Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 3 - Đại lượng tỉ lệ nghịch

1. Định nghĩa: (SGK/57)

Công thức:

với a là hằng số khác 0)

Ví dụ: Trong các công thức sau, công thức nào biểu thị x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 2309 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 3 - Đại lượng tỉ lệ nghịch, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A TRƯỜNG THCS YA XIÊR GV: HOÀNG THỊ BÍCH HiỂN Nêu định nghĩa về hai đại lượng tỉ lệ nghịch đã học ở Tiểu học. KIỂM TRA BÀI CŨ Hai đại lượng tỉ lệ nghịch là hai đại lượng liên hệ với nhau sao cho khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần. §3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 1. §Þnh nghÜa: Haõy vieát coâng thöùc tính : a. Caïnh y (cm) theo caïnh x (cm) cuûa hình chöõ nhaät coù kích thöôùc thay ñoåi nhöng luoân coù dieän tích baèng 12 cm2 b. Löôïng gaïo y ( kg ) trong moãi bao theo x khi chia ñeàu 50 kg vaøo x bao ; c. Vaän toác v (km/h) theo thôøi gian t (h) cuûa moät vaät chuyeån ñoäng ñeàu treân quaõng ñöôøng16 km. ?1 §3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH Nhận xét: Đại lượng này bằng một hằng số chia cho đại lượng kia. ?1 a) b) c) §Þnh nghÜa: 1.§Þnh nghÜa: Neáu ñaïi löôïng y lieân heä vôùi ñaïi löôïng x theo coâng thöùc y= hay x.y = a (a laø moät haèng soá khaùc 0) thì ta noùi y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä laø a. Tieát 27 1. §Þnh nghÜa: ?1 y.x = 50 t.v = 16 y.x = 12 a) b) c) hoÆc hoÆc hoÆc 12 16 50 12 50 16 §3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH §3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH ?2 Cho bieát y tæ leä nghòch vôùi x theo heä soá tæ leä laø –3,5. Hoûi x tæ leä nghòch vôùi y theo heä soá tæ leä naøo ? Vaäy x tæ leä nghòch vôùi y theo heä soá tæ leä laø -3,5 1. §Þnh nghÜa: Bµi lµm Vì y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè tØ lÖ lµ -3,5 nên : §3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH * Chú ý: Nếu y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau. 1.Định nghĩa: §3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 1. Định nghĩa: (SGK/57) VÝ dô: Trong các công thức sau, công thức nào biểu thị x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch? a/ b/ c/ d/ Tieát 27 §3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH ? ? ? a. Tìm heä soá tæ leä ; b.Thay moãi daáu ? trong baûng treân baèng moät soá thích hôïp; c. Coù nhaän xeùt gì veà tích hai giaù trò töông öùng cuûa x1.y1 ; x2.y2 ; x3.y3 ; x4.y4 cuûa x vaø y ? ?3 Cho bieát hai ñaïi löôïng y vaø x tæ leä nghòch vôùi nhau. H·y th¶o luËn theo nhãm trong thêi gian 5 phót ? 1. §Þnh nghÜa: SGK/57 2. Tính chaát: §3 ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH ?3 Cho bieát hai ñaïi löôïng y vaø x tæ leä nghòch vôùi nhau. *Nhận xét1:Tích hai gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch lu«n kh«ng ®æi vµ b»ng hÖ sè tØ lÖ. *Nhận xét 2: Tæ soá hai giaù trò baát kì cuûa ñaïi löôïng naøy baèng nghòch ñaûo của tæ soá hai giaù trò töông öùng cuûa ñaïi löôïng kia. Cã nhËn xÐt g× vÒ tØ sè hai gi¸ trÞ bÊt k× cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch ? §3 ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 2. Tính chaát: Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ). x1.y1= x2.y2= x3.y3= . . . = a Tỉ số hai giá trị bất kì cuûa ñaïi löôïng naøy baèng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. 1. §Þnh nghÜa: SGK/57 Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì: So sánh định nghĩa, tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận và hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Hai đại lượng tỉ lệ thuận: 1) Công thức: 2) Tính chất: x1 ứng với y1 x2 ứng với y2 Hai đại lượng tỉ lệ nghịch: 1) Công thức: 2) Tính chất: x1 ứng với y1 x2 ứng với y2 a) b) b) a) CỦNG CỐ: Bài này gồm có hai phần : 2. Tính chaát: x1.y1= x2.y2= x3.y3= . . . = a. 1. §Þnh nghÜa: ( SGK/57) TÝnh chÊt 1: TÝnh chÊt 2: BT15/58 - SGK a.Cho biết đội A dùng x máy cày (có cùng năng suất) để cày xong một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghich không? b. Cho biết x là số trang đã đọc xong và y là số trang còn lại chưa đọc của một quyển sách. Hỏi x và y có phải là đại lượng tỉ lệ nghịch không? c. Cho biết a(m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn đường xe lăn từ A đến B. Hỏi a và b có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghich không Cho biÕt x vµ y lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: BT2 Giải Từ cột thứ nhất ta tính được hệ số a a = -4 . (-3) = 12 -6 4 3 -Veà nhaø hoïc thuoäc ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch. -Làm các bài tập: 12;13;15 (SGK /58) -Chuaån bò baøi :“Moät soá baøi toaùn veà ñaïi lưôïng tæ leä nghòch” HÖÔÙNG DAÃN HOÏC ÔÛ NHAØ Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. 

File đính kèm:

  • pptDai luong ti le nghich.ppt