Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Luyện tập (tiết 1)

BÀI TẬP 1: ( bài 18.2/114/sgk)

Xét bài toán: AMB và ANB có MA = MB, NA = NB.

Chứng minh: AMN = BMN ( hình vẽ )

Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên:

a) Do đó AMN = BMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

pptx16 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Luyện tập (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/29/2014 ‹#› Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô VỀ DỰ GIỜ Môn : Toán Lớp 7C4 GV : Đặng Văn Tân Trß ch¬i « cöa may m¾n ¤ cöa sè 1 ¤ cöa sè 2 ¤ cöa sè 3 ¤ cöa sè 4 LUẬT CHƠI Mçi b¹n tham gia trß ch¬i sÏ ®­îc chän 1 « trong 4 « cöa may m¾n. NÕu b¹n may m¾n, b¹n sÏ chän ®­îc « may m¾n – trả lời đúng câu hỏi bạn sẽ được điểm và phần thưởng của câu hỏi. Cßn nÕu kh«ng b¹n sÏ ph¶i tr¶ lêi 1 c©u hái. NÕu tr¶ lêi ®óng b¹n sÏ nhËn ®­îc điểm của câu hỏi. 3 ¤ cöa sè 1 PT Cho các bước giải của bài toán Kiểm tra bài cũ Bước 1 ABC =  DCB (c-c-c) Bước 2 1 = 2 (cặp góc tương ứng) Bước 3 BC là tia phân giác của góc ABD Bạn đã chọn sai Bạn đã chọn đúng Bạn đã chọn chưa chính xác Hãy chỉ ra đã sai từ bước nào ? Chän kÕt qu¶ mµ em cho lµ ®óng nhÊt Cho ABC = PNM hình bªn Độ dài c¸c c¹nh là BC MP NP 6 7 6 5 7 6       7 5 6 4 ¤ cöa sè 2 PT B C P M N 7 A 5 6 ¤ cöa sè 3 PT 6 cặp 2 cặp 4 cặp 8 cặp A B C D Hãy chọn ý mà em cho là đúng nhất Trong hình vẽ sau số cặp tam giác bằng nhau là Bạn đã chọn đúng rồi  Bạn đã chọn sai rồi Chän c©u ®óng Cho hình vÏ sau. H·y tìm sè ®o gãc F ? 450 A 250 B 550 C 600 D B¹n ®· chän ®óng B¹n ®· chän sai ¤ cöa sè 4 PT 7 ¤ cöa sè 5 « cöa may m¾n PT 1 2 3 PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét hoa ®iÓm 10 và một tràng pháo tay của cả lớp PhÇn th­ëng cña b¹n lµ một hoa điểm 10 và 1 trµng ph¸o tay cña c¶ líp Mét hoa điểm 10 và một chiếc thước kẻ dµnh cho b¹n! 4 Mét hoa ®iÓm 10 và mét chiÕc bót bi dành cho bạn! 5 Mét hoa ®iÓm 10 và cục tẩy dµnh cho b¹n! Xét bài toán: AMB và ANB có MA = MB, NA = NB. Chứng minh: AMN = BMN ( hình vẽ ) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên: a) Do đó AMN = BMN (c.c.c) c) Suy ra: AMN = BMN d) AMN và BMN có: MA = MB (giả thiết) NA = NB (giả thiết) b) MN: cạnh chung BÀI TẬP 1: ( bài 18.2/114/sgk) M A B N (hai góc tương ứng) b a c d M A B N Do đó AMN = BMN (c.c.c) MN: cạnh chung MA = MB (giả thiết) NA = NB (giả thiết) Suy ra: AMN = BMN AMN và BMN có: d) b) a) c) Lời giải Sắp sếp Xét bài toán: AMB và ANB có MA = MB, NA = NB. Chứng minh: AMN = BMN ( hình vẽ ) (hai góc tương ứng) Cho hình 72: Chứng minh rằng: a/ ADE = BDE b/ E DBE = DAE E A B D BÀI TẬP 2 (Bài 19 /114/sgk ). GT KL ADE và BDE có: AD=BD, AE=BE a/ ADE = BDE b/ DBE = DAE 2 2 1 1 H. 72 1 E A B D 1 E A B D x y BÀI TẬP 2 (Bài 19 /114/sgk ). O x y z Back A B C BÀI TẬP 3 (Bài 20 -115-sgk ). 1. Kiến thức cần nắm khi làm bài tập. Töø hai tam giaùc coù: 3 caëp caïnh baèng nhau Hai tam giaùc baèng nhau tröôøng hôïp (c c c) Hai goùc baèng nhau Tia phân giác của một góc. Hai ñöôøng thaúng song song ( neáu caëp goùc baèng nhau ôû vò trí SLT, đồng vị) Cuûng coá – hướng dẫn về nhà : 2. Cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước và compa? 3.Về nhà làm bài tập bài 32, 33, 34 (SBT-Trang 102).và bài 21;22 (SGK- 115) tiết sau học luyện tập. Có thể em chưa biết Khi độ dài ba cạnh của một tam giác đã được xác định thì hình dạng và kích thước của tam giác đó cũng hoàn toàn xác định. Chính vì thế trong các công trình xây dựng, các thanh sắt thường được ghép, tạo với nhau thành các tam giác. mét sè øng dông thùc tÕ cña tam gi¸c TiÕt häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc - xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh! 

File đính kèm:

  • pptxt22luyen tap 1ccc.pptx