Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 10 - Bài 6 - Từ vuông góc đến song song

. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song

Tính chất 1 ( SGK )

Tính chất 2 ( SGK )

Bài tập:

Hãy điền vào chỗ trống ( )

Nếu m // n và p  n thì .

 

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 10 - Bài 6 - Từ vuông góc đến song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt 10 BAØI 6. TÖØ VUOÂNG GOÙC ÑEÁN SONG SONG KiÓm tra bµi cò  Hãy nêu các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ? Trả lời Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a , b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau ( hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau ) thì a và b song song với nhau. Bài tập Hai đường thẳng nào sau đây song song với nhau ? Vì sao ? a b 600 600 m n 500 500 a // b m // n c d A b a c B Đường thẳng a có song song với đường thẳng b hay không ? Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song Bài toán 1 1.VÏ ®­êng th¼ng c ®i qua A sao cho c  b 2.VÏ ®­êng th¼ng a ®i qua A sao cho a  c Cho A nằm ngoài b A b a c 3. Hãy chứng tỏ a // b Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song A b a c B a  c b  c a//b * Tính chất 1 ( SGK ) Hãy phát biểu thành một tính chất 3. Hãy chứng tỏ a // b 1 1 Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song A b a c B a  c b  c a//b * Tính chất 1 ( SGK ) Bài tập: Hãy điền vào chỗ trống (…) +Nếu và thì ……. m // n +Nếu c e và e d thì …… c // d + Từ hình vẽ sau suy ra …….. A B C D AB // CD Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song a  c b  c a//b * Tính chất 1 ( SGK ) Bài toán 2: Nếu có đường thẳng a//b và c  a .Theo em quan hệ giữa đường thẳng c và đường thẳng b như thế nào? Vì sao ? c a b A 1 B 1 Dự đoán: Nếu c  a và a // b thì ……… c  b Hãy phát biểu thành một tính chất Nếu c  b và a // b thì ……… c  a Hãy phát biểu tính chất của tiên đề Ơclit Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. c  b Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song a  c b  c a//b * Tính chất 1 ( SGK ) * Tính chất 2 ( SGK ) c a b A B Bài tập: Hãy điền vào chỗ trống (…) + Nếu m // n và p  n thì ………. p  m + Nếu c  d và d // e thì ………… c  e + Từ hình vẽ sau suy ra ……….. A B C D CD  BD Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song a  c b  c a//b * Tính chất 1 ( SGK ) * Tính chất 2 ( SGK ) A B 2 3 4 4 3 2 1 1 a b c 1200 Bài tập 1: Cho hình vẽ a) Hãy giải thích vì sao a // b b) Tính số đo góc B4 a // b vì a  c và b  c Góc B4 = 600 vì góc B4 trong cùng phía với góc A3. Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song a  c b  c a//b * Tính chất 1 ( SGK ) * Tính chất 2 ( SGK ) Bài tập 2: Cho hình vẽ, biết m // n. Hãy điền vào chỗ trống (……) m n A B C D ? ? 1300 1 1 =) Số đo góc B1 là ………….. Số đo góc D1 là ………….. 900 500 d’’ H×nh 28a  d’  d  Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 2. Ba đường thẳng song song a/ Dự đoán xem đ­êng th¼ng d’ vµ d’’ cã song song víi nhau kh«ng ? H·y xem h×nh 28a(Cho biÕt d’//d vµ d”//d ) ?2 cã; d’//d’’ +) a cã vu«ng gãc víi d’ kh«ng ? V× sao ? +) a cã vu«ng gãc víi d’’kh«ng?V× sao ? +) d’ cã song song víi d’’ kh«ng?V× sao ? 13 b/ Vẽ ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi d (h×nh 28b). H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 2. Ba đường thẳng song song H·y xem h×nh 28a(Cho biÕt d’//d vµ d”//d ) ?2 KÝ hiÖu d //d’//d’’ 14 Bài 6 : TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG * Tính chất 3 ( SGK ) Khi ba ®­êng th¼ng d; d’ vµ d” song song víi nhau ta nãi ba ®­êng th¼ng nµy song song víi nhau tõng ®«i mét. Vậy Hãy phát biểu thành một tính chất 2. Ba đường thẳng song song Lµm bµi tËp 41trang 97 (sgk). C¨n cø vµo h×nh vÏ sau h·y ®iÒn vµo chç trèng (…)  NÕu a // b vµ a // c th× ………….. b // c 15 17 a,b ph©nbiÖt a // b a // b c’b c’a a // b Quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc vµ tÝnh song song HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Học thuộc hai tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song Tập diễn đạt các tính chất bằng hình vẽ và kí hiệu hình học. Làm bài tập 40, 42, 46 trang 97, 98 SGK Tiết sau chúng ta học tiếp 

File đính kèm:

  • ppthinh 7.ppt