Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Ước chung bội chung

Bài 138 SGK/54: Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Ước chung bội chung, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
LỚP 6E Chuùc möøng thaày coâ veà döï giôø lôùp 6E Nêu cách tìm ước của một số a ? Nêu cách tìm bội của một số a ? Bài 1: Viết tập hợp: Ư(4) và Ư(6) Bài 2: Viết tập hợp: B(4) và B(6) Tìm các số vừa là ước của 4 vừa là ước của 6? Tìm 3 số vừa là bội của 4 vừa là bội của 6? Các số vừa là ước của 4 vừa là ước của 6 là 1, 2 Ba số vừa là bội của 4 vừa là bội của 6 là 0,12,24 Các số vừa là ước của 4 vừa là ước của 6 là 1,2 Ta nói: 1 và 2 là ước chung của 4 và 6 Ba số vừa là bội của 4 vừa là bội của 6 là 0,12,24 Ta nói : 0, 12, 24 là bội chung của 4 và 6 Định nghĩa: Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó 1 và 2 là ước chung của 4 và 6 Khẳng định sau đúng hay sai ? ?1 Đ S Đ Bài tập 134/53 (SGK) a/ 4  ƯC(12, 18)	 b/ 6  ƯC(12, 18) c/ 2  ƯC(4, 6, 8)	 d/ 4  ƯC(4, 6, 8) Bài tập 1: Viết các tập hợp: Ư(3), Ư(5), ƯC(3,5); Ư(7), Ư(9), ƯC(7,9); Ư(8), Ư(10), ƯC(8,10); d) ƯC(4,6,8). Ư(4) ={ ; ; 4} Ư(6) ={ ; ; 3; 6} Ư(8) = 1 1 1 2 2 2 ÖC(4, 6, 8) = {1; 2} { ; ; 4; 8} Bµi tËp: Líp 6E cã 24 häc sinh nam vµ 28 häc sinh n÷. C« gi¸o muèn chia thµnh c¸c nhãm häc tËp( sè nhãm lín h¬n 1), sao cho sè nam vµ sè n÷ ®­îc chia ®Òu vµo c¸c nhãm . Hái cã thÓ chia ®­îc bao nhiªu nhãm? T×m sè nam vµ sè n÷ trong mçi nhãm. Gi¶i V× sè nam vµ sè n÷ ®­îc chia ®Òu vµo c¸c nhãm nªn sè nhãm ph¶i thuéc ¦C(24; 28) Ta cã: ¦(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24} ¦(28) = {1; 2; 4; ; 7; 14; 28} ¦C(24, 28) = {1; 2; 4} VËy cã thÓ chia thµnh 2 hoÆc 4 nhãm(v× sè nhãm lín h¬n 1) víi sè nam vµ sè n÷ trong mçi nhãm nh­ sau: Bài 138 SGK/54: Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được. Vì cô giáo muốn chia số bút và số vở thành một số phần thưởng như nhau nên số phần thưởng là ƯC(24; 32) Ta cã: ¦(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24} ¦(32) = {1; 2; 4; 8 ; 16; 32} ¦C(24; 28) = {1; 4; 8} Vậy có thể chia thành 4 hoặc 8 phần thưởng 6 4 3 8 B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28….} B(6) = { 0; 6; 12; 18; 24; 30; ….} C¸c sè: 0; 12; 24; ... Võa lµ béi cña 4, võa lµ béi cña 6. ta nãi chóng lµ c¸c béi chung cña 4 vµ 6 Định nghĩa: Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó C¸c sè: 0; 12; 24; ... Võa lµ béi cña 4, võa lµ béi cña 6. ta nãi chóng lµ c¸c béi chung cña 4 vµ 6 B(4) = { ; 4; 8 ; ; 16 ; 20; ; …} B(6) = { ; 6; ; 18; ; … } B(3) = 12 0 24 BC(3,4,6) = {0; 12; 24; …} { ; 3; 6 ; ; 15; 18; 21; ;…} 12 0 24 12 0 24 h/ 12  BC(4,6,8)	 j/ 24  BC(4,6,8) e/ 80  BC(20,30)	 g/ 60  BC(20,30) Điền vào ô vuông để được khẳng định đúng: 1 2 3 6 Bài tập: Điền một tập hợp thích hợp vào chỗ ….. a 6 và a 8 nên a ……. m 3, m 5 và m 7 nên m ……… 6 x và 8 x nên x ………… BC(6, 8) ƯC(6, 8) BC(3, 5,7 ) C©u 2: Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng? A. 8 BC(6; 8) B. 24 BC(6; 8) C. 12 BC(6; 8) D. 16 BC(6; 8) Bµi tËp Khoanh trßn vµo ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: C©u 1: Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng? 2 ¦C(4; 6; 8) B. 4 ¦C(4; 6; 8) C. 3 ¦C(4; 6; 8) D. 5 ¦C(4; 6; 8) venha Chú ý Ước chung Bội chung Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó … Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó Liệt kê các ước của mỗi số rồi tìm các phần tử chung của các tập hợp ước đó Liệt kê các bội của mỗi số rồi tìm các phần tử chung của các tập hợp bội đó venha *** Học thuộc định nghĩa ước chung, bội chung * Lµm BT 135 - SGK /53 ;171-SBT/23 Bµi tËp:1)ViÕt tËp hîp c¸c ­íc chung cña12 vµ 30 2)ViÕt tËp hîp c¸c béi chung cña 5;6 vµ 9 3) T×m ­íc chung cña a vµ a + 1 *Đọc phÇn 3 SGK/52-53. 

File đính kèm:

  • pptUOC CHUNG BOI CHUNG RAT HAY.ppt