Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 14 - Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:

) Các đường thẳng vuông góc với d và đi qua M, đi qua N

b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N

 

ppt16 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 883 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 14 - Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 ¤N TËP CH¦¥NG I ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Tiết: 14 Bài 1: Mỗi hình vẽ sau cho biết những kiến thức gì ? Hình 1 Hình 2 ( Hai góc đối đỉnh ) TC: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB ĐN: Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy Hình 3 Hình 4 (Hai góc so le trong ) a // b TC1: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau ( Hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau ) thì a // b TC2: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: Hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau qua M chỉ có một đường thẳng a // b Tiên đề Ơ- clit: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó Hình 5 Hình 6 a // b TC: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau a // c b // c a // b Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau Hình 7 a // b TC: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Bµi 2. §iÒn vµo « trèng ch÷ §óng (§) hoÆc Sai (S): a) Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. b) Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh. c) Hai ®­ưêng th¼ng vu«ng gãc th× c¾t nhau. d) Hai ®ư­êng th¼ng c¾t nhau th× vu«ng gãc. e) §­ưêng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng lµ ®­ưêng th¼ng ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng Êy. g) §ư­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng lµ ®ư­êng th¼ng vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng Êy. h) §­ưêng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng lµ ®­ưêng th¼ng ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng Êy vµ vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng Êy. i) NÕu mét ®ư­êng th¼ng c c¾t hai ®ư­êng th¼ng a vµ b th× hai gãc so le trong b»ng nhau. Đ S Đ S S S S Đ Bài 2 ( BT 55 SGK – TR 103 ) ( Loại toán rèn kĩ năng vẽ hình ) Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: Hình 38 a) Các đường thẳng vuông góc với d và đi qua M, đi qua N b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N Bài 2 ( BT 55 SGK – TR 103 ) ( Loại toán rèn kĩ năng vẽ hình ) Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: a) Các đường thẳng vuông góc với d và đi qua M, đi qua N b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N Bài 2 ( BT 55 SGK – TR 103 ) ( Loại toán rèn kĩ năng vẽ hình ) Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N Bài 2 ( BT 55 SGK – TR 103 ) ( Loại toán rèn kĩ năng vẽ hình ) Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: a) Các đường thẳng vuông góc với d và đi qua M, đi qua N b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N B A Bài 3 ( BT 56 SGK – TR 104 ) ( Rèn kĩ năng vẽ hình ) Cho đoạn thẳng AB = 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy Giải Ta có: (Hai góc trong cùng phía bù nhau) Bµi tËp 57/ Sgk - trang 103 : Cho h×nh 39 ( a// b ), h·y tÝnh sè ®o x cña gãc O. B Bµi 57 ( SGK – 104 ) VÏ tia Om // a m 2 2 1 1 1 V× a // b nªn Om // b (V× tia Om v»m gi÷a hai tia OA vµ OB ) VËy Hướng dẫn học bài ở nhà -Học thọc lí thuyết trong chương -Làm các bài tập 58,59,60/sgk 45đến 49/sbt H×nh bªn (h×nh 41 SGK) cho biÕt d//d’//d’’vµ hai gãc 600 , 1100 . TÝnh c¸c gãc: cÆp gãc so le trong XÐt hai ®­ưêng th¼ng d’//d’’ ta cã: ®èi ®Ønh víi gãc 1100 cÆp gãc ®ång vÞ v× G3 kÒ bï víi G2 cÆp gãc ®ång vÞ cÆp gãc ®ång vÞ Bài 6 ( Bài 59 SGK – Tr 104 ) Rèn kĩ năng tính góc 

File đính kèm:

  • pptTiet 14 On tap chuong 1 hinh.ppt