Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 29 - Ước chung và bội chung (tiết 1)

Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây.

 

pptx21 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 967 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 29 - Ước chung và bội chung (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› KiÓm tra bµi cò Bµi 1: ViÕt tËp hîp c¸c ­­uíc cña 4 vµ tËp hîp c¸c ­uíc cña 6. ChØ ra c¸c sè võa lµ ­uíc cña 4, võa lµ uíc cña 6. Bµi 2: ViÕt tËp hîp A c¸c béi nhá h¬n 32 cña 4. ViÕt tËp hîp B c¸c béi nhá h¬n 30 cña 6. ChØ ra c¸c sè võa lµ béi cña 4, võa lµ béi cña 6. §¸p ¸n 1;2; Bµi 1: ¦ (4) = 4 ¦ (6) = ;3;6 1;2 C¸c sè 1; 2 võa lµ ­uíc cña 4, võa lµ ­uíc cña 6. Bµi 2: A = 4; 8; 16; 20; ; 28 0; 12 ; 24 B = 6; 18; 0; 12 ; 24 C¸c sè 0; 12; 24 võa lµ béi cña 4, võa lµ béi cña 6. §¸p ¸n chó ý. Ta chØ xÐt ­uíc chung vµ béi chung cña c¸c sè kh¸c 0. § 1. ¦íc chung 1;2; VD1: ¦ (4) = 4 ¦ (6) = ;3;6 1;2 C¸c sè 1; 2 võa lµ ­uíc cña 4, võa lµ ­uíc cña 6. Ta nãi 1 vµ 2 lµ c¸c ­uíc chung cña 4 vµ 6. Theo em, thÕ nµo lµ uíc chung cña hai hay nhiÒu sè ? ¦íc chung cña hai hay nhiÒu sè lµ ­uíc cña tÊt c¶ c¸c sè ®ã. * §Þnh nghÜa : (SGK - Trang 51) ?1 S 2. Béi chung. * VD2: SGK trang 52 A = 4; 8; 16; 20; ; 28; ... 0; 12 ; 24 B = 6; 18; ;... 0; 12 ; 24 C¸c sè 0; 12; 24;… võa lµ béi cña 4, võa lµ béi cña 6. Ta nãi chóng lµ béi chung cña 4 vµ 6. * §Þnh nghÜa: SGK -Trang 52 Béi chung cña hai hay nhiÒu sè lµ béi cña tÊt c¶ c¸c sè ®ã. * KÝ hiÖu tËp hîp c¸c béi chung cña 4 vµ 6 lµ: BC(4,6). ThÕ nµo lµ béi chung cña hai hay nhiÒu sè ? A lµ tËp hîp c¸c béi cña 4. B lµ tËp hîp c¸c béi cña 6. Ta cã: ?2 §iÒn sè vµo « vu«ng ®Ó ®­uîc mét kh¼ng ®Þnh ®óng: 3. Chó ý. 3 6 1 2 ¦(6) ¦C(4,6) Giao cña hai tËp hîp lµ mét tËp hîp gåm c¸c phÇn tö chung cña hai tËp hîp ®ã. 6 3 4 A B 6 4 VÝ dô: A={3;4;6}; B={4;6}; A ∩ B={4;6} 4 1 2 ¦(4) Ký hiªu giao cña hai tËp hîp A vµ B lµ A∩ B ¦(4) ∩ ¦(6) = ¦C (4,6) ; B (4) ∩ B(6) = BC (4,6) . ThÕ nµo lµ giao cña hai tËp hîp? a b X Y c X={a,b} ; Y={c}; Gi¶i: Gi¶i: ¦(6) ={1; 2; 3; 6} ¦(9) ={1; 3;9} ¦C(6; 9) ={1; 3} B(9) ={0; 9; 18; 27; 36; 45;….} B(6) ={0; 6;12;18;24;30;36;42;…} BC(6; 9) ={0; 18; 36;…..} LuËt ch¬i: Cã 3 hép quµ kh¸c nhau, trong mçi hép quµ chøa mét c©u hái vµ mét phÇn quµ hÊp dÉn. NÕu tr¶ lêi ®óng c©u hái th× mãn quµ sÏ hiÖn ra. NÕu tr¶ lêi sai th× mãn quµ kh«ng hiÖn ra. Thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u lµ 15 gi©y. Hép quµ may m¾n H­uíng dÉn vÒ nhµ 1- Häc c¸c lÝ thuyÕt vÒ ­íc chung, béi chung, giao cña hai tËp hîp . 2- N¾m v÷ng c¸ch t×m ­íc chung vµ béi chung cña 2 hay nhiÒu sè. 3- Lµm bµi tËp 134; 135; 136.(SGK - trang 53). 4- ChuÈn bÞ cho tiÕt sau luyÖn tËp: + ¤n tËp ®Ó n¾m ch¾c lý thuyÕt. + §äc vµ lµm c¸c bµi tËp 137; 138 trang 53; 54. Hép quµ mµu vµng Kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: Gäi P lµ tËp hîp c¸c sè nguyªn tè cßn N lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn. Khi ®ã giao cña hai tËp hîp P vµ N lµ tËp hîp P. §óng Sai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hép quµ mµu xanh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A. 3 nhãm B. 4 nhãm Líp 6A cã 20 häc sinh nam vµ 16 häc sinh n÷. Ngu­êi ta muèn chia ®Òu sè n÷ vµ sè nam vµo c¸c nhãm, c¸ch chia thùc hiÖn ®­uîc lµ: C. 5 nhãm D. 6 nhãm Hép quµ mµu TÝm §óng Sai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 lµ mét béi chung cña 12, 15 vµ 60? Kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: PhÇn th­¦ëng cña em lµ: ®iÓm 10 §óng råi! V× 4 lµ mét ¦C cña 20 vµ 16! PhÇn th­uëng cña em lµ: Mét trµng ph¸o tay! Hoan h«! §óng råi! §óng råi, v× tÊt c¶ c¸c sè nguyªn tè ®Òu lµ sè tù nhiªn! PhÇn thu­ëng cña em lµ: mét chiÕc bót bi! 

File đính kèm:

  • pptxUC va BC.pptx