Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 18: Tính chất chia hết của một tổng (tiếp)

Nhắc lại về quan hệ chia hếtTính chất 1

Tính chất 2

Không tính tổng, hãy xét xem 80+17

Có chia hết cho 8 không?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1066 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 18: Tính chất chia hết của một tổng (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Có cách nào để không cần tính tổng của 14 và 49 mà vẫn xác định tổng đó có chia hết hay không chia hết cho 7 hay không 14 + 49 =? Tổng này có chia hết cho 7 không? KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết  Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q Kí hiệu: a chia hết cho b: a không chia hết cho b: KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không? Viết hai số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không? Tõ ?1 em rót ra nhËn xÐt gì? 2 – Tính chất 1 Nếu a  m và b  m a  m vµ b  m  (a + b)  m thì (a + b)  m - Kí hiệu “” đọc là suy ra ( hoặc kéo theo ) Ta có thể viết a + b  m hoặc (a + b)  m Ví dụ Không tính tổng, xét xem 14 + 49 có chia hết cho 7 không? Vì sao? KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 a-b? m a+b+c ? m Chú ý a  m vµ b  m  (a + b)  m Ví dụ Không tính hiệu, hãy xét xem 54 – 36 Có chia hết cho 6 không? Vì sao? Tổng quát: SGK/34 KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không? Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5 Tổng của chúng có chia hết cho 5 không? Tõ ?2 em rót ra nhËn xÐt gì? 3- Tính chất 2 a  m vµ b  m  (a + b)  m a+b? m Ví dụ: Không tính tổng, hãy xét xem 80+17 Có chia hết cho 8 không? KiÓm tra bµi cò TiÕt 18: TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng 1 - Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 3- Tính chất 2 Chú ý: Ví dụ Không tính tổng, hãy xét xem 32+40+12 Có chia hết cho 8 không? a  m và b  m  (a + b)  m Tổng quát: SGK/35 Thể Lệ CHIA LÀM HAI ĐỘI Thời gian chơi: 5’ Gồm 3 câu. Một lần lên bảng 1hs chỉ làm 1 câu. Thi đua xem đội nào làm nhanh và đúng nhất. Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng các hiệu sau có chia hết cho 8 không?a) 80 +16;	 	 b)80 -12;	 c) 32 + 40 + 24;	 иp ¸n: Cho hai ví dụ a và b trong đó: a không chia hết cho 3 b không chia hết cho 3 Nhưng a + b chia hết cho 3 TÝnh chÊt 2 TÝnh chÊt 1 TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng a m ; b m vµ c m  (a + b + c) m Chó ý: a m ; b m  (a - b) m (a b) a m ; b m vµ c m  (a + b + c) m Chó ý: a m ; b m  (a - b) m a m ; b m  (a - b) m (a>b) Củng cố kiến thức  f f f Học thuộc tính chất 1 và tính chất 2 Áp dụng tính chất 1 và 2 làm 84 b, 85, 86 Chú ý 85 c Tổng ở câu a, c chia hết cho 7. Ở câu c, cần gộp 18 và 3 với nhau để thành 21. Ta có 560, 21 đều chia hết 7; Suy ra 560 + (18 + 3) chia hết cho 7 Chuẩn bị trước bài luyện tập trang 36 GVGD : Trường: THCS GÒ ĐEN 

File đính kèm:

  • pptTINH CHAT CHIA HET CUA MOT TONG.ppt