Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Hàm số và đồ thị

Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1368 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Hàm số và đồ thị, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Đại lượng tỉ lệ thuận; một số bài tốn về đại lượng tỉ lệ thuận Đại lượng tỉ lệ nghịch, Một số bài tốn về đại lượng tỉ lệ nghịch Hàm số Mặt phẳng tọa độ Đồ thị của hàm sĩ y = ax (a  0) ?1 H·y viÕt c«ng thøc tÝnh? a. Qu·ng ®­êng ®i ®­ỵc s (km) theo thêi gian t (h) cđa mét vËt chuyĨn ®éng ®Ịu víi vËn tèc 15(km/h) b. Khèi l­ỵng m (kg) cđa mét thanh s¾t ®ång chÊt cã khèi l­ỵng riªng lµ 7800 (kg/m3) theo thĨ tÝch V(m3) Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo cơng thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nĩi y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k. Bài 1: Điền vào chỗ chấm …thích hợp a) Nếu y = thì … theo hệ số tỷ lệ … b) Nếu z = mt (m là hằng số khác 0)thì … 	 theo … y tỷ lệ thuận với x z tỷ lệ thuận với t hệ số tỷ lệ m Bài 2: Trong c¸c c«ng thøc sau c«ng thøc nµo kh«ng thĨ hiƯn ®¹i l­ỵng y tØ lƯ thuËn víi ®¹i l­ỵng x? d) y = (a+1) x (a lµ h»ng sè kh¸c -1) a) b) c) c) ?2 Cho biÕt y tû lƯ thuËn víi x theo hƯ sè tû lƯ Hái x tû lƯ thuËn víi y theo hƯ sè tû lƯ nµo? Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 8 50 30 ?3 3 2 1 4 VUI MÀ HỌC - HỌC MÀ VUI Em hãy đĩng vai trị là giáo viên và hướng dẫn học ở nhà bài hơm nay cho cả lớp! * Kiến thức: Biết được cơng thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận. Nhận biết được hai đại lượng cĩ tỉ lệ thuận hay khơng. * Kỹ năng: Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của hai đại lượng kia. - Bµi tËp vỊ nhµ: Bµi 1, 2, 3 ( tr 43 SBT) Hướng dẫn: Bài 4/ 54(sgk)) : z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k thì z = ? y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h thì y = ? Dựa trên hai biểu thức vừa tìm được ở trên , ta sẽ chứng tỏ được z tỉ lệ thuận với x và tìm được hệ số tỉ lệ. HOẠT ĐỘNG NHĨM Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Khi x = 6 thì y = 4 a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x. b) Hãy biểu diễn y theo x. c) Tính y khi x = 9. a) Vì y tỉ lệ thuận với x nên ta cĩ: c) Khi x = 9 ta cĩ: a) Vì y tỉ lệ thuận với x nên ta cĩ: c) Khi y = 6 ta cĩ: Giải Giải Nhĩm 1; 2 Nhĩm 3; 4 a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x. b) Hãy biểu diễn x theo y. c) Tính x khi y = 6. Trị chơi tiếp sức :Điền vào chỗ trống Hãy chỉ ra hệ số tỉ lệ trong các cơng thức sau: 2 -3 0,25 Biểu đồ biểu diễn kết quả của phong trào thi đua “Hoa điểm 10” chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20 -11 của lớp 7B. Biết rằng Tổ 1 cĩ 20 điểm 10 .Tính số điểm 10 của các tổ cịn lại ? 32 50 40 Ngµy 19-8-2010 Bà Pratibha Patil - Tổng thống Ấn Độ trao huy chương Fields - giải thưởng tốn học cao quý nhất thế giới cho Giáo sư Ngơ Bảo Châu. Giải thưởng Fields - được xem là giải "Nobel Tốn học" Ngµy 9.3.2011, Bộ GDĐT cơng bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về tốn và bổ nhiệm GS Ngơ Bảo Châu làm Giám đốc khoa học của viện. Trªn h×nh ¶nh phã Thđ t­íng NguyƠn ThiƯn Nh©n trao quyÕt ®Þnh cho GS Ng« B¶o Ch©u. 

File đính kèm:

  • pptDai so 7 Dai luong ti le thuan.ppt