Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Đơn thức

Chú ý:

Ta cũng coi một số là một đơn thức thu gọn.

Trong đơn thức thu gọn, mỗi biến chỉ được viết một lần. Thông thường, khi viết đơn thức thu gọn ta viết hê số trước, phần biến sau và các biến được viết theo thứ tự bảng chữ cái.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Cho caùc bieåu thöùc ñaïi soá: 4xy2, 3 – 2y, 10x+ y, 5(x + y), 2 x2y, 2y, 5, x Haõy saép xeáp caùc bieåu thöùc treân thaønh 2 nhoùm. Nhoùm 1 Nhöõng bieåu thöùc coù chöùa pheùp coäng, pheùp tröø Nhoùm 2 Nhöõng bieåu thöùc coøn laïi 1) ĐƠN THỨC: SỐ BIẾN TÍCH GIỮA SỐ VÀ BIẾN 4xy2, 2 x2y, 2y, 5, x, Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến . b) 9 x2yz c) 15,5 e) 0 f) 2x2y3.3xy2 Bieåu thöùc naøo sau ñaây khoâng phaûi laø ñôn thöùc? laø ñôn thöùc khoâng * Chuù yù: Soá 0 ñöôïc goïi laø ñôn thöùc khoâng. h) 2xy2 2. Ñôn thöùc thu goïn. Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương Chú ý: Ta cũng coi một số là một đơn thức thu gọn. Trong đơn thức thu gọn, mỗi biến chỉ được viết một lần. Thông thường, khi viết đơn thức thu gọn ta viết hê số trước, phần biến sau và các biến được viết theo thứ tự bảng chữ cái. 2. Ñôn thöùc thu goïn. Bài tập: Xác định bậc của các đơn thức sau: => Số thực khác 0 là đơn thức bậc không b, 0x15 ; 0x6y14 => Số 0 được coi là đơn thức không có bậc = 0 = 0 = 5.1 = 5; = a, 5x0 4 – Nhaân hai đơn thöùc Ví duï: (2x2y).( 9xy4) Chuù yù: Nhaân hai đơn thöùc 2x2y vaø 9xy4 . Cho hai bieåu thöùc: = 18x3y5 = (2. 9).(x2x).(yy4) Ta có: Ta có: -Mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn -Để nhân hai đơn thức,ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau Biểu thức Không phải là đơn thức Đơn thức Đơn thức chưa thu gọn Đơn thức thu gọn Có chứa phép cộng ,phép trừ Gồm một số ,một biến ,hoặc một tích giữa số và biến Có các biến viết lặp đi ,lặp lại Là tích của một số với các biến,mỗi biến chỉ được viết một lần Nhân đơn thức với đơn thức Bắt đầu 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Thi trả lời nhanh: Câu 1. Đơn thức không là số nào? Câu 2: Bậc của đơn thức 4 là: ... Câu 3: Số 0 có bâc là: .... Câu 4: Chỉ rõ phần hệ số, phần biến, bậc của đơn thức sau: -x2y5z Phần hệ số: -1 Câu 5: Thu gọn đơn thức: 2x2y3(-5)x3z 2x2y3(-5)x3z = -10x5y3z Câu 6: Biểu thức có phải là đơn thức không? Là số 0 Là bậc 0 Không có bậc Phần biến: x2y5z Bậc: 8 Là đơn thức vì Câu 7: Lấy 2 ví dụ về đơn thức bâc 5 có các biến x, y, z Câu 8: Lấy 1 ví dụ về đơn thức có 2 biến x, y sao cho có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1 HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 1/ OÂân baøi. 2/ Laøm baøi taäp 10, 12, 13 (Trang 32 SGK) 3/ Laøm baøi taäp töø 13 ñeán 18 (Trang 11, 12 SBT). 4/ Ñoïc baøi “Ñôn thöùc ñoàng daïng” 

File đính kèm:

  • pptDon thuc(1).ppt