Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 29 – Bài 5 - Hàm số (tiếp theo)

Một số ví dụ về hàm số:

Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50

Nhìn vào các kết quả trong bảng trên.

 Đại lượng nào phụ thuộc vào đại lượng nào?

- Mỗi giá trị tương ứng của v xác định được mấy giá trị t

Thời gian t phụ thuộc vào vận tốc v

Mỗi giá trị v xác định chỉ một giá trị tương ứng của t

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 917 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 29 – Bài 5 - Hàm số (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt 29 – bµi 5 - hµm sè Gi¸o viªn thùc hiÖn : NguyÔn Minh §øc Tr­êng THCS Nam Lîi KiÓm tra bµi cò 1. Khi nµo th× 2 ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ thuËn víi nhau? 2. Khi nµo th× ®¹i l­îng y tØ lÖ nghÞch víi ®¹i l­îng x? ChØ ra mèi quan hÖ cña ®¹i l­îng y víi ®¹i l­îng x trong mçi c«ng thøc sau (chØ ra hÖ sè nÕu cã) ; y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè lµ -5 ¸p dông 1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè: VÝ dô 1: NhiÖt ®é t¹i c¸c thêi ®iÓm t (giê) trong cïng mét ngµy ®­îc cho trong b¶ng sau: Tiết 29 a, C¸c ví dụ TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña m khi V=1; 2; 3; 4 Bảng kết quả VÝ dô 2: Khèi l­îng m(g) cña mét thanh kim lo¹i ®oàng chÊt cã khèi l­îng riªng lµ 7,8g/ cm3 tØ lÖ thuËn víi thÓ tÝch V(cm3) theo c«ng thøc: m=7,8V 7,8 15,6 23,4 31,2 ?1 1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè: VÝ dô 2: m =7,8V 7,8 15,6 23,4 31,2 - §¹i l­îng m phô thuéc ®¹i l­îng V. - Mçi gi¸ trÞ cña V lu«n x¸c ®Þnh chØ mét gi¸ trÞ cña m. VÝ dô 3: Thêi gian t(h) cña mét vËt chuyÓn ®éng ®Òu trªn qu·ng ®­êng 50 (km) tØ lÖ nghÞch víi vËn tèc v(km/ h) cña nã theo c«ng thøc: Tiết 29 1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè: TÝnh vµ lËp b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña t khi v = 5; 10; 25; 50 B¶ng kÕt qu¶ ?2 10 5 2 1 Tiết 29 1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè: HÕt giê Nh×n vµo c¸c kÕt qu¶ trong b¶ng trªn. Đại lượng nào phụ thuộc vào đại lượng nào? - Mỗi giá trị tương ứng của v xác định được mấy giá trị t? +Thời gian t phụ thuộc vào vận tốc v + Mỗi giá trị v xác định chỉ một giá trị tương ứng của t VÝ dô 1: * Mçi gi¸ trÞ cña t lu«n x¸c ®Þnh chØ mét gi¸ trÞ cña T. NhiÖt ®é T(0C) t¹i c¸c thêi ®iÓm t(giê) trong cïng mét ngµy ®­îc cho trong b¶ng sau: * §¹i l­îng T phô thuéc ®¹i l­îng t. T lµ hµm sè cña t 1. Một số ví dụ về hàm số 1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè: Víi mçi gi¸ trÞ cña t ta lu«n x¸c ®Þnh ®­îc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cña T. b. NhËn xÐt: Trong vÝ dô 1, ta thÊy: Tiết 29 Ta nãi T lµ hµm sè cña t NÕu ®¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng thay ®æi x sao cho mçi gi¸ trÞ cña x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­îc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y th× y ®­îc gäi lµ hµm sè cña x vµ x gäi lµ biÕn sè. 2. Kh¸i niÖm hµm sè: Tiết 29 1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè: a, Kh¸i niÖm * b, Chó ý: Khi x thay ®æi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ th× y ®­îc gäi lµ hµm h»ng. Hµm sè cã thÓ cho b»ng b¶ng (nh­ trong vÝ dô 1), b»ng c«ng thøc (nh­ trong vÝ dô 2,3)... Khi y lµ hµm sè cña x ta cã thÓ viÕt y = f(x), y = g(x)... Ch¼ng h¹n, víi hµm sè ®­îc cho bëi c«ng thøc y = 2x +3, ta cßn cã thÓ viÕt y = f(x) = 2x + 3 vµ khi ®ã thay cho c©u “ khi x b»ng 3 th× gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y lµ 9” (hoÆc c©u “khi x b»ng 3 th× y b»ng 9”) ta viÕt f(3) = 9 2. Kh¸i niÖm hµm sè: Tiết 29 1. Mét sè vÝ dô vÒ hµm sè: 3. Bµi tËp ¸p dung Bµi 1 Dùa vµo c¸c b¶ng gi¸ trÞ sau ®©y, y cã ph¶i lµ hµm sè cña x kh«ng? V× sao? b, c, -2 -2 15 -15 a, Bài 2 (Bµi 25 Sgk/ 64) Cho hµm sè y = f(x) = 3x2 + 1 Tính: f( ); f(1); f(3)  BT - Häc thuéc kh¸i niÖm hµm sè và chú ý Sgk, kết hợp bài tập đã làm ở vở ghi. Làm bµi tËp 24, 26, 27 , 28 Sgk trang 63, 64 Bài 35, 36, 37, 38 SBT trang 47, 48 H­íng dÉn vÒ nhµ: Bµi tËp 24 c¸ch lµm t­¬ng tù bµi tËp 1. - Bµi tËp 28 c¸ch lµm t­¬ng tù bµi tËp 25 sgk/ 64. Giáo viên thực hiện : Nguyễn Minh Đức 

File đính kèm:

  • pptTiet 29 Bai 5HAM SO.ppt