AM = 1 cm	 AB = 4 cm	 MB = 5 cm	 2) AM + MB = 3) AM + MB AB 6 cm ?  M không nằm giữa A và B M không nằm giữa A và B thì AM + MB  AB Vậy khi nào thì AM + MB = AB? §8 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ?1(sgk/120).Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM + MB với AB ở hình 48a và 48b (độ dài đoạn thẳng AB không đổi). Hình 48a Hình 48b 1. KHI NÀO THÌ AM + MB = AB Hình 48a AM = 2 cm MB = 3 cm AB = 5 cm AM + MB AB A M B ? = Hình 48b AM = 1.5 cm MB = 3.5 cm AB = 5 cm AM + MB AB ? = = Nếu M nằm giữa A và B thì AM + MB = AB Ngược lại nếu AM + MB = AB thì M có nằm giữa A và B không? Cho 3 điểm A, M, B cùng nằm trên một đường thẳng. Biết AM = 2 cm, MB = 5cm, AB = 7 cm. Hãy tính AM + MB và so sánh với độ dài đoạn thẳng AB? A M B AM + MB = 2 + 5 = 7(cm) Nếu AM + MB = AB thì M nằm giữa A và B Do đó AM + MB = AB (= 7 cm) Nhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B. §8 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB 1. KHI NÀO THÌ AM + MB = AB Biết AN + NB = AB, kết luận gì về vị trí của N đối với A, B? Hoµn thµnh c¸c c©u sau: 1. NÕu ®iÓm ..... n»m giữa hai ®iÓm A vµ C thì AB + BC = AC 2. NÕu ®iÓm I n»m giữa hai ®iÓm H vµ K thì ......................... B HI + IK = HK * Ví dụ: Cho M là một điểm nằm giữa A và B. Biết AM = 5 cm, AB = 8 cm. Tính MB? Gi¶i: Vì M nằm giữa A, B nên AM + MB = AB Thay AM = 5, AB = 8, ta cã: 5 + MB = 8 MB = MB = 3 8 - 5 Vậy MB = 3 cm §8 KHI NÀO THÌ AM + MB = AB 1. KHI NÀO THÌ AM + MB = AB * Cho ba điểm thẳng hàng, ta chỉ cần đo mấy đoạn thẳng mà vẫn biết được độ dài của 3 đoạn thẳng? * Trong tay một bạn học sinh lớp 6 có các loại thước sau: thước thẳng có độ dài 1m, thước kẻ có độ dài 30 cm, thước cuộn có độ dài 30 m. Để đo chiều dài sân trường, theo em nên khuyên bạn học sinh ấy dùng loại thước nào để đo? Tại sao? * Thước dây 2.MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO KHOẢNG CÁCH * Thước cuộn * Thước gấp * Thước chữ A Muốn đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trước hết ta phải gióng đường thẳng đi qua hai điểm đó rồi dùng thước cuộn để đo. * Đo kho¶ng c¸ch giữa hai ®iÓm C vµ D trªn mÆt ®Êt nhá h¬n ®é dµi th­íc cuén: Giữ cè ®Þnh mét ®Çu th­íc t¹i mét ®iÓm råi căng th­íc ®i qua ®iÓm thø hai. CD = 18 m A B - Giãng ®­êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B - Sö dông th­íc ®o liªn tiÕp nhiÒu lÇn råi céng c¸c ®é dµi l¹i. AB = 15 + 15 + 8 = 38 (m) 15m 8m 15m * Đo khoảng cách giữa hai điểm A và B trên mặt đất lớn hơn độ dài của thước cuộn: KQ K KQ 3 cm * MP + PN = MN Bài 1: Cho các hình sau. Hãy cho biết hình nào thỏa mãn đẳng thức MP + PN = MN. MN + NP = MP BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 2: Biết AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 1cm. Hỏi trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI Ta có: AB + BC = 4 + 1 = 5 (cm) = AC Vậy điểm B nằm giữa hai điểm A và C. BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 3 (Bài 46/121 SGK): Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm. NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK? GIẢI Vì N lµ mét ®iÓm cña ®o¹n th¼ng IK N n»m giữa I vµ K nên IN + NK = IK mµ IN = 3cm, NK = 6cm Thay số ta có: 3 + 6 = IK VËy: IK = 9 (cm) Các kiến thức cần ghi nhớ 2. C¸c lo¹i bµi tËp: - Cho ba ®iÓm th¼ng hµng ta chØ cÇn ®o 2 lÇn mµ vẫn biÕt ®­îc ®é dµi cña c¶ ba ®o¹n th¼ng. Thªm mét c¸ch nhËn biÕt mét ®iÓm n»m giữa hai ®iÓm. Thªm mét ph­¬ng ph¸p nhËn biÕt ba ®iÓm th¼ng hµng. Điểm M n»m giữa A vµ B  AM + MB = AB Chú ý: - Trong 3 điểm có một điểm nằm giữa thì suy ra ba điểm đó thẳng hàng - Nếu có ba điểm thẳng hàng thì chưa khẳng định được điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại Hướng dẫn học ở nhà * Nắm vững nhận xét trang 120. * Làm bài tập 47, 48, 49, 50, 51 trang 121, 122 SGK. * * Nắm vững nhận xét trang 120. * Làm bài tập 47, 48, 49, 50, 51 trang 121, 122 SGK. DẶN DÒ VỀ NHÀ Kính chúc quý thầy cô giáo mạnh khỏe! Chúc toàn thể các em chăm ngoan học giỏi! 

File đính kèm:

  • pptammbab.ppt
Bài giảng liên quan