Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Ôn tập chương 1

1.Hai góc đối đỉnh:

 -Định nghĩa.

 -Tính chất.

2. Hai đường thẳng vuông góc:

 -Định nghĩa.

 -Đường trung trực của đoạn thẳng.

3. Hai đường thẳng song song:

 -Dấu hiệu nhận biết.

 -Tiên đề Ơ-clít.

 -Tính chất hai đường thẳng song song.

4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính

 song song.

5. Ba đường thẳng song song.

6. Định lí.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 4322 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Ôn tập chương 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ôn tập chương I Hình học 7 1.Hai góc đối đỉnh: -Định nghĩa. -Tính chất. 2. Hai đường thẳng vuông góc: -Định nghĩa. -Đường trung trực của đoạn thẳng. 3. Hai đường thẳng song song: -Dấu hiệu nhận biết. -Tiên đề ơ-clít. -Tính chất hai đường thẳng song song. 4.Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. 5. Ba đường thẳng song song. 6. Định lí. 3 1 Kiến thức trọng tâm    a//c b//c ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: Phát biểu định lí được diễn tả bằng hình vẽ sau, rồi viết giả thiết và kết luận của định lí. Hình 1. Hình 2. Hình 1: Định lí: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Hình 2: Định lí: Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. ac bc a//b m//n pm pn ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: Phát biểu định lí được diễn tả bằng hình vẽ sau, rồi viết giả thiết và kết luận của định lí. Cho hình vẽ: Biết a//b//Om. Tìm các cặp góc bằng nhau trên hình a b m O A B 1 1 2 2 2 1 380 480 ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: Vẽ tia Om nằm trong góc AOB sao cho Om//a Ta có: AOB = O1+O2 (vì tia Om nằm trong AOB) => x = O1 + O2 Mặt khác O1 = A1 ( so le trong của Om//a) Mà A1 = 380 (gt) nên O1 = 380 Vì Om//a (cách vẽ) và b//a (gt) => Om//b (tính chất ba đường thẳng song song) => O2 + B2 = 1800 ( trong cùng phía) Mà B2 = 1320 (gt) => O2 = 1800 - 1320 = 480 Từ (1); (2) và (3) => x = 380 + 480 = 860 Vậy x = 860 Bài 2:(Bài 57/SGK) Cho hình vẽ (a//b), hãy tính số đo x của góc O x =? Giải: ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: Bài 2:(Bài 57/SGK) Bài 3:(Bài 59/SGK) Biết d//d’//d’’ và hai góc 600, 1100. Tính các góc E1 , G2 , G3 , D4 , A5 , B6 Giải: ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: d A 600 1100 Bài 2:(Bài 57/SGK) Bài 3:(Bài 59/SGK) Biết d//d’//d’’ và hai góc 600, 1100. Tính các góc E1 , G2 , G3 , D4 , A5 , B6 Giải: d’ d’’ B D C E G 5 6 1 2 3 4 1 3 E1= C1 = 600 (…………………….) G2 = …. = 1100 (đồng vị của d’//d’’) G3 = 1800 - G2 (………………) => G3 = …………………………….. D4 = ………………………………… A5 = …. = ...... (đồng vị của d//d’) B6 = ………………………………….. Điền vào chỗ trống để hoàn thành bài giảI sau: ôn tập chương I Hình học 7 Tiết 15: (Tiết 2) Bài 1: d A 600 1100 Bài 2:(Bài 57/SGK) Bài 3:(Bài 59/SGK) Biết d//d’//d’’ và hai góc 600, 1100. Tính các góc E1 , G2 , G3 , D4 , A5 , B6 Giải: d’ d’’ B D C E G 5 6 1 2 3 4 1 3 Đáp án của Hoạt động nhóm ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: d A 600 1100 Bài 2:(Bài 57/SGK) Bài 3:(Bài 59/SGK) Biết d//d’//d’’ và hai góc 600, 1100. Tính các góc E1 , G2 , G3 , D4 , A5 , B6 Giải: d’ d’’ B D C E G 5 6 1 2 3 4 1 3 E1= C1 = 600 (so le trong của d’//d’’) G2 = D3 = 1100 (đồng vị của d’//d’’) G3 = 1800 - G2 (hai góc kề bù) => G3 = 1800 - 1100 = 700 D4 = D3 = 1100 (hai góc đối đỉnh) A5 = E1 = 600 (đồng vị của d//d’) B6 = G3 = 700 (đồng vị của d//d’’) ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: Ax//Cy Hướng dẫn: CM: Ax//Cy (Có Bm//Ax) Bm//Cy Bài 2:(Bài 57/SGK) Bài 3:(Bài 59/SGK) Bài 4:(Bài 48/SBT) Cho hình vẽ, biết A = 1400 B = 700 , C = 1500 Chứng minh rằng: Ax//Cy ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) x A 700 1500 Giải: B C 1 2 y 1400 m KL GT A = 1400 ABC = 700 C = 1500 Ax//Cy CM: Ax//Cy (Có Bm//Ax) (Có C và B2 là 2 góc trong cùng phía của BmvàCy) Vẽ tia Bm nằm trong ABC sao cho Bm//Ax => B1 + A =1800 (hai góc trong cùng phía) Mà A = 1400 (gt) nên B1 = 400 Có B1 + B2 = ABC ( tia Bm nằm trong ABC) Mà ABC = 700 (gt) và B1 = 400 => B2 = 300 => B2 + C = 1800 Mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía của Bm và Cy => Bm//Cy => Ax//Cy (đpcm) Bm//Cy , kết hợp với Bm//Ax (Cách vẽ) ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: x A 700 1500 Giải: B C 1 2 y 1400 m KL GT A = 1400 ABC = 700 C = 1500 Ax//Cy Vẽ tia Bm nằm trong ABC sao cho Bm//Ax => B1 + A =1800 (hai góc trong cùng phía) Mà A = 1400 (gt) nên B1 = 400 Có B1 + B2 = ABC ( tia Bm nằm trong ABC) Mà ABC = 700 (gt) và B1 = 400 => B2 = 300 Mặt khác C = 1500 (gt) => B2 + C = 1800 Mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía của Bm và Cy => Bm//Cy, kết hợp với Bm//Ax (cách vẽ) => Ax//Cy (đpcm) ôn tập chương I Hình học 7 (Tiết 2) Bài 1: Một số phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song: 1.Dùng dấu hiệu nhận biết: -Chứng minh cặp góc so le trong bằng nhau. -Chứng minh cặp góc đồng vị bằng nhau. -Chứng minh cặp góc trong cùng phía bù nhau. 2.Dùng tính chất: -Chứng minh chúng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba. -Chứng minh chúng cùng song song với đường thẳng thứ ba. Hướng dẫn về nhà -ôn tập các câu hỏi lý thuyết của chương I -Xem lại các bài tập đã giải. -Tiết sau kiểm tra 1 tiết. 

File đính kèm:

  • ppton tap chuong 1 hinh 7 tiet 2.ppt