Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 10 - Từ vuông góc đến song song (tiếp)

Tính chất 3: SGK(97)

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song

Với đường thẳng thứ ba thì chúng song song

Với nhau.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 10 - Từ vuông góc đến song song (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song Tính chất1:SGK(96) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. a  c = {A} b  c = {B} c a b a b 3 1 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song a // b c  a = {A} b c a A B 3 3 Tính chất:SGK(96) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 	 ?2 Cho d' // d và d'' // d 2. Ba đường thẳng song song: a d'' d d' a) Dự đoán: d' // d'' b) Vẽ a  d Có: d' // d (đề bài) a  d (đề bài)  a  d'(Tính chất 2) Có: d'' // d (đề bài) a  d (đề bài)  a  d''(Tính chất 2) Có: a  d' (CM trên) a  d'' (CM trên)  d' // d''(Tính chất 1) Tính chất 3: SGK(97) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song Với đường thẳng thứ ba thì chúng song song Với nhau. Chú ý: d//d d//d  d//d d//d d//d d//d  d//d//d d d d - Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có: + Một cặp góc so le trong bằng nhau. hoặc + Một cặp góc đồng vị bằng nhau. hoặc + Một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a song song b Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song + Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. + Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Ghép một câu ở cột A với một câu ở cột B để được một phát biểu đúng: Luyện tập a) Nếu a  b và b  c thì b) Nếu c  a và a // b thì c) Nếu a // c và b // c thì Cột A 1. a  c 2. a  b 3. b  c 4. a // b 5. b // c 6. a // c Cột B Trả lời: a6, b3, c4 Giải: Bài 46 :xem hình A B D 1 C a b c 1200 a) Có: a  c = {A} (hình vẽ) b  c = {B} (hình vẽ)  a // b (Tính chất 1) b) Vì a // b (theo câu a) 	 D + C1 = 1800 (trong cùng phía) 1200 + C1 = 1800 	 C1 = 1800 - 1200 C1 = 600 Vậy C1 = 600 a ,vì sao a//b b, Tính số đo góc C Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a, Nếu ma và ba thì b, Nếu c//b và ac thì c, Nếu m//n và b//m thì d, Nếu a//b//c mà db thì m//b ab n// b da và dc … … … … 1. Học thuộc lý thuyết. 2. Làm bài 40, 41 (SGK - 97), 32  35 (SBT) Bài tập về nhà 

File đính kèm:

  • ppttiet 10 tu vuong goc den ssong.ppt