Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 14 : Hình chữ nhật

4. Cho hình bình hành ABCD có AC =BD chứng minh ABCD là hình chữ nhật

Ta có AB//CD (vì ABCD là hình bình hành )và AC=BD nên ABCD là hình thang cân

mà (hai góc trong cùng phía )

Vậy : Hình bình hành ABCD là hình chữ nhật

 

ppt27 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 14 : Hình chữ nhật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chøng minh tø gi¸c ABCD lµ mét h×nh b×nh hµnh.  ABCD lµ h×nh b×nh hµnh ( tứ giác có các góc đối bằng nhau ). Tứ giác ABCD cã vµ AB // DC (v× cïng vu«ng gãc víi AD) AD // BC (v× cïng vu«ng gãc víi DC) ABCD lµ h×nh b×nh hµnh (tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song) HoÆc: Chøng minh KiÓm tra bµi cò 1. §Þnh nghÜa Tø gi¸c ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt (SGK – 97) C¸ch vÏ TIẾT 14 : HÌNH CHỮ NHẬT 1. §Þnh nghÜa ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt (SGK – 97) C¸ch vÏ 1. §Þnh nghÜa (SGK – 97) C¸ch vÏ ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt 1. §Þnh nghÜa (SGK – 97) C¸ch vÏ ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt 1. §Þnh nghÜa (SGK – 97) C¸ch vÏ A B C D ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt 1. §Þnh nghÜa (SGK – 97) C¸ch vÏ ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt ?1 Chøng minh r»ng h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ mét h×nh b×nh hµnh. Chøng minh r»ng h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ mét h×nh thang c©n. Chøng minh ?1 H×nh ch÷ nhËt còng lµ mét h×nh b×nh hµnh, còng lµ mét h×nh thang c©n. VËy: H×nh ch÷ nhËt cã tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh, cña h×nh thang c©n. H×nh ch÷ nhËt ABCD cã: AB//CD (cïng vu«ng gãc víi AD)  ABCD lµ h×nh thang c©n (H×nh thang cã 2 gãc kÒ ®¸y b»ng nhau lµ h×nh thang c©n) 2. TÝnh chÊt: Bèn gãc b»ng nhau vµ mçi gãc b»ng 900 ( A = B = C = D ) C¸c c¹nh ®èi song song vµ b»ng nhau (AB//CD vàAB=CD; AD//BC và AD=BC) Hai ®ư­êng chÐo b»ng nhau vµ c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®­ưêng . ( OA=OB=OC=OD) -C¸c c¹nh ®èi song song vµ b»ng nhau -C¸c gãc ®èi b»ng nhau -Hai ®ư­êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®ư­êng. -Hai c¹nh bªn b»ng nhau. -Hai ®­ưêng chÐo b»ng nhau. -Hai gãc kÒ mét ®¸y b»ng nhau. 1. Tứ giác ABCD có 3 góc vuông tính góc D = ? ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt Tø gi¸c cã ba gãc vu«ng lµ h×nh ch÷ nhËt A D B C 2. H×nh thang c©n ABCD (BC//AD) cÇn cã mÊy gãc vu«ng ®Ó trë thµnh h×nh ch÷ nhËt ? H×nh thang c©n cã mét gãc vu«ng lµ h×nh ch÷ nhËt. ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt Cã 1 gãc vu«ng B C A D H×nh b×nh hµnh cã mét gãc vu«ng lµ h×nh ch÷ nhËt. B C 3. H×nh b×nh hµnh ABCD ( h×nh bªn) cÇn cã mÊy gãc vu«ng ®Ó trë thµnh h×nh ch÷ nhËt ? 4. Cho hình bình hành ABCD có AC =BD chứng minh ABCD là hình chữ nhật Ta có AB//CD (vì ABCD là hình bình hành )và AC=BD nên ABCD là hình thang cân Suy ra: Vậy : Hình bình hành ABCD là hình chữ nhật mà 	(hai góc trong cùng phía ) 3.DÊu hiÖu nhËn biÕt (SGK/t97) Víi mét chiÕc compa, ta sÏ kiÓm tra đư­îc hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau hay kh«ng b»ng nhau. B»ng compa, ®Ó kiÓm tra tø gi¸c ABCD cã lµ h×nh ch÷ nhËt hay kh«ng, ta lµm thÕ nµo? ?2 AB = CD Hình bình hành Hình bình hành Hình thang cân Hình chữ nhật Víi mét chiÕc compa, ta sÏ kiÓm tra ®­îc hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau hay kh«ng b»ng nhau. B»ng compa, ®Ó kiÓm tra tø gi¸c ABCD cã lµ h×nh ch÷ nhËt hay kh«ng, ta lµm thÕ nµo? ?2 AB = CD AD = BC Hình bình hành Hình bình hành Tứ giác 3 góc vuông 1 góc vuông 1 góc vuông 2 đường chéo bằng nhau Hình thang cân Hình chữ nhật Víi mét chiÕc compa, ta sÏ kiÓm tra ®­îc hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau hay kh«ng b»ng nhau. B»ng compa, ®Ó kiÓm tra tø gi¸c ABCD cã lµ h×nh ch÷ nhËt hay kh«ng, ta lµm thÕ nµo? ?2 AB = CD AD = BC Hình chữ nhật Víi mét chiÕc compa, ta sÏ kiÓm tra ®­îc hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau hay kh«ng b»ng nhau. B»ng compa, ®Ó kiÓm tra tø gi¸c ABCD cã lµ h×nh ch÷ nhËt hay kh«ng, ta lµm thÕ nµo? ?2 AB = CD AD = BC H×nh b×nh hµnh ABCD cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau (AC = BD ) nªn lµ h×nh ch÷ nhËt Hình bình hành Hình bình hành Tứ giác 3 góc vuông 1 góc vuông 1 góc vuông 2 đường chéo bằng nhau Hình thang cân Hình chữ nhật 4.¸p dông vµo tam gi¸c vu«ng Nhãm I a) Tø gi¸c abdC lµ h×nh g× ? V× sao? b) So s¸nh AM vµ BC c)Tam gi¸c vu«ng ABC cã AM lµ ®ư­êng trung tuyÕn øng víi c¹nh huyÒn.H·y ph¸t biÓu tÝnh chÊt t×m được ë c©u b dư­íi d¹ng ®Þnh lý Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền NHãM II Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ? b) Tam giác ABC là tam giác gì ? c) Tam giác ABC có đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC.Hãy phát biểu tính chất tìm được ở câu b dưới dạng một định lý Nếu một tam giác có đường trung uyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông Bài tập: Phát biểu sau đúng hay sai? S Hình bình hành Hình bình hành Tứ giác 3 góc vuông 1 góc vuông 1 góc vuông Hình thang cân 2 đường chéo bằng nhau Hình chữ nhật Bài tập2: Phát biểu sau đúng hay sai? S S 2 đường chéo bằng nhau Hình chữ nhật Bài tập2: Phát biểu sau đúng hay sai? S S S Hình chữ nhật 2 đường chéo bằng nhau Hình chữ nhật Bài tập2: Phát biểu sau đúng hay sai? S S S Đ 2 đường chéo bằng nhau Hình chữ nhật HƯỚNG dÉn vÒ nhµ VÒ nhµ häc vµ n¾m v÷ng: §Þnh nghÜa h×nh ch÷ nhËt. TÝnh chÊt h×nh ch÷ nhËt. DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh ch÷ nhËt. C¸ch vÏ h×nh ch÷ nhËt. Lµm bµi tËp:58, 59, 60, 61 SGK 

File đính kèm:

  • pptTiet 14 HINH CHU NHAT Ngo Thi Mai.ppt