Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g

Gọi khối lượng hai thanh kim loại đồng chất lần lượt là m1(gam) và m2 (gam).Do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kieåm tra baøi cuõ HS1: Neâu ñònh nghóa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän. AÙp duïng: Chæ ra tính ñuùng, sai cuûa caùc caâu sau: 1. Khoái löôïng vaø theå tích cuûa thanh kim loaïi ñoàng chaát laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän. 2. Neáu y = 15.x thì x tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä laø 15. Kieåm tra baøi cuõ HS2: Phaùt bieåu tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän. AÙp duïng: y vaø x coù tæ leä thuaän vôùi nhau hay khoâng neáu coù baûng sau: Hãy trình bày suy nghĩ của mình? 1. Baøi toaùn 1: Hai thanh chì coù theå tích laø 12 vaø 17 . Hoûi moãi thanh naëng bao nhieâu gam, bieát raèng thanh thöù hai naëng hôn thanh thöù nhaát 56,5 gam? 12 17 m2 m1 m2 – m1 = 56,5 Phương pháp giải Chon ẩn(a, b, c, x, y, z,…) và đơn vị cho ẩn. Thiết lập dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tìm ẩn ở bước 1. Trả lời. Giải ?1 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g Gọi khối lượng hai thanh kim loại đồng chất lần lượt là m1(gam) và m2 (gam).Do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Trả lời: Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng là 89gam và 133,5gam Chon ẩn(a, b, c, x, y, z,…) và ghi đơn vị cho ẩn. Thiết lập dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tìm ẩn ở bước 1. Trả lời. m1 = 8,9.10 = 89(g) m2 = 8,9.15 = 133,5(g) và m1+ m2= 222,5 Hai thanh kim loaïi ñoàng chaát coù theå tích laø 10 vaø  15 . Hoûi moãi thanh naëng bao nhieâu gam? Bieát raèng khoái löôïng cuûa caû hai thanh laø 222,5g. ?1 Chuù yù: Baøi toaùn ?1 coøn ñöôïc phaùt bieåu ñôn giaûn döôùi daïng: Chia soá 222,5 thaønh hai phaàn tæ leä vôùi 10 vaø 15. ?2 Haõy vaän duïng tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ñeå giaûi baøi toaùn 2. Tam giaùc ABC coù soá ño caùc goùc laø A, B, C laàn löôït tæ leä vôùi 1 ; 2 ; 3. Tính soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc ABC. 2. Baøi toaùn 2: Chon ẩn(a, b, c, x, y, z,…) và ghi đơn vị cho ẩn. Thiết lập dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tìm ẩn ở bước 1. Trả lời. Baøi taäp 5 trang 55 SGK Hai ñaïi löôïng x vaø y coù tæ leä thuaän vôùi nhau hay khoâng, neáu: a b Baøi 6 trang 55 SGK: Thay cho vieäc ño chieàu daøi caùc cuoän daây theùp ngöôøi ta thöôøng caân chuùng. Cho bieát moãi meùt daây naëng 25 gam. a) Giaû söû x meùt daây naëng y gam. Haõy bieåu dieãn y theo x. b) Cuoän daây daøi bao nhieâu meùt bieát raèng noù naëng 4,5kg? Höôùng daãn: 1 m daây theùp naëng 25g x m daây theùp naëng y g a)Vì khoái löôïng cuûa cuoän daây theùp tæ leä thuaän vôùi chieàu daøi neân ta coù: y = k.x (1) Theo ñieàu kieän thì x = 1 và y = 25, thay vaøo (1), ta ñöôïc: 25 = k . 1 k = 25. Vaäy y = 25. x (2) b)Thay y = 4,5kg = 4500g vaøo (2), tính ñöôïc x = 180m Höôùng daãn veà nhaø Höôùng daãn veà nhaø Xem laïi caùch giaûi caùc BT vöøa giaûi. Xem noäi dung cuûa baøi toaùn 2, oân laïi kieán thöùc veà toång ba goùc cuûa moät tam giaùc. Laøm baøi 7,9/SGK. 

File đính kèm:

  • pptTiet 24 Mot so bai toan ve DLTLT hoi giang tinh.ppt