Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 6 : Mặt phẳng tọa độ

Một bạn sẽ chọn tùy ý một dòng bất kỳ, thời gian trả lời cho mỗi dòng là 5 giây, nếu hết thời gian mà không trả lời được thì hai tổ còn lại giành quyền trả lời .

 Trong thời gian trả lời nếu tổ nào giải mã từ khóa trước thì thắng cuộc, nếu giành quyền trả lời mà đưa đáp án sai thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Các tổ còn lại tiếp tục trả lời đến khi tìm ra từ khóa.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Bài 6 : Mặt phẳng tọa độ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 NHIÖT LIÖT CHµO MõNG ®oµn kiÓm tra së gd&®t thanh ho¸ phßng gd & ®t n«ng cèng cïng C¸C THÇY GI¸O C¤ GI¸O VÒ Dù TIÕT 33 dai so Luyen tap VíI LíP 7a TR¦êng thcs trung chÝnh 2-12- 2010 GV: L£ KH¾C HïNG Mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui V× sù nghiÖp gi¸o dôc v× lîi Ých m­êi n¨m ph¶I trång c©y –v× lîi Ých tr¨m n¨m ph¶I trång ng­êi Chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu m¹nh kháe - c¸c thÇy c« gi¸o ®¹t kÕt qu¶ cao trong héi gi¶ng – c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái ! GV: L£ KH¾C HïNG KIỂM TRA BÀI CỦ: Giải: a). f(-2) = 2.(-2) = -4 	 f(-1) = 2.(-1) = -2 	 f(0) = 2.0 = 0 	 f(1) = 2.1 = 2 	 f(2) = 2.2 = 4 	 b). y và x là hai đại lượng tỷ lệ thuận 	a). Tính f(-2);f(-1);f(0);f(1);f(2) 	b). Cho biết đại lượng x và y có mối quan hệ như thế nào ? Cho Hàm số y = f(x) = 2x Baøi 6 : MAËT PHAÚNG TOÏA ÑOÄ 1. Ñaët vaán ñeà : 	Ví duï1: Toïa ñoä ñòa lyù cuûa muõi Caø Mau 	Ví duï 2: Quan saùt chieác veù xem phim ôû hình 15 2. Maët phaúng toïa ñoä O x y 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 Caùc truïc Ox vaø Oy goïi laø caùc truïc toïa ñoä + Ox : goïi laø truïc hoaønh + Oy : goïi laø truïc tung + O : goïi laø goác toïa ñoä Heä truïc toïa ñoä Oxy I II III IV 3. Toïa ñoä cuûa moät ñieåm trong maët phaúng toïa ñoä O x y 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 P ?1 ?2 O(0;0) BAØI TAÄP 	a). Vieát toaï ñoä caùc ñieåm M,N,P trong hình 19 	b). Em coù nhaän xeùt gì veà toïa ñoä cuûa caùc caëp ñieåm M vaø N, P vaø Q. Baøi 32/67: O x y 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 -3 -3 3 3 M Q P N (-3;2) (-2;0) (0;-2) (2;-3) Baøi 32/67: a). Baøi 32/67: b). _ Hoành độ của điểm M là tung độ của điểm N và ngược lại . _ Hoành độ của điểm P là tung độ của điểm Q và ngược lại . O x y 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 -3 -3 3 3 4 4 -4 -4 A B C (0;2,5) Bài 33 Bướm Tìm Chữ 1 1 2 2 3 4 5 3 4 5 Từ Khóa THỂ LỆ CUỘC CHƠI Một bạn sẽ chọn tùy ý một dòng bất kỳ, thời gian trả lời cho mỗi dòng là 5 giây, nếu hết thời gian mà không trả lời được thì hai tổ còn lại giành quyền trả lời . Trong thời gian trả lời nếu tổ nào giải mã từ khóa trước thì thắng cuộc, nếu giành quyền trả lời mà đưa đáp án sai thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Các tổ còn lại tiếp tục trả lời đến khi tìm ra từ khóa. 	Trong maët phaúng toïa ñoä truïc Ox goïi laø truïc gì ? Dòng naøy coù 9 chữ caùi : 0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:00 0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:00 	Trong haøm soá y = f(x), x ñöôïc goïi laø gì ? Dòng naøy coù 6 chữ caùi : 0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:00 	Trong maët phaúng toïa ñoä truïc Oy goïi laø truïc gì ? Dòng naøy coù 8 chữ caùi : 0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:00 Trong maët phaúng toïa ñoä goùc toïa ñoä ñöôïc kí hieäu bôûi chữ gì ? Dòng naøy coù 1 chữ caùi : 0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:00 	Trong maët phaúng toïa ñoä trục Oy được vẽ như thế naøo ? Dòng naøy coù 9 chữ caùi : 0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:00 	Là tên gọi của một hình khi vẽ hai trục Ox ,Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc của mỗi trục trên mặt phẳng ? Dòng naøy coù 11 chữ caùi : H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 Chæ soá thöù töï cuûa daõy gheá Chæ soá thöù töï cuûa gheá trong daõy A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 B 5 H 6 	Vẽ hệ trục tọa ñoä Oxy (treân giaáy keû oâ vuoâng) vaø ñaùnh daáu vị trí cuûa caùc ñieåm P,Q laàn löôït coù toaï ñoä laø (2;3) ; (3;2) O x y 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 P Q ?1 O x y 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 x0 y0 M(x0;y0)  Ñieåm M coù toaï ñoä (x0;y0) ñöôïc kyù hieäu : M(x0;y0) Vieát toaï ñoä ñieåm O O(0;0) M ?2 Dặn dò : 	_ Học bài để nắm vững các khái niệm về mặt phẳng tọa độ. 	_ Xem kỷ lại cách vẽ hệ trục tọa độ, cách viết tọa độ một điểm. 	_ BTVN: 34,35,36/68/SGK Thieát keá – Hiệu ứng: Nguyeãn Duy Hoaøi Kyõ thuaät: Traàn Huy Quoác Phong Chæ ñaïo tieát daïy: Ñinh Thò Oanh Tham gia tieát daïy: Taäp theå lôùp 7A3 Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học xin đến tham gia tiết học. Chaøo taïm bieät Heïn gaëp laïi ôû tieát hoïc sau 

File đính kèm:

  • pptLE KHAC HUNG BAI GIANG DAI SO LOP 7.ppt