Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 25 : Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c )

Tính chất:

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 761 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 25 : Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c ), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Gi¸o viªn: NguyƠn Ph­¬ng Thuý Tr­êng THCS Quang Trung 1) Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác. KiĨm tra bµi cị AB = A’B’ AC = A’C’ BC = B’ C’ (c - c - c ) ? Chỉ cần xét hai cạnh và góc xen giữa có thể khẳng định hai tam giác bằng nhau hay không? * TiÕt 25 : Tr­êng hỵp b»ng nhau thø hai cđa tam gi¸c C¹nh – Gãc – C¹nh (c.g.c ) 2 3 Qui ước: 1 cm trong vở tương ứng với 10 cm trên bảng. Bµi to¸n : VÏ biÕt AB = 2cm , BC = 3 cm , Bµi to¸n : VÏ biÕt AB = 2cm , BC = 3 cm , A B C Gĩc A xen giữa hai cạnh nào? Gĩc A xen giữa hai cạnh AB và AC Gĩc nào xen giữa hai cạnh AC và BC? Xen giữa hai cạnh AC và BC là gĩc C (?) Nªu c¸c b­íc vÏ mét tam gi¸c khi biÕt hai c¹nh vµ gãc xen giữa ? B­íc 1 : VÏ gãc. B­íc 2 + 3: Trªn hai c¹nh cđa gãc ta ®Ỉt hai ®o¹n th¼ng cã ®é dµi b»ng hai c¹nh cđa tam gi¸c. B­íc 4 : VÏ ®o¹n th¼ng cßn l¹i ta ®­ỵc tam gi¸c cÇn vÏ . C¸c b­íc vÏ mét tam gi¸c khi biÕt hai c¹nh vµ gãc xen giữa VÏ thªm biÕt A’B’ = 2cm , ,B’C’ = 3cm. ?1 H·y ®o ®Ĩ kiĨm nghiƯm r»ng AC = A’C’. Ta cã thĨ kÕt luËn ®­ỵc tam gi¸c ABC b»ng tam gi¸c A’B’C’ hay kh«ng? Chỉ cần xét hai cạnh và góc xen giữa có thể khẳng định hai tam giác bằng nhau hay không? Tính chất: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. (c – g – c) AB = A’B’ BC = B’ C’ thì AC = A’C’ ?2 (Sgk trang 118) Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không? Vì sao? Hình 80 Cho hình vẽ: Hai tam giác MNP và MQP có bằng nhau không? Vì sao? Hai tam gi¸c ABC vµ DEF cã b»ng nhau kh«ng? V× sao? Cho hình vẽ: Giải NP = QP MP : cạnh chung Nhưng cặp góc không xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau. M1 và M 2 Do đó hình vẽ không có hai tam giác nào bằng nhau. (gt) (gt) Hai tam giác trên hình có bằng nhau không? Vì sao? NÕu hai c¹nh gãc vu«ng cđa tam gi¸c vu«ng nµy lÇn l­ỵt b»ng hai c¹nh gãc vu«ng cđa tam gi¸c vu«ng kia th× hai tam gi¸c vu«ng ®ã b»ng nhau  ABC=  DEF (c.g.c) Do ®ã AB = DE AC = DE Bài 25/118(SGK) Trªn mçi hình sau, cã c¸c tam gi¸c nµo b»ng nhau? Vì sao? Hình 82 Hình 83 H·y s¾p xÕp l¹i 5 c©u sau ®©y mét c¸ch hỵp lÝ ®Ĩ gi¶i bµi to¸n trªn? 5)  AMB vµ  EMC cã: Bài to¸n 26/118(SGK) Gi¶i: 2) Do ®ã  AMB =  EMC ( c.g.c) H­íng dÉn vỊ nhµ Bµi tËp 27 SGK trang 119 Nªu thªm mét ®iỊu kiƯn n÷a ®Ĩ 2 tam gi¸c trong mçi h×nh d­íi ®©y lµ hai tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hỵp c¹nh gãc c¹nh ? ) ) ∆Hik = ∆hek(c.g.c) ∆Aib = ∆dic(c.g.c) ∆Cab = ∆dba(c.g.c) ? ? ? Ia = id Ac = bd H­íng dÉn vỊ nhµ - VỊ nhµ vÏ mét tam gi¸c tuú ý b»ng th­íc th¼ng vµ com pa .VÏ mét tam gi¸c b»ng tam gi¸c võa vÏ theo tr­êng hỵp (c.g.c). - Thuéc, hiĨu kü tÝnh chÊt hai tam gi¸c b»ng nhau tr­êng hỵp (c.g.c).HƯ qu¶ tr­êng hỵp b»ng nhau cđa tam gi¸c vu«ng. Lµm c¸c bµi tËp: 24, 26, 27, 28 (trang 118 – SGK) 36, 37, 38, 41 ( trang 142 - SBT) - ChuÈn bÞ tiÕt sau luyƯn tËp 1. Bµi tËp 2: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®ĩng hay sai ? 700 2 3 

File đính kèm:

  • ppttam giac can(1).ppt