Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 25: Đường tròn

BÀI 2 : Điền vào chỗ trống :

1/ Đường tròn tâm A, bán kính R là hình gồm(1)

 cách (2). một khoảng(3) ,

 Kí hiệu(4) .

2/ Hình tròn là hình gồm các điểm(5) . . và các điểm nằm (6) đường tròn đó.

3/ Dây đi qua tâm gọi là(7)

 

ppt9 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 946 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 25: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Em hãy cho biết người ta dùng dụng cụ Compa để làm gì? Cho điểm O, vẽ đường trịn tâm O, bán kính 2cm.  2cm M O A . B . .C Lấy các điểm A, B, C, … bất kỳ trên đường trịn. Hỏi các điểm này cách tâm O một khoảng cách là bao nhiêu ? - Các điểm A, B, C, … đều cách tâm O một khoảng bằng 2cm. Tổng quát: Đường trịn tâm O bán kính R là một hình gồm các điểm ntn ? Đường trịn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R. Kí hiệu: (O; R) Tiết 25: ĐƯỜNG TRỊN 	1. Đường trịn và hình trịn: 	a. Đường trịn: Đường trịn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R. Kí hiệu: (O; R) 	 O  M P - P là điểm nằm bên trong đường trịn. - N là điểm nằm bên ngồi đường trịn.      Đường trịn *Hãy nhận xét vị trí của điểm M? Hình trịn  N            - M là điểm nằm trên (thuộc) đường trịn. - Hình trịn là hình gồm các điểm nằm trên đường trịn và các điểm nằm bên trong đường trịn đĩ . 	b. Hình trịn: M R O M R O  N *Em hãy phân biệt đường trịn và hình trịn? Hình 1 Hình trịn Đường trịn Hình 2 ?1: H·y diƠn ®¹t c¸c kÝ hiƯu sau: (A; 3cm)	(B; 15cm)	(C; 2,5dm) §­êng trßn t©m A, b¸n kÝnh 3cm §­êng trßn t©m B, b¸n kÝnh 15cm §­êng trßn t©m C, b¸n kÝnh 2,5dm * Cho đường trịn (O;R). Lấy hai điểm A và B sao cho A và B nằm trên đường trịn. B A O ? Hai điểm A và B chia đường tròn thành mấy phần ? B A O - Nếu hai điểm A, B thuộc đường trịn tâm O, hai điểm này chia đường trịn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung trịn (gọi tắt là cung) 	 2. Cung và dây cung: - Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây). - Đường kính dài gấp đơi bán kính - Dây đi qua tâm là đường kính. Trường hợp A, O, B thẳng hàng em cĩ nhận xét gì về mỗi cung? Trường hợp A, O, B thẳng hàng thì mỗi cung là một nửa đường trịn. Đoạn thẳng AB cĩ phải là dây cung khơng?  Nhận xét dây AB cĩ gì đặc biệt ? Em cĩ nhận xét gì về đường kính và bán kính ? ?Nếu (O; 2cm) thì đường kính là bao nhiêu? (SGK) 3. Một cơng dụng khác của Compa: VÝ dơ 1: Cho hai ®o¹n th¼ng AB vµ MN. Dïng Compa so s¸nh hai ®o¹n th¼ng Êy mµ kh«ng ®o ®é dµi tõng ®o¹n th¼ng. KÕt luËn: AB < MN Qua thao tác trên hãy so sánh AB với MN ? VÝ dơ 1: (SGK) O A x B C D M N VÝ dơ 2: Cho hai ®o¹n th¼ng AB vµ CD. Lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt tỉng ®é dµi cđa hai ®o¹n th¼ng ®ã mµ kh«ng ®o riªng tõng ®o¹n th¼ng. B­íc 1: VÏ tia Ox bÊt k× (dïng th­íc th¼ng) B­íc 2: Trªn tia Ox vÏ ®o¹n th¼ng OM b»ng ®o¹n th¼ng AB (dïng compa) B­íc 3: Trªn tia Mx vÏ ®o¹n th¼ng MN b»ng ®o¹n th¼ng CD (dïng compa) B­íc 4: §o ®o¹n ON (dïng th­íc cã chia kho¶ng) ON = OM + MN = AB + CD C D BÀI 1 : Cho hình vẽ, điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông  1/ OC là bán kính 2/ MN là đường kính 3/ ON là dây cung 4/ CN là đường kính Đ Đ S S ÁP DỤNG : DÂY CUNG BÁN KÍNH BÀI 2 : Điền vào chỗ trống : 1/ Đường tròn tâm A, bán kính R là hình gồm(1) ……… cách (2)............ một khoảng(3)……………………, Kí hiệu(4) ……………. 2/ Hình tròn là hình gồm các điểm(5) ……………………….…………………………….. và các điểm nằm (6)……………………………………………… đường tròn đó. 3/ Dây đi qua tâm gọi là(7) ……………………… các điểm A bằng R ( A; R ) nằm trên đường trịn bên trong đường kính . Bài 38/SGK : Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O; 2 cm) và (A; 2 cm) cắt nhau tại C và D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O. a/ Vẽ đường tròn tâm C bán kính 2 cm b/ Vì sao đường tròn (C; 2 cm) đi qua O,A ? Đường tròn (C; 2 cm) đi qua O, A. Vì CA = CO = 2 cm       a/ C và D nằm trên đường tròn (A ; 3 cm): CA = DA = 3cm C và D nằm trên đường tròn (B; 2 cm ) : CB = DB = 3cm b/ AI = AB - BI (BI là bán kính của ( B; 2cm))= 4 – 2 = 2  AI = IB =2. c/ KB = AB-AK ( AK là bán kính đường tròn (A; 3cm)) Tiết 25: ĐƯỜNG TRỊN 	1. Đường trịn và hình trịn: 	a. Đường trịn: Đường trịn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R. Kí hiệu: (O; R) 	 Hình trịn là hình gồm các điểm nằm trên đường trịn và các điểm nằm bên trong đường trịn đĩ . 	b. Hình trịn: 	 2. Cung và dây cung: 3. Một cơng dụng khác của Compa: (SGK) - Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây). - Đường kính dài gấp đơi bán kính - Dây đi qua tâm là đường kính. CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Đà THAM DỰ TIẾT HỌC 

File đính kèm:

  • pptTIET 25 HINH 6 DUONG TRONppt.ppt
Bài giảng liên quan