Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 6 - Hai đường thẳng song song (tiếp theo)

3. Vẽ Hai đường thẳng song song

Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau

 

ppt27 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 757 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 6 - Hai đường thẳng song song (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
I. Kiểm tra bài cũ Cho hình vẽ. Điền vµo (….) néi dung thÝch hîp A4 vµ B2 lµ hai gãc …………….. A4…..B2 (=…. ) b)A2 vµ B2 lµ hai gãc……………….. mµ ¢2=………=……( ®èi ®Ønh) nªn ¢2……..B2( =….. ) c)A1 vµ B2 lµ hai gãc……………. Mµ ¢1+ ¢4=1800( hai gãc kÒ bï) nªn ¢1= 350 Do ®ã ¢1+ B2=……….. so le trong = 1450 ®ång vÞ ¢4 1450 = 1450 1450 d) TÝnh chÊt: NÕu ®­êng th¼ng c c¾t hai ®­êng th¼ng a,b vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× +) Hai gãc so le trong cßn l¹i………………… +) Hai gãc ®ång vÞ…………………………… +) Hai gãc trong cïng phÝa……………………. trong cïng phÝa 1800 350 b»ng nhau b»ng nhau bï nhau 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 * Định nghĩa hai đường thẳng song song: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung *Hai đường thẳng a và b song song với nhau kí hiệu: ab * Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt th× hoÆc song song hoÆc c¾t nhau 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song *?1/ SGK: Xem hình 17(a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau a// b m// n d không song song với e 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song *?1/ SGK: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song *?1: SGK a//b *Dấu hiệu 1: *Dấu hiệu 2: a//b Bµi tËp 1: Trong c¸c h×nh vÏ sau ,h×nh nµo biÓu diÔn hai ®­êng th¼ng song song c b a H×nh 1 1360 1380 m n d H×nh 2 H×nh 3 600 600 a x b H×nh 4 Víi hình vẽ. Chứng tỏ rằng a//b Cách 1: *Ta có  A1 +  A2 = 1800(hai góc kề bù)   A1 = 1800 -  A2  A1 = 180o – 135o = 45o *Vì ca={A} ; cb ={B}  A1 =  B1 (= 45o ) mà chúng lại ở vị trí so le trong nên a//b (dấu hiệu nhận biết) Cách 2: *Ta có  A3 +  A2 = 1800(hai góc kề bù)  A3 = 1800 -  A2  A3 = 180o – 135o = 45o * Vì ca={A} ; cb ={B}  A3 =  B1 (= 45o ) mà chúng lại ở vị trí đồng vị trong nên a//b (dấu hiệu nhận biết) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau a song song với b 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song *?1: SGK a//b *Dấu hiệu 1: *Dấu hiệu 2: ca={A} ; cb ={B} A3 = B1 (hai góc đồng vị) a//b 2 *Dấu hiệu 3: a//b 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *?2/SGK: Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau B 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau 3. VÏ Hai ®­êng th¼ng song song *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc so le trong bằng nhau *Dùng góc nhọn 60o của êke vẽ hai góc đồng vị bằng nhau B 4. Luyện tập Bài2/ PHT: Điền vào chỗ trống để được câu đúng a, Nếu đường thẳng a,b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong………………….. thì a//b b, Nếu đường thẳng a,b cắt đường thẳng m tạo thành một cặp góc đồng vị…………………… thì a//b c, Nếu đường thẳng d,d’ cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía………………… thì a//b d, Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ……………………………. bằng nhau bằng nhau bù nhau a//b (hai góc so le trong còn lại bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau) Bài 3/PHT: Cho hình vẽ dưới đây hãy chứng tỏ m//n bằng nhiều cách Cách 1: *Ta có M1 + M2 = 1800(hai góc kề bù)  M2 = 1800 - M1 M2 = 180o – 120o = 60o *Vì mMN={M} ; nMN ={N} M2 = N1 (= 60o ) mà chúng lại ở vị trí so le trong nên m//n (dấu hiệu nhận biết) Cách 2: *Ta có N1 + N2 = 1800(hai góc kề bù)  N2 = 1800 - N1 N2 = 180o – 60o = 120o *Vì mMN={M} ; nMN ={N} N2 = M1 (= 120o ) mà chúng lại ở vị trí đồng vị nên m//n (dấu hiệu nhận biết) Cách 3: *Ta có N1 + N2 = 1800(hai góc kề bù)  N2 = 1800 - N1 N2 = 180o – 60o = 120o *Ta có M1 + M2 = 1800(hai góc kề bù)  M2 = 1800 - M1 M2 = 180o – 120o = 60o *Vì mMN={M} ; nMN ={N} M2 + N2 = 60o +120o=180o mà chúng lại ở vị trí trong cùng phía nên m//n (dấu hiệu nhận biết) DÆn dß vÒ nhµ Häc thuéc dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song 25,26(sgk/91) 21,22,23(sbt/78) Tù lÊy vÝ dô vÒ hai ®­êng th¼ng song song trong thùc tÕ C¸c thÇy c« gi¸o ®Õn dù giê gi¶ng d¹y m«n H×nh häc líp 7 

File đính kèm:

  • ppthai duong thang song song.ppt