Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 22: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Kết luận 1:

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Kết luận 2:

Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9

C¸c số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

 

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 22: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 N¨m häc: 2014 - 2015 VỊ dù giê líp 6B Gi¸o Viªn: KiĨm tra bµi cị. 1 2 Ph¸t biĨu,viÕt d¹ng tỉng qu¸t hai tÝnh chÊt chia hÕt cđa mét tỉng. Số nào chia hết cho cả 2 và 5? - Số nào chia hết cho 2? Số nào chia hết cho 5? Trong c¸c sè: 2015, 26, 209, 1010. NÕu tÊt c¶ c¸c sè h¹ng cđa mét tỉng ®Ịu chia hÕt cho cïng mét sè th× tỉng chia hÕt cho sè ®ã. NÕu chØ cã mét sè h¹ng cđa tỉng kh«ng chia hÕt cho mét sè, cßn c¸c sè h¹ng kh¸c ®Ịu chia hÕt cho sè ®ã th× tỉng kh«ng chia hÕt cho sè ®ã . TÝnh chÊt 2: KiĨm tra bµi cị. TÝnh chÊt 1: 1 Trong c¸c sè: 2015, 26, 209, 1010. Số chia hết cho cả 2 và 5: - Số chia hết cho 2: Số chia hết cho 5: 26, 2015 Gi¶i KiĨm tra bµi cị. Số nào chia hết cho cả 2 và 5? - Số nào chia hết cho 2? Số nào chia hết cho 5? 1010 1010 , 1010 2 TiÕt 22: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 ? Qua 2 vÝ dơ trªn nhËn xÐt sè 378, 253 ®Ịu viÕt ®­ỵc d­íi d¹ng nµo ? NhËn xÐt: Mọi số đều được viết dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 KÕt luËn 1: KÕt luËn 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 KÕt luËn 1: KÕt luËn 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 C¸c số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9 Dấu hiệu: C¸c số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9 Trong các số sau, số nào chia hết cho 9, số nào khơng chia hết cho 9? 621; 1205; 1327; 6354 ?1 Số chia hết cho 9 là: 621; 6354 Số khơng chia hết cho 9 là: 1205; 1327 Trong các số sau, số nào chia hết cho 9, số nào khơng chia hết cho 9? 621; 1205; 1327; 6354 ?1 Gi¶i V×: 1205 cã tỉng c¸c ch÷ sè 1+2+0+5= 8 9 1327 cã tỉng c¸c ch÷ sè 1+3+2+7=15 9 V×: 621cã tỉng c¸c ch÷ sè 6+2+1= 9 9 1327 cã tỉng c¸c ch÷ sè 1+3+2+7=15 9 Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3 C¸c sè có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3 KÕt luËn 1: KÕt luËn 2: Dấu hiệu : C¸c sè có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3 Gi¶i: ?2 Điền chữ số vào dấu * để đựơc số 157* chi hết cho 3. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ N¾m ch¾c DÊu hiƯu chia hÕt cho 3, cho 9. NhËn biÕt ®­ỵc mét sè cã chia hÕt hay kh«ng chia hÕt cho 3, cho 9. Làm c¸c bài tËp: 102; 103; 104; 105 – SGK. bài tËp: 136; 137 – SBT. Xem tr­íc phÇn LuyƯn tËp. 

File đính kèm:

  • pptDAU HIEU CHIA HET CHO 3 CHO 9.ppt