Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Trung điểm của đoạn thẳng

Vẽ trung điểm bằng cách gấp giấy

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy

Bước 2: Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào với điểm A

Bước 3: Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác định

 

ppt42 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 978 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Trung điểm của đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ: Trên tia 0x, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2 cm OB= 4cma, Chứng tỏ điểm A nằm giữa hai điểm O và Bb, So sánh OA và AB Quan sát các hình vẽ sau và cho biết vị trí của điểm M với 2 điểm A và B? Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B Điểm M cách đều 2 điểm A và B Điểm M nằm giữa và cách đều hai điểm A và B M A B Cầu Bập bênh Kéo co A M B Cân đòn M nằm ở vị trí nào trên AB? Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa và cách đều A, B Trung điểm nằm giữa và cách đều Cã v« sè ®iÓm n»m giữa hai ®iÓm A, B M B Cã v« sè ®iÓm c¸ch ®Òu hai ®iÓm A, B A ChØ cã 1 ®iÓm võa n»m giữa võa c¸ch ®Òu A, B Chó ý: Trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng lµ duy nhÊt. Điểm M không là Trung điểm đoạn thẳng AB Điểm M không là Trung điểm đoạn thẳng AB Điểm M là Trung điểm đoạn thẳng AB ?: Trong những hình vÏ sau, ®iÓm M cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB hay kh«ng? Vì sao? M nằm ở vị trí nào trên AB? BT 65/126. Cho hình vẽ.Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ chống trong các phát biểu sau: a) Điểm C là trung điểm của…... Vì …………………………………….b) Điểm C không là trung điểm của…….vì C không thuộc đoạn thẳng AB.c) Điểm A không là trung điểm của BC vì ……………………….. 2,4 cm 2,4 cm 2,5 cm 2,5 cm BD C nằm giữa và cách đều B, D. AB A không thuộc BC. NÕu dïng mét sîi d©y ®Ó “chia” mét thanh gç th¼ng thµnh hai phÇn dµi b»ng nhau thì lµm thÕ nµo? Trªn tia AB vÏ ®iÓm M sao cho AM = 2,5cm. M A B C¸ch 1: A B C¸ch 2. GÊp giÊy A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2 : GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B C¸ch 2. GÊp giÊy. A B M C¸ch 2. GÊp giÊy. * Vẽ trung điểm bằng cách gấp giấy - Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy - Bước 2: Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào với điểm A - Bước 3: Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác định Bước 1 Bước 2 Bước 3 ? Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau thì làm như thế nào ? A B M Xác định điểm chính giữa của đoạn thẳng để đảm bảo các yêu cầu thực tiễn công việc, tính chính xác, tính pháp lí, tính thẩm mỹ…. øng dông trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng trong thùc tÕ BT 60/125. 	Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 4 cm.a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?b) So sánh OA và AB.c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? 	BT 60/125. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 4 cm.a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?b) So sánh OA và AB.c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? Giải B a) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Vì OA < OB (2 < 4). b) Ta có: OA + AB = OB  AB = OB – OA = 4 – 2 = 2 cm. OA = 2 cm, AB = 2 cm. Vậy OA = AB. c) Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì A nằm giữa và cách đều O, B. x Hướng dẫn học sinh học ở nhà: *Học định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng *Luyện kĩ năng vẽ trung điểm của đoạn thẳng * BTVN 60;61;64 (125-126) *Xem lại các định nghĩa các tính chất của chương I *Trả lời các câu hỏi 1 và làm bài tập 2;4;6 ( 127) (Chuẩn bị tiết sau ôn tập) 

File đính kèm:

  • pptChuong I 10 Trung diem cua doan thang.ppt
Bài giảng liên quan