Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 11: Trung điểm của đoạn thẳng

Vẽ trung điểm bằng cách gấp giấy

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy

Bước 2: Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào với điểm A

Bước 3: Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác định

 

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 11: Trung điểm của đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Quan saùt caùc hình veõ sau và hãy nêu nhận xét về vị trí ñieåm M với đoạn thẳng AB? Ñieåm M naèm giöõa hai ñieåm A vaø B Ñieåm M caùch ñeàu hai ñieåm A vaø B Ñieåm M nằm giữa hai điểm A,B và caùch ñeàu hai ñieåm A vaø B Kiểm tra bài cũ: M A B Cầu Bập bênh Kéo co A M B Cân đòn TiẾt 11: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm cña đoạn thẳng Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB coøn ñöôïc goïi laø ñieåm chính giöõa cuûa ñoaïn thaúng AB. M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB AM + MB = AB MA = MB Cã v« sè ®iÓm n»m giữa hai ®iÓm A, B M B Cã v« sè ®iÓm c¸ch ®Òu hai ®iÓm A, B A ChØ cã 1 ®iÓm võa n»m giữa võa c¸ch ®Òu A, B Chó ý: Trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng lµ duy nhÊt. TiẾt 12: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm cña đoạn thẳng Ñieåm M Không là Trung điểm đoạn thẳng AB Ñieåm M Không là Trung điểm đoạn thẳng AB Ñieåm M là Trung điểm đoạn thẳng AB ?: Trong những hình vÏ sau, ®iÓm M cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB hay kh«ng? Vì sao? C¸c c©u trªn ®óng hay sai? (điÒn Đóng (Đ) hoặc Sai (S) vµo « trèng. Sai Sai Đóng Đóng (Hoạt Động Nhóm) NÕu dïng mét sîi d©y ®Ó “chia” mét thanh gç th¼ng thµnh hai phÇn dµi b»ng nhau thì lµm thÕ nµo? * VÝ dô : Đo¹n th¼ng AB cã ®é dµi b»ng 5 cm. H·y vÏ trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng Êy. Trªn tia AB vÏ ®iÓm M sao cho AM = 2,5cm. M A B Gi¶i: C¸ch 1: C¸ch 2: GÊp giÊy. 1/ Trung điểm cña đoạn thẳng 2/Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng * Vẽ trung điểm bằng cách gấp giấy - Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy - Bước 2: Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào với điểm A - Bước 3: Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác định Bước 1 Bước 2 Bước 3 ? Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau thì làm như thế nào ? A B M Ñieàn vaøo choã troáng trong caùc phaùt bieåu sau : a) Ñieåm C laø trung ñieåm cuûa……. vì ……… C naèm giöõa hai ñieåm B vaø D BD vaø BC = CD. b) Ñieåm C khoâng laø trung ñieåm cuûa ….. vì C khoâng thuoäc ñoaïn thaúng AB AB c) Ñieåm A khoâng laø trung ñieåm cuûa BC vì … ñoaïn thaúng BC Bµi 65/sgk: Cho hình vÏ A khoâng thuoäc b a c M LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG AB Bài tập60/125: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B hay không? b) So sánh OA và AB. b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên: OA + AB = OB => AB = OB – OA = 4 – 2 = 2cm Vậy OA = AB = 2cm. c) *Điểm A nằm giữa hai điểm O và B A là trung điểm của đoạn thẳng OB * OA = AB = 2cm. Gi¶i: c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? O A x B 1 2 3 4 Điểm K nằm giữa hai điểm H và I MB = 6 cm, AB = 8 cm Đúng EF = 8cm Hướng dẫn học sinh học ở nhà: *Học định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng *Luyện kĩ năng vẽ trung điểm của đoạn thẳng * BTVN 60;61;64 (125-126) *Xem lại các định nghĩa các tính chất của chương I *Trả lời các câu hỏi 1 và làm bài tập 2;4;6 ( 127) (Chuẩn bị tiết sau ôn tập) 

File đính kèm:

  • ppttrung diem cua doan thang hoi giang huyen.ppt