Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 20: Hai tam giác bằng nhau

 

Định nghĩa: Sgk

Quy ước: Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 974 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 20: Hai tam giác bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ HS1: Cho ΔABC Tính Biết: HS2: Cho ΔA’B’C’ Biết: Tính Đáp án Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có: Đáp án Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có: 0 Ta dùng thước để đo các cạnh của hai tam giác này ! 780 380 640 780 380 640 Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 1. §Þnh nghÜa. ?1 ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù:  ? ABC vaø A’B’C’treân coù maáy yeáu toá baèng nhau? Maáy yeáu toá veà caïnh? Maáy yeáu toá veà goùc? ? Caïnh töông öùng vôùi AB laø caïnh A’B’, tìm caïnh töông öùng vôùi caïnh AC, caïnh BC? ? Ñænh töông öùng vôùi ñænh A laø A’, tìm ñænh töông öùng vôùi ñænh B, ñænh C ? ? Goùc töông öùng vôùi goùc A laø goùc A’, tìm goùc töông öùng vôùi goùc B, goùc C? * Hai ñænh A vaø A’; B vaø B’; C vaø C’ goïi laø hai ñænh töông öùng. * Hai goùc A vaø A’; B vaø B’; C vaø C’ goïi laø hai goùc töông öùng. * Hai caïnh AB vaø A’B’; AC vaø A’C’; BC vaø B’C’ laø hai caïnh töông öùng.  Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 1. §Þnh nghÜa. ?1 ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù: ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù: * Hai ñænh A vaø A’; B vaø B’; C vaø C’goïi laø hai ñænh töông öùng. * Hai goùc A vaø A’; B vaø B’; C vaø C’ goïi laø hai goùc töông öùng. * Hai caïnh AB vaø A’B’; AC vaø A’C’; BC vaø B’C’laø hai caïnh töông öùng. §Þnh nghÜa Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau, c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau. Vậy thế nào là hai tam giác bằng nhau? Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 1. §Þnh nghÜa. ?1 Vậy để kiÓm tra xem hai tam gi¸c có b»ng nhau không ta lµm nh­ thÕ nµo? KiÓm tra c¸c cÆp c¹nh t­¬ng øng cã b»ng nhau kh«ng? - C¸c cÆp gãc t­¬ng øng cã b»ng nhau kh«ng? Vậy Hai tam giác bằng nhau - các cạnh tương ứng bằng nhau - các góc tương ứng bằng nhau => Hai tam giác bằng nhau - các cạnh tương ứng bằng nhau - các góc tương ứng bằng nhau => Bài tập 1 : a. Hai tam giác ở các hình sau có bằng nhau không? b. Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Giải: a.) - Hai tam giác ở hình 1 bằng nhau - Hai tam giác ở hình 2 bằng nhau - Hai tam giác ở hình 3 không bằng nhau A B C H R Q a) Neáu hai tam giaùc coù caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau thì chuùng baèng nhau b) Neáu hai tam giaùc coù caùc goùc töông öùng baèng nhau thì chuùng baèng nhau c) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù caùc goùc töông öùng baèng nhau vaø caùc caïnh töông öùng baèng nhau Ñ S S d) Töø hai tam giaùc baèng nhau thì ta coù theå suy ra caùc caïnh töông öùng baèng nhau vaø caùc goùc töông öùng baèng nhau Ñ Baøi taäp 2: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai? 1. §Þnh nghÜa. ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù: Định nghĩa: Sgk 2. Kí hiệu. Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU  A’ A  C’ B’ = B C   1. §Þnh nghÜa. ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù: Định nghĩa: Sgk 2. Kí hiệu. ABC = A’B’C’ Quy ước: Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự. Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU  Baøi taäp 3: Cho hình vẽ, hãy điền vào chỗ trống (….) trong các câu sau a/ Hai tam giác ABC và MNP……….. Kí hiệu là:…………. b/ - Đỉnh tương ứng với đỉnh A ……… - Góc tương ứng với góc N ………… - Cạnh tương ứng với cạnh AC……… ∆ ABC = ∆ MNP bằng nhau là đỉnh M là góc B là cạnh MP ∆MPN MP ?2.  HOẠT ĐỘNG NHÓM 3 PHÚT ?3: Cho ∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK). Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC. Hình 62 ABC = DEF GT KL = 700, = 500 EF = 3 = ?, BC = ? ABC = DEF => ? Vậy muốn tính góc D ta làm thế nào ? Gợi ý ?3: Cho ∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK). Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC. Hình 62 Chứng minh. Vì ∆ABC = ∆DEF nên: BC = EF = 3 (Hai cạnh tương ứng) (Định lí tổng ba góc) ABC có: (Hai góc tương ứng) ABC = DEF GT KL = 700, = 500 EF = 3 = ?, BC = ? 1. §Þnh nghÜa. ABC vaø A’B’C’laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù: Định nghĩa: Sgk 2. Kí hiệu. ABC = A’B’C’ 3. Áp dụng. Tiết 20: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Câu 1: Cho hình vẽ, cách viết nào sau đây đúng? Đáp án: Câu 2: Cho Hình vẽ, Kể tên các cạnh tương ứng của hai tam giác trên? Đáp án: Cạnh AB tương ứng với cạnh IM. Cạnh BC tương ứng với cạnh MN. Cạnh AC tương ứng với cạnh IN. a) Số đo góc BAC bằng: b) Độ dài cạnh AC bằng: C.70o A. 4,5 cm C. 5,4 cm A. 500 A B C 600 500 5 cm D E F 4 cm 4,5 cm Câu 3: Cho ABC = DEF. Hãy chọn câu trả lời đúng D.80o B.60o B. 60o C. 70o A. 50o c) Số đo góc DEF bằng: D.80o 700 D. 8,5 cm B. 5 cm Häc thuéc ®Þnh nghÜa, kÝ hiÖu hai tam gi¸c b»ng nhau. - Lµm bµi tËp 12, 13 SGK/Trg.112. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ H­íng dÉn bµi tËp 13 SGK/Tr.112: Cho  ABC = DEF.TÝnh chu vi mçi tam gi¸c nãi trªn biÕt r»ng: AB = 4 cm, BC = 6 cm, DF = 5 cm. ChØ ra c¸c c¹nh t­¬ng øng cña hai tam gi¸c. Sau ®ã tÝnh tæng ®é dµi ba c¹nh cña mçi tam gi¸c  Baøi taäp 3: Cho hình vẽ, hãy điền vào chỗ trống (….) trong các câu sau a/ Hai tam giác ABC và MNP……………………………………… Kí hiệu là:…………………………………………………… b/ - Đỉnh tương ứng với đỉnh A ……….………………. - Góc tương ứng với góc N ……………….. - Cạnh tương ứng với cạnh AC………………… ?2.  NHÓM: ….. 

File đính kèm:

  • pptChuong II Bai 2 Hai tam giac bang nhau(1).ppt