Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 20: Bài 2 - Hai tam giác bằng nhau

1. Định nghĩa:

Dùng thước thẳng đo kiểm tra độ dài các cạnh của 2 tam giác.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1379 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 20: Bài 2 - Hai tam giác bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
* * Các em đã biết về sự bằng nhau của hai đoạn thẳng, hai góc. Vậy thế nào là hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau? - Hai đoạn thẳng bằng nhau nếu chúng có độ dài bằng nhau. - Hai góc bằng nhau nếu chúng có số đo độ bằng nhau. * AB = A’B’ / / * Vậy hai tam giác bằng nhau khi nào? ? * A B C Haõy duøng thöôùc chia khoaûng vaø thöôùc ño goùc ñeå kieåm nghieäm raèng treân hình ñoù ta coù: A’B’ A’C’ B’C’ Cho hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’: = = = ?1 A’ B’ C’ AB AC BC Tiết 20: §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Định nghĩa: * B A A’ B’ C’ C 2cm 3,2cm 3cm 3,2cm 3cm 2cm A’B’ A’C’ B’C’ = = = AB AC BC Dùng thước thẳng đo kiểm tra độ dài các cạnh của 2 tam giác. Tiết 20: §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 1. Định nghĩa: * B A C B A C A’B’ A’C’ B’C’ = = = AB AC BC 3,2cm 3cm 2cm 2cm 3,2cm 3cm Dùng thước đo góc đo kiểm tra độ lớn của các góc trên 2 tam giác Tiết 20: §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 1. Định nghĩa: * Hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’ coù caùc caïnh tương ứng baèng nhau, caùc goùc tương ứng baèng nhau nhö treân ñöôïc goïi laø hai tam giaùc baèng nhau. A B C A’ B’ C’ -Hai ñænh A vaø A’; B vaø B’ ; C vaø C’ goïi laø hai ñænh töông öùng. -Hai caïnh AB vaø A’B’ ; BC vaø B’C’ ; AC vaø A’C’ goïi laø hai caïnh töông öùng. -Hai goùc A vaø A’ ; B vaø B’ ; C vaø C’ goïi laø hai goùc töông öùng. Tiết 20: §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 1) Định nghĩa: * - Quy öôùc: Khi vieát kí hieäu hai tam giaùc baèng nhau, caùc chöõ caùi chæ teân caùc ñænh töông öùng ñöôïc vieát theo cuøng thöù töï - Hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’baèng nhau, kí hieäu laø: ABC = A’B’C’ 2) Kí hieäu: *ABC = A’B’C’ neáu AB = A’B’, AC = A’C’, BC = B’C’ 1) Định nghĩa: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau  * Baøi taäp traéc nghieäm Cho ABC = MNP khi ñoù AB = NP,AB = MP, AB = MN	 Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng trong caùc caâu sau? 	B. AC = MP,AC = MN, AC = NP C. AB = MN, AC = MP, BC = NP D. BC = NP, BC = MN, BC = MP Tiết 20: §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU * 3) Baøi taäp: a) Kí hiệu:……………………. Bài giải. Điền vào chỗ (….) để hoàn thành bài tập ?2 (?2) trang 111 Cho hình 61 (SGK) (HĐN) a) Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không ? (các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu giống nhau) Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó. b) Hãy tìm: Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tương ứng với góc N, cạnh tương ứng với cạnh AC. c) Điền vào chỗ (…). ∆ACB =… , AC = … ; góc B = … ∆ ABC = ∆ MNP đỉnh M B MP ∆ MPN MP góc N Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 1) Định nghĩa: 2) Kí hieäu: * (?3) trang 111 cho ∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK) .Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC. Hướng dẫn thực hiện ∆ABC = ∆DEF thì góc D tương ứng với góc nào? Cạnh BC tương ứng với cạnh nào? Từ đó suy ra số đo góc D và độ dài cạnh BC. Hình 62 Bài giải. Áp dụng tính chất tổng ba góc trong ∆ABC ta có: Vì ∆ABC = ∆DEF nên ; BC = EF = 3 Tiết 20: §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 1) Định nghĩa: 2) Kí hieäu: 3) Baøi taäp: * Tieát 20: §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Hướng dẫn về nhà: Học thuộc định nghĩa hai tam giác bằng nhau, ký hiệu hai tam giác bằng nhau, xem lại các bài tập đã chữa. - Làm bài tập 10,11 SGK/Trg.112.Bài tập của phần luyện tập 

File đính kèm:

  • ppttoan hinh 7tiet 20.ppt