Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tính chất chia hết của một tổng

a. Viết hai số chia hết cho 6 . Xét xem tổng của

chúng có chia hết cho 6 không ?

b. Viết hai số chia hết cho 7. Xét xem tổng của

chúng có chia hết cho 7 không?

Nếu có a m và b m ta có điều gì ?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tính chất chia hết của một tổng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Các em hãy thực hiện phép chia sau: 24 : 3 ; 21 : 3 và 14 : 3 24 = ......×... Ta nói ….. chia hết cho … . 14 = …....×…….…+…….... Ta nói …… không chia hết cho …. 3 8 3 4 2 24 3 14 3  MỤC TIÊU BÀI HỌC : - NẮM ĐƯỢC CÁC TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG  BIẾT NHẬN RA MỘT TỔNG CÓ HAY KHÔNG CHIA HẾT CHO MỘT SỐ MÀ KHÔNG TÍNH GIÁ TRỊ. BIẾT SỬ DỤNG CÁC KÝ HIỆU : -  HAM THÍCH MƠN HỌC 1. NHẮC LẠI VỀ QUAN HỆ CHIA HẾT: Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k *Ký hiệu a chia hết cho b là : a b *Nếu a không chia hết cho b , ta ký hiệu: a b 2. TÍNH CHẤT 1 : a. Viết hai số chia hết cho 6 . Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không ? b. Viết hai số chia hết cho 7. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không? Trong cách viết tổng quát, để cho gọn trong sách không ghi a , b , m N, m 0 Ta có thể viết a+b m hoặc ( a + b ) m Hãy tìm ba số chia hết cho 4 . Tổng của chúng cĩ chia hết cho 4 khơng? CHÚ Ý : b) Tính chất 1 cũng đúng với 1 tổng có nhiều số hạng : Qua các ví dụ đã làm , em hãy phát biểu tính chất 1 Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó 1. Không thực hiện phép tính , giải thích vì sao các tổng sau chia hết cho 11 BÀI TẬP: BÀI TẬP  Bài 83 trang 35: Áp dụng tính chất chia hết,xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không : 	 a/ 48 + 56 b/ 80 + 17 Giải : /  Chuẩn bị xem mục 3 Häc thuéc lý thuyÕt Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm trªn líp Bµi tËp vỊ nhµ : Bµi ; 84; 85; 87; 88; 90 ( SGK - 35, 36 ) f f f f 

File đính kèm:

  • ppttinh chat chia het 1 tong.ppt