Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 24 : Đường tròn (tiếp)

2. Cung và dây cung :

Hai điểm A, B là hai mút của cung

Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung

Hai điểm A,B nằm trên đường tròn, chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung).

 

ppt23 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 767 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 24 : Đường tròn (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tieát 24 : Đường tròn Đường tròn là gì? Hình tròn là gì? Ví dụ: Vẽ đường tròn tâm O bán kính OM=1,7cm. 1,7 cm TiÕt 24: §­êng trßn 1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN 1,7cm CO=OD=OB=OA =OE 1: Hãy diễn đạt các kí hiệu sau (A; 3cm)	(B; 15cm)	(C; 2,5dm) Mặt trống đồng Một số hình ảnh đường tròn trong thực tế Một số hình ảnh đường tròn trong thực tế Một số hình ảnh đường tròn trong thực tế Một số hình ảnh đường tròn trong thực tế Một số hình ảnh đường tròn trong thực tế 2. Cung và dây cung : Cung Hai ñieåm A, B laø hai muùt cuûa cung. -Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung Hai điểm A,B nằm trên đường tròn, chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung). Dây đi qua tâm là đường kính Đo¹n thẳng CD: đường kính CO=4cm CD=8cm Đường kính dài gấp đôi bán kính 3. Mét c«ng dông kh¸c cña compa VÝ dô 1: Cho hai ®o¹n th¼ng AB vµ MN. Dïng compa so s¸nh hai ®o¹n th¼ng Êy mµ kh«ng ®o ®é dµi tõng ®o¹n th¼ng. KÕt luËn: AB IO = ? IO = 2,5 cm Back Cho OA = 3cm; OB=2cm; OD = 5cm. T×m vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm A; B; D víi (O; 3cm) A  (O; 3cm); B n»m trong (O; 3cm); D n»m ngoµi (O; 3cm) Bµi tËp 38 SGK Cho h×nh vÏ bªn: (O; 2cm) vµ (A; 2cm) c¾t nhau t¹i C, D; ®iÓm A n»m trªn ®­êng trßn t©m O a) VÏ ®­êng trßn t©m C, b¸n kÝnh 2 cm. b) V× sao ®­êng trßn (C; 2cm) ®i qua O, A? Lêi gi¶i: a) VÏ ®­êng trßn (C; 2 cm) b)V× C (O; 2cm) => OC = 2 cm => O (C; 2cm) V× C (A; 2cm) => CA = 2 cm => A (C; 2cm) VËy ®­êng trßn (C; 2cm) ®i qua O, A 

File đính kèm:

  • pptDuong tron hinh tron.ppt