Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a

Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương ký hiệu là , số âm ký hiệu là

Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết

Ví dụ: số dương 4 có hai căn bậc hai là và

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 5460 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KiÓm tra bµi cò * ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ? *Trong c¸c sè sau ®©y, sè nµo lµ sè h÷u tØ?14 ; -13 ; 0 ; 0,75 ;1,(54); 1,4142135623730950488016887…… Bµi to¸n:/SGK/40 Cho h×nh 5, trong ®ã h×nh vu«ng AEBF cã c¹nh b»ng 1m, h×nh vu«ng ABCD cã c¹nh AB lµ mét ®­êng chÐo cña h×nh vu«ng AEBF. a) TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD; b) TÝnh ®é dµi ®­êng chÐo AB. H×nh 5 1m Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn 1. Sè v« tØ * TËp hîp c¸c sè v« tØ ®­îc kÝ hiÖu lµ I. Sè v« tØ Sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn Sè h÷u tØ Sè thËp ph©n h÷u h¹n Sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn Q I Bài tập: Tìm x biết: x2 = 9 x2 = 4 x2 = - 4 Giải x = 3, x = - 3 x = 2, x = - 2 Không có số nào bình phương bằng -4. Vậy ta có 32 = 9, ta nói 3 là căn bậc hai của 9; (-3)2 = 9, ta cũng nói -3 là căn bậc hai của 9. Ta có 22 = 4, ta nói 2 là căn bậc hai của 4; (-2)2 = 4, ta cũng nói -2 là căn bậc hai của 4. Vậy nếu x2 = a thì ta có kết luận gì? x là căn bậc hai của a Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a TiÕt 17:§11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 1. Sè v« tØ 2. Kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai: ?1 Tìm các căn bậc hai của 16 Giải Ta có 42 = 16, (- 4)2 = 16. Vậy 16 có các căn bậc hai là 4 và - 4 * Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương ký hiệu là , số âm ký hiệu là * Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết Ví dụ: số dương 4 có hai căn bậc hai là và TiÕt 17:§11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Bµi to¸n më ®Çu x2 = 2 vµ x > 0 Nªn x = F x ?2 C¸c c¨n bËc hai cña 3 là : C¸c c¨n bËc hai cña 10 là: C¸c c¨n bËc hai cña 25 là: TiÕt 17:§11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a 1. Sè v« tØ 2. Kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai: * Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương ký hiệu là , số âm ký hiệu là * Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết Ví dụ: số dương 4 có hai căn bậc hai là và ViÕt c¸c c¨n bËc hai cña: 3, 10, 25 Giải TiÕt 17:§11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Sơ đồ tư duy  Bài giải Bµi 83/SGK/41:Ta cã ; ; Theo mÉu h·y tÝnh:a) b) c) d) e) Bài tập a) b) c) d) e) TiÕt 17:§11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI TiÕt 17:§11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Gi¶i thÝch: Bài tập 85/SGK/42:§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng 2 16 0,5 0,0625 3 81 102 TiÕt 17:§11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI Tớ lạnh quá! Tớ thì rất ấm áp vì đã được ở trong ngôi nhà “….......................” căn bậc hai Hướng dẫn về nhà Học thuộc kĩ lý thuyết. Làm hoàn chỉnh các bài tập SGK trang 41, 42. Lưu ý BT86/SGK42: ấn nút trước rồi mới ấn các biểu thức dưới dấu căn. Đọc mục “có thể em chưa biết”. Xem trước bài “số thực”, cần tìm hiểu: 1/ Số thực là gì? 2/ Kí hiệu tập hợp các số thực. 3/ Cách so sánh hai số thực. 4/ Trục số thực. 

File đính kèm:

  • pptt 17 So vo ti Khai niem can bac hai.ppt