Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 18 - Tổng ba góc của một tam giác (tiếp)

3) Góc ngoài của tam giác

Định nghĩa: Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 18 - Tổng ba góc của một tam giác (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 : Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác? Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ dưới: A B C 450 500 x Tiết 18. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (tiếp) 2) Áp dụng vào tam giác vuông C¹nh AB, AC gäi lµ C¹nh BC gäi lµ c¸c c¹nh gãc vu«ng c¹nh huyÒn * Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông Cạnh góc vuông Cạnh huyền Th¸p nghiªng PISA ë Italia §è: Th¸p nghiªng Pisa ë Italia nghiªng 5o so víi ph­¬ng th¼ng ®øng. TÝnh sè ®o cña gãc ABC trªn h×nh vÏ? Th¸p nghiªng PISA ë Italia 50 Bài tập a) §äc tªn c¸c tam gi¸c vu«ng trªn h×nh vÏ, chØ râ vu«ng t¹i ®©u b) T×m sè ®o c¸c gãc nhän t¹i ®Ønh C vµ ®Ønh E Gi¶i a) ADE vu«ng t¹i D ; ABC vu«ng t¹i B; BDC vu«ng t¹i B; ACD vu«ng t¹i C ; CDE vu«ng t¹i C b) Cho h×nh vÏ Tiết 18: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (tiếp) x  Góc ngoài tại đỉnh C 3) Góc ngoài của tam giác * Định nghĩa: Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy. Tiết 18: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (tiếp) Haõy ñieàn vaøo caùc choã troáng (...) roài so saùnh vaø Toång 3 goùc cuûa baèng 1800 neân = 1800 - … Goùc ACx laø goùc ngoaøi cuûa neân = 1800 - … Suy ra: = ?4 * Định lí: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. 3) Góc ngoài của tam giác * Định nghĩa: Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy. So sánh: > > Ta có: * Định lí: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. * Nhận xét : Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó Tiết 18: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (tiếp) 3) Góc ngoài của tam giác * Định nghĩa: Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy. Bµi tËp ¸p dông T×m c¸c gãc ngoµi cña tam gi¸c DEK trªn h×nh vÏ sau ? Råi tÝnh sè ®o c¸c gãc ®ã ? §¸p ¸n: +) Gãc yDE lµ gãc ngoµi t¹i ®Ønh D cña DKE Gãc xKD lµ gãc ngoµi t¹i ®Ønh K cña DKE (§lÝ gãc ngoµi cña tam gi¸c ) (§lÝ gãc ngoµi cña tam gi¸c ) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Nắm vững các định lí, các định nghĩa đã học trong bài. 2. Làm các bài tập 2; 3; 4; 5 (SGK/108, 109). 3. Xem trước phần: “Luyện tập”. 

File đính kèm:

  • pptTong 3 goc cua tam giac tiet 2 - day.ppt