Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 2 - Tiết 20 - Hai tam giác bằng nhau (tiếp)

Câu 6: Hai tam giác bằng nhau thì chu vi của chúng bằng nhau.

A. Đúng

B. Sai

 

ppt38 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1005 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 2 - Tiết 20 - Hai tam giác bằng nhau (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
    O A D C B x y 450 a z t AB = CD  AB và CD có cùng độ dài Cho hình vÏ: 450 5 5 xOy = zAt  xOy và zAt có số đo bằng nhau Hình: a Hình:b VËy: Đối với tam giác thì sao ? Hai tam gi¸c b»ng nhau khi nµo ? => A = 1800- ( B+ C ) =1800 - (700 + 500) = 600 ?3. Cho ABC = DEF (h.62).Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC ABC = DEF; B = 700, C = 500 , EF = 3 GT KL Giải: Xét  ABC cĩ : A + B + C = 1800 ( Tổng ba gĩc của một ) ABC =  A’B’C’ nên ta cĩ : D = A = 600 ( hai gĩc tương ứng) và BC = EF = 3 ( hai cạnh tương ứng ) ?3 => < 1. Định nghĩa: B’ AB = A’B’, AC = A'C', BC = B'C' Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. - Tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ được viết kí hiệu là: 	 ABC = A’B’C’ - Quy ước: Các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự: 	 ABC = A’B’C’ A’ 2. Kí hiệu: B H×nh 63 + ABC và IMN bằng nhau vì : Cĩ : AB = IM, BC = MN, CA = NI + Kí hiệu : ABC = IMN * Đỉnh A tương ứng với đỉnh I * Đỉnh B tương ứng với đỉnh M * Đỉnh C tương ứng với đỉnh N H×nh 64 + PQR và HQR bằng nhau vì : Cĩ PQ = HR, QR (chung), RP = QH * Đỉnh P tương ứng với đỉnh H * Đỉnh Q tương ứng với đỉnh R * Đỉnh R tương ứng với đỉnh Q + Kí hiệu: PQR = HRQ Luyện tập: Bài 10 ( SGK): Tìm trong các hình 63 ; 64 các tam giác bằng nhau ( các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đĩ. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đĩ. Giải Qua bµi häc ta cÇn ghi nhí nh÷ng kiÕn thøc g× ? Bài 1: Thi ai nhanh mắt : Điền vào các chỡ trớng để được các kí hiệu đúng về hai tam giác bằng nhau sau : ECD CDE RPT TRP EDC TPR Hai tam giác bằng nhau có 6 cách viết kí hiệu. ĐÂY LÀ AI ? 1 2 3 6 5 4 * * Py - ta - go (Khoảng 570 - 500 trước Cơng nguyên) Câu 1: Hai tam giác bằng nhau thì các cạnh tương ứng bằng nhau,các gĩc tương ứng bằng nhau . B. Đúng A. Sai * B. Sai A. Đúng * Câu 2:Hai tam giác cĩ 3 cặp cạnh tương ứng bằng nhau, 2 cặp gĩc tương ứng bằng nhau thì 2 tam giác đĩ bằng nhau. Câu 3: Cho hình vẽ, giá trị của y là: D. 550 A. 520 B. dúng C. 540 * x 65 ° 42 ° A B C A. 730 B. 1070 C. 970 D. Kết quả khác Câu 4: Cho hình vẽ, giá trị của x là: * A. Sai Câu 5: Hai tam giác cĩ chu vi bằng nhau thì hai tam giác đĩ bằng nhau. B. Đúng * A. Đúng B. Sai Câu 6: Hai tam giác bằng nhau thì chu vi của chúng bằng nhau. * a. 310 b. 320 c. 330 d. 340 Câu 7: Cho hình vẽ, giá trị của x là: * Câu 8: Cho hình vẽ, giá trị của x là: a. 810 b. 870 c. 930 d. 1000 * 1 2 4 Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé! * Đúng rồi, chúc mừng bạn! * 1 2 4 Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé! * Đúng rồi, chúc mừng bạn! * 1 2 4 Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé! * Đúng rồi, chúc mừng bạn! * 1 2 4 Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé! * Đúng rồi, chúc mừng bạn! * 1 2 4 Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé! * Đúng rồi, chúc mừng bạn! * 1 2 4 Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé! * Đúng rồi, chúc mừng bạn! * 1 2 4 Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé! * Đúng rồi, chúc mừng bạn! * 1 2 4 Ồ! Bạn sai rồi. Cố gắng lần sau bạn nhé! * ®ĩng råi, chĩc mõng b¹n! * * H­íng dÉn vỊ nhµ + Häc thuéc, hiĨu ®Þnh nghÜa hai tam gi¸c b»ng nhau. + ViÕt kÝ hiƯu hai tam gi¸c b»ng nhau mét c¸ch chÝnh x¸c 	(theo đúng thø tù ®Ønh t­¬ng øng). 	* Bµi tËp vỊ nhµ + Bµi 11; 12; 13/SGK/ trang 112 + Bµi 19; 20; 21/ SBT/ trang 100 	 * H­íng dÉn bµi tËp 13/ SGK Cho  ABC = DEF.TÝnh chu vi mçi tam gi¸c nãi trªn biÕt r»ng: AB = 4 cm, BC = 6 cm, DF = 5 cm.  ChØ ra c¸c c¹nh t­¬ng øng cđa hai tam gi¸c, sau ®ã tÝnh tỉng ®é dµi ba c¹nh cđa mçi tam gi¸c Giờ học đến đây là kết thúc Chào tạm biệt các thầy cơ và các em ! 

File đính kèm:

  • pptBai cua chi Tam toan 7.ppt