Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận (tiếp)

Gọi khối lượng hai thanh đồng chất lần lượt là m1(gam) và m2 (gam).(m1 , m2 > 0 )

Do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Khối lượng cả hai thanh là 222,5g nên ta có:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Do đó : m1 = 10 . 8,9 = 89

 m2 = 15 . 8,9 =133,5

Trả lời: Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng là 89g và 133,5g

 

ppt13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 7A C©u hái : Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña 2 ®¹i lư­îng tØ lÖ thuËn? Tiết 24 : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Tiết 24 : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1.Bµi to¸n 1:Hai thanh ch× cã thÓ tÝch lµ 12cm3 vµ 17cm3 Hái mçi thanh nÆng bao nhªu gam, biÕt r»ng thanh thø hai nÆng h¬n thanh thø nhÊt 56,5g? Thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 g nên ta có: Giải Gọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là m1(gam) và m2 (gam). ( m1 , m2 > 0) Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: m2 - m1 = 56,5 Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng lần lượt là 135,6g và 192,1g Do đó : m1 = 12 .11,3 = 135,6 m2 = 17 .11,3 = 192,1 Tiết 24 : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Tiết 24 : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1.Bµi to¸n 1: ?1 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g Khối lượng cả hai thanh là 222,5g nên ta có: Gọi khối lượng hai thanh đồng chất lần lượt là m1(gam) và m2 (gam).(m1 , m2 > 0 ) Do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: m1 + m2 = 222,5 Trả lời: Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng là 89g và 133,5g Do đó : m1 = 10 . 8,9 = 89 m2 = 15 . 8,9 =133,5 Tiết 24 : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Tiết 24 : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1.Bµi to¸n 1: ?1 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh là 222,5g.thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai Chú ý : Bài toán ?1 còn phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15 Tiết 24 : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1.Bµi to¸n 1: 2.Bµi to¸n 2: Gọi số đo các góc của ∆ABC lần lượt là: A, B, C Do số đo các góc của ∆ABC lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. nên ta có: Vậy số đo các góc của ∆ABC lần lượt là: 300; 600; 900 Do đó: A = 300.1= 300 B = 300. 2 = 600 C = 300. 3 = 900 Tiết 24 : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Bài 6 Trang 55 SGK TiÕt 24 - §2: Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn Thay cho việc đo chiều dài của các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam. a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x. b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg? Bµi gi¶i. V× khèi lu­îng ( y) vµ chiÒu dµi ( x) cña cuén d©y thÐp lµ hai ®¹i l­uîng tØ lÖ thuËn. Nªn ta cã y = k.x Theo ®Çu bµi, mçi m d©y nÆng 25g hay khi x = 1 th× y = 25 Thay vµo c«ng thøc ta cã: 25 = k.1 k = 25 Ta cã c«ng thøc y = 25.x Khi y = 4,5kg = 4500g ta cã: 4500 = 25.x x = 4500 : 25 x = 180 VËy cuén d©y nÆng 4,5kg cã chiÒu dµi lµ 180m Hướng dẫn về nhà 29 Ôn lại đ/n và tính chất của hai đại luợng tỉ lệ thuận - Xem lại các bài tập đã chữa. Bài tập về nhà :  ; 8, 9, 12, 15(SBT) Làm thêm : Chia số 184 thành 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ với 3 và 2, phần thứ nhất và phần thứ ba tỉ lệ với 5 và 7 Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh. 

File đính kèm:

  • pptChuong II Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich.ppt