Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 18: Tính chất chia hết của một tổng

1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết

2 – Tính chất 1

a  m vµ b  m  (a + b)  m

3- Tính chất 2

Ví dụ:

Từ ?2 em rút ra nhận xét gỡ?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 18: Tính chất chia hết của một tổng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b≠ 0? Cho ví dụ? Câu 2: Khi nào số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b≠ 0? Cho ví dụ? Có cách nào để không cần tính tổng của 14 và 49 mà vẫn xác định tổng đó có chia hết hay không chia hết cho 7 hay không 14 + 49 =? Tổng này có chia hết cho 7 không? KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết  Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q Kí hiệu: a chia hết cho b: a không chia hết cho b: KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không? Viết hai số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không? Tõ ?1 em rót ra nhËn xÐt gì? 2 – Tính chất 1 Nếu a  m và b  m a  m vµ b  m  (a + b)  m (với a, b, m N, m ≠ 0) thì (a + b)  m - Kí hiệu “” đọc là suy ra ( hoặc kéo theo ) Ta có thể viết a + b  m hoặc (a + b)  m Ví dụ Không tính tổng, xét xem 14 + 49 có chia hết cho 7 không? Vì sao? KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 a-b? m a+b+c ? m Chú ý a  m vµ b  m  (a + b)  m (với a , b,m  N, m ≠ 0) Ví dụ Không tính hiệu, hãy xét xem 54 – 36 Có chia hết cho 6 không? Vì sao? Tổng quát: (SGK tr 34) Không tính tổng xét xem tổng sau có chia hết cho 3 không? 15 + 21 + 180 (15+ 21+180)3 vì 15 3; 213; 180 3 KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không? Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5 Tổng của chúng có chia hết cho 5 không? Tõ ?2 em rót ra nhËn xÐt gì? 3- Tính chất 2 a  m vµ b  m  (a + b)  m a+b? m Ví dụ: Không tính tổng, hãy xét xem 80+17 Có chia hết cho 8 không? KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 3- Tính chất 2 Chú ý: Không tính tổng, hãy xét xem 32+40+12 Có chia hết cho 8 không? a  m và b  m  (a + b)  m Tổng quát: (SGK- tr35) Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không?a) 80 +16;	b)80 -12; c) 32 + 40 + 24; d) 11+13+48	 иp ¸n: d/ 11+13+48 = (11+13) +48 = 24+ 48 8 vì 24 8; 48 8 Cho hai ví dụ a và b trong đó: a không chia hết cho 3 b không chia hết cho 3 Nhưng a + b chia hết cho 3 a:m dư r và b : m dư k nếu: CỦNG CỐ: ` Bài tập: Điền kí hiệu , vào ô thích hợp a) 21+140 7 b) 135 + 121 5 c) 123 - 16 2 d) 15+9+14 3 e) m g) m h) m  f f f Học thuộc tính chất 1, tính chất 2 và các chú ý. Áp dụng tính chất 1 và 2 làm BT 84 b, 85, 86(SGK); 114; 115; 116; 117 ( SBT/tr20) + Hướng dẫn bài 85 c Ở câu c, cần gộp 18 và 3 với nhau để thành 21. Ta có 560; 21 đều chia hết 7; Suy ra 560 + (18 + 3) chia hết cho 7 + Chuẩn bị trước bài luyện tập tr 36. THẢO LUẬN NHÓM: Câu 1: Áp dụng tính chất chia hết xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không: a)48 +56 b) 17 + 23 c) 24 + 32 +64 d) 40 +15 +8 Câu 2: Cho tổng A = 12 + 32 +26 +18 +2004 +3008 +98 + x Tim x để A không chia hết cho 2, với x là số tự nhiên có một chữ số. Bài làm: Câu 1: Câu 2: và x là số tự nhiên có một chữ số thì x = 1;3;5;7;9 Để tổng GV: Lê Thanh Việt Trường: THCS Nam Hà 

File đính kèm:

  • pptTYnh chat chia het cua mot tong.ppt