Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Cộng trừ đa thức một biến (tiếp)

Để trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Cách 1: Thực hiện tương tự như trừ đa thức nhiều biến.

- Cách 2:

 + B1: Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm ( hoặc tăng) của biến.

 + B2: Đặt phép tính theo cột dọc tương tự như trừ các số.(chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1449 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Cộng trừ đa thức một biến (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV: ĐỖ THU HẰNGTrường: THCS NHÂN THẮNG KiÓm tra bµi cò Bµi 2 : Cho hai ®a thøc P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x -1 Q(x) = -x4 + x3 +5x + 2 H·y tÝnh P(x) + Q(x) Bµi 1: Bµi tËp 40 (SGK T.43): Cho ®a thøc Q(x) = x2 + 2x4 + 4x3 – 5x6 + 3x2 – 4x – 1 S¾p xÕp ®a thøc trªn theo sè mò gi¶m dÇn cña biÕn ChØ ra c¸c hÖ sè kh¸c 0 cña Q(x) Để cộng hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau: - Cách 1: Thực hiện tương tự như cộng đa thức nhiều biến. - Cách 2: 	+ B1: Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm ( hoặc tăng) của biến. 	+ B2: Đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng các số.(chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột) và Hãy tính P(x)+Q(x) Bài tập 44 ( SGK T. 45 ): Cho hai đa thức: Q(x) = P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - 1 -x4 + x3 +5x + 2 - P(x)-Q(x) = -2x3 -x3-x3= 2x5-0= +6x4 5x4-(-x4)= +x2 -6x -x - 5x = -1 - 2 = -3 Nh¸p 2x5 x2- 0 = ? ? ? ? ? ? Để trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau: - Cách 1: Thực hiện tương tự như trừ đa thức nhiều biến. - Cách 2: 	+ B1: Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm ( hoặc tăng) của biến. 	+ B2: Đặt phép tính theo cột dọc tương tự như trừ các số.(chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột) Cho hai đa thức : M(x) = x4 +5x3 -x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x - 2,5 Tính : M(x) + N(x) và M(x) – N(x) ?1 C1 C2 BÀI TẬP: Trong các cách đặt phép tính sau, cách nào đặt đúng, cách nào đặt sai? Hãy thực hiện phép tính ở cách đặt đúng: P(x) = 2x3 – x - 1 Q(x) = x2 - 5x + 2 + P(x) + Q(x) = P(x) = 2x3 – x - 1 Q(x) = 2 - 5x + x2 - P(x) - Q(x) = Cách 1 Cách 2 Cách 3 P(x) = 2x3 – x - 1 Q(x) = x2 - 5x + 2 + P(x) + Q(x) = Cách 4 P(x) = - 1 – x + 2x3 Q(x) = 2 - 5x + x2 - P(x) + Q(x) = 2x3 + x2 - 6x + 1 - 3 + 4x – x2 + 2x3 ?1 Cách 1 Cách 2 M(x) +N(x) =? + ?1 Cách 1 Cách 2 M(x) - N(x) =? + H­íng dÉn vÒ nhµ N¾m v÷ng c¸ch céng , trõ c¸c ®a thøc mét biÕn vµ chän c¸ch lµm phï hîp cho tõng bµi Lµm c¸c bµi tËp : 44 ; 46 ;48 ; 50 ;52 (SGK/ 45+46 ) Khi céng hoÆc trõ c¸c ®a thøc mét biÕn th«ng th­êng nÕu hai ®a thøc cã tõ bèn , n¨m h¹ng tö trë lªn th× ta nªn céng theo cét däc. 

File đính kèm:

  • pptTIET 60 CONG TRU DA THUC MOT BIEN.ppt