Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 1 : Hai góc đối đỉnh

Hãy so sánh các góc

O1 và O3

O2 và O4.

Chứng minh rằng :

O1 = O3

O2 = O4.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 1 : Hai góc đối đỉnh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 1 : HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH. 1.Thế nào là hai góc đối nhau ? Hai góc Ô1 và Ô3 được gọi là hai góc đối đỉnh Hãy nhận xét quan hệ về cạnh ,về đỉnh của O1 và O3. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. Định nghĩa. x x’ y’ y 2 3 1 4 O Ô3 Ô1 Hai góc O2 và O4 có phải là hai góc đối đỉnh hay không ? Vì sao ? O2 O4 x y y’ x’ Hai góc O2 và O4 là hai góc đối đỉnh . vì mỗi cạnh của góc O2 đều là các tia đối của mỗi cạnh của góc O4. H·y ®iÒn vµo chç trèng (…) trong c¸c ph¸t biÓu sau: a. Gãc xOy vµ gãc … lµ hai gãc ®èi ®Ønh v× c¹nh Ox lµ tia ®èi cña c¹nh Ox, vµ c¹nh Oy lµ . . . cña c¹nh Oy,. b. Gãc x,Oy vµ gãc xOy, lµ . . . . . . . . . . v× c¹nh Ox lµ tia ®èi cña c¹nh … vµ c¹nh … x,Oy, tia ®èi hai gãc ®èi ®Ønh Ox, Oy lµ tia ®èi cña c¹nh Oy, x y, y X, O H×nh 2 a) b) c) d) e) Xem h×nh 1. a, b, c, d, e. CÆp gãc nµo ®èi ®Ønh ? CÆp gãc nµo kh«ng ®èi ®Ønh ? V× sao? O2 O4 x y y’ x’ 2.Tính chất của hai góc đối đỉnh Dùng thước đo độ, hãy đo các góc O1; O2 ;O3 ; O4. 2.Tính chất của hai góc đối đỉnh O2 O4 x y y’ x’ Hãy so sánh các góc O1 và O3 O2 và O4. O1 O3 Chứng minh rằng : O1 = O3 O2 = O4. x x’ y 2 3 1 4 O y’ Tõ (3) suy ra : V× vµ kÒ bï nªn V× vµ kÒ bï nªn So s¸nh (1) vµ (2) ta cã Kết luận : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Bµi tËp: Cho gãc AOB cã sè ®o b»ng 1200. Gãc ®èi ®Ønh víi gãc AOB cã sè ®o lµ : A. 600 B. 800 C. 1000 D. 1200 a. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh . b. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau . Bµi tËp : §iÒn §, S vµo « trèng ë cuèi mçi c©u sau: S § c. Hai gãc cã chung ®Ønh, b»ng nhau th× ®èi ®Ønh. S x B y 600 x’ y’ ? VÏ gãc xBy cã sè ®o b»ng 600 vÏ gãc ®èi ®Ønh víi gãc xBy. Hái gãc nµy cã sè ®o b»ng bao nhiªu ®é? Tổng kết bài học Qua bài học này ta cần nắm được một số nội dung sau:  Khái niệm về hai góc đối đỉnh.  Tính chất của hai góc đối đỉnh: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau  Làm bài tập từ 1 đến 10. 

File đính kèm:

  • pptChuong IBai 1Hai Goc Doi Dinh 2011.ppt