Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 19 - Ôn tập chương 1 (tiết 1) ( số hữu tỉ . Số thực )

B- Bài tập :

Bài 96(a;b) SGK trang48

Bài 97(a;d) SGK trang49

Cả lớp làm vào phiếu học tập .

 Nửa lớp làm bài 96

Nửa lớp làm bài 97

 

 

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 2846 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 19 - Ôn tập chương 1 (tiết 1) ( số hữu tỉ . Số thực ), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o và các bạn về dự giờ đại số lớp 7A2 HS:Trịnh Kiều Linh Kieåm tra baøi cuõ : Tìm x ; bieát : a) /x/=4,3 b) /x/ +2=1,5 c) /x+1/ -4 = 3 I.Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè N, Z, Q, I,R: A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2014 ĐẠI SỐ TIẾT 19 : ÔN TẬP CHƯƠNG 1(T1) ( SỐ HỮU TỈ . SỐ THỰC ) I.Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè A. ¤n TẬP LÝ THUYẾT : S¬ ®å Ven §iÒn vµo chç (…..) néi dung thÝch hîp. 1.a) Số hữu tỉ là số …………………………………………………................. b) Số hữu tỉ dương là số …………………………………………………….. c) Số hữu tỉ âm là số …………………………………………………………. 2.a) GÝa trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kÝ hiÖu |x|, lµ ……………..tõ ®iÓm x tíi ®iÓm ...... b) Giá trj tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định : c) Với mọi ta luôn có : … … … hữu tỉ lớn hơn 0 hữu tỉ nhỏ hơn 0 khoảng cách 0 trên trục số. nếu nếu II. ¤n tËp sè h÷u tØ 1, Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp N, Z, Q, R Víi PhÐp céng : ………. PhÐp trõ : ....... - ……. = PhÐp nh©n : …….. PhÐp chia : …….. = ………. 2, C¸c phÐp to¸n trong Q PhÐp lòy thõa: Víi B- Bài tập : Bài 96(a;b) SGK trang48 Bài 97(a;d) SGK trang49 Cả lớp làm vào phiếu học tập . Nửa lớp làm bài 96 Nửa lớp làm bài 97 1.Bµi 96-SGK/48: Thùc hiÖn phÐp tÝnh (B»ng c¸ch hîp lÝ nÕu cã thÓ) a) b) 2. Bµi 97-SGK/49 TÝnh nhanh: a) d) 1)Bài toán ra thêm : Tìm giá trị nhỏ nhất của : A = /2010 – x/+/x-2011/ 2)Bài tập 99 SGK- trang 49 Cả lớp làm vào phiếu học tập . Nửa lớp làm bài toán ra thêm Nửa lớp làm bài 99 3.Bài 99-SGK/49:Tính giá trị biểu thức Cho biÓu thøc: Mét HS tÝnh nh­ sau: Em h·y nhËn xÐt lêi gi¶i trªn? Lêi gi¶i ®óng 4. §¸nh dÊu x vµo « thÝch hîp: RÊt tiÕc – B¹n Sai råi. a1 chóc mõng B¹n §· tr¶ lêi ®óng. X a2 b2 X X b1 X c2 X d1 d2 X X X X Bài toán mở rộng : Tìm giá trị nhỏ nhất của : B = /20 + x/ + /x -11/ C = /x-9/+/x-11/+/x-13/ D = /x/+/x-1/+/x-2/+/x-3/ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :- Ôn tập lại lý thuyết và các bài ®· lµm.-Tr¶ lêi c©u hái tõ 6 ®Õn 10 trong SGk trang 46.-Lµm bµi tËp:  96(c,d), 97(b,c), 98(a,b,c), 99(Q) trong SGK trang 48, 49. 133, 140, 141 trong SBT trang 22, 23.-Tieát sau tieáp tuïc oân taäp chöông I Giê häc kÕt thóc Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c bạn! 

File đính kèm:

  • pptChuong I Bai 13 On tap chuong I.ppt