Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 17 - Tổng ba góc của một tam giác

1 / Từ điểm A nằm ngoài BC kẻ hai đường thẳng cùng

 song song với BC thì Ax và Ay phải như thế nào ?

2 / Điều trên giống nội dung kiến thức nào đã học ?

 Phát biểu nội dung kiến thức đó ?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 752 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 17 - Tổng ba góc của một tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 PHIẾU HỌC TẬP 1 PHIẾU HỌC TẬP 2 1 / Từ điểm A nằm ngoài BC kẻ hai đường thẳng cùng song song với BC thì Ax và Ay phải như thế nào ? 2 / Điều trên giống nội dung kiến thức nào đã học ? Phát biểu nội dung kiến thức đó ? Tieát hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc, chuùc quí thaày coâ söùc khoûe, chuùc caùc em ñaït keát quaû cao tronghoïc taäp! 

File đính kèm:

  • pptBT cung co.ppt