Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 13: Ôn tập phần hình học

III. Câu hỏi trắc nghiệm:

6/ đoạn thẳng AB = 5 cm. Điểm C  AB: BC = 2cm. Lấy điểm D  tia đối của CA : CD = 6cm.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 13: Ôn tập phần hình học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
I. Kiến thức cơ bản: 1. Điểm: 2. Đường thẳng: 3. Tia: 4. Đoạn thẳng: 5. Trung điểm của đoạn thẳng: Tiết 13: ÔN TẬP PHẦN HÌNH HỌC II. Các tính chất cơ bản: Dùng hình vẽ bên để trả lời từ câu 1 đến câu 5: III. Câu hỏi trắc nghiệm: 6/ đoạn thẳng AB = 5 cm. Điểm C  AB: BC = 2cm. Lấy điểm D  tia đối của CA : CD = 6cm. III. Câu hỏi trắc nghiệm: Bài 1: Vẽ hình theo diễn đạt sau: Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng a. Vẽ đường thẳng MN b. Vẽ tia MP c. Vẽ đoạn thẳng NP d. Vẽ điểm A nằm giữa N và P e. Vẽ tia AM IV. Bài tập: Giải: Baøi 2: c) Vì A naèm giöõa hai ñieåm O, B (caâu a/) vaø OA = AB (caâu b/) Neân A laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng OB. Giaûi: b) Vì A naèm giöõa hai ñieåm O vaø B nên OA + AB = OB Vì treân tia Ox coù OA = 3cm < OB = 6cm Neân ñieåm A naèm giöõa hai ñieåm O vaø B. 	 AB = OB – OA = 6 – 3 = 3 (cm) Vaäy OA = AB = 3 cm Lấy A, B  tia Ox: OA = 3cm, OB = 6cm. a) A coù naèm giöõa O vaø B? b) OA ? AB. c) A coù laø trung ñieåm cuûa OB? Treân tia Ox, veõ hai ñieåm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm a) Ñieåm A coù naèm giöõa hai ñieåm O vaø B khoâng ? Tại sao? b) So saùnh OA vaø AB. c) Ñieåm A coù laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng OB khoâng? Vì sao? IV. Bài tập: Đ O Ạ N T H Ẳ N G Từ khóa ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 8 7 6 5 4 3 1 2 … là hình gồm 1 dấu chấm và 1 chữ cái in hoa Nếu AM + MB = AB thì A và B nằm … đối với M Hình gồm một điểm và một phần đường thẳng bị chi ra bởi điểm đó gọi là một … Khi 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng ta nói chúng … Nếu M nằm giữa A, B và M cách đều A, B thì M là … của đoạn thẳng AB Tên bài học mà chúng ta đang học hôm nay Nếu AM + MB = AB thì A và M nằm … đối với B Trong 3 điểm thẳng hàng, bao giờ cũng có một điểm … hai điểm còn lại Có 1 và chỉ 1 … đi qua hai điểm phân biệt cho trước HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Ôn tập lại và nắm vững kiến thức đã học trong chương 2. Xem lại một số bài tập về vẽ hình, tập vẽ hình đúng chính xác 3. BTVN: 6, 8 / 127sgk; 63, 64, 65/105sbt. 4. Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra 1 tiết, và sau đó thi HK1 

File đính kèm:

  • pptOn tap Hinh 6 HK1.ppt