Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Số đo góc

Học bài theo SGK

 Làm các bài tập 12,14 SGK trang 79, 80.

 Xem trước bài : Khi nào thì

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1701 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Số đo góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Biªn so¹n: Nguyễn Bình m I n 700 750 -800 3 1 2 Tâm của thước Bµi 3. Sè ®o gãc I. §o gãc  a/ SGK(hình 13) b/ 10 = 60'; 1’ = 60" Số đo của góc bẹt là 1800 . Bài 11 Trang 79 Góc có số đo lớn hơn là góc lớn hơn, góc có số đo nhỏ hơn là góc nhỏ hơn. II. So sánh hai góc SỐ ĐO GÓC I. Đo góc - Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau So sánh hai góc bằng cách so sánh số đo của chúng.  00 <  < 900 900 <  < 1800 SỐ ĐO GÓC II. So sánh hai góc I. Đo góc III. Góc vuông, góc nhọn, góc tù xOy = 900 xOy = 1800  Góc có số đo bằng 900 là góc vuông Góc có số đo nhỏ hơn 900 là góc nhọn Góc lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800 là góc tù Hình 17 SGK trang 79 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài theo SGK Làm các bài tập 12,14 SGK trang 79, 80. Xem trước bài : Khi nào thì xOy + yOz = xOz C¸m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh/ 1050 1050 Vạch số 105 Hình 13 O O y x x y Bài học Hình 11 600 Đo độ mở của cái kéo (h11), của compa (h.12) ?1 Hình 12 540 Bµi 3. Sè ®o gãc SỐ ĐO GÓC Bµi tËp 14.(SGK- 79). Xem h×nh 21. ­íc l­îng b»ng m¾t gãc nµo lµ gãc vu«ng, nhän, tï, bÑt. 1 2 3 4 5 6 H·y dïng gãc vu«ng cña ªke ®Ó kiÓm tra l¹i kÕt qu¶. Dïng th­íc ®o gãc ®Ó t×m sè ®o mçi gãc LuyÖn tËp cñng cè O x y z t Bài 11 SGK trang 79 Bài học Bài học Bài học Bài học 

File đính kèm:

  • pptSo do goc.ppt