Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 62 - Nghiệm của đa thức một biến

I) Nghiệm của đa thức một biến:

1) Xét bài toán: ( SGK/47)

Công thức đổi độ F sang độ C ?

 Vậy khi F=32 thì C = 0

Tại x = 1 ta được P(x) = x3 – 2x +1 = 13- 2.1 + 1 = 0

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 62 - Nghiệm của đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI TỔ TOÁN LÝ GV: TRẦN NHẬT KIỂM TRA BÀI CŨ Cho đa thức P(x) = x3 – 2x +1 và Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5 1) Tính: a) P(x)+Q(x) ; b) P(x) - Q(x) Đáp án: P(x) = x3 – 2x + 1 Q(x) =-2x3 + 2x2 + x – 5 P(x)+Q(x) =-x3 + 2x2 - x - 4 b) P(x) = x3 – 2x + 1 Q(x) =-2x3 + 2x2 + x – 5 P(x) - Q(x) =3x3 - 2x2 - 3x + 6 2)Tính giá trị của đa thức P(x) = x3 – 2x +1, tại x = 1; x = -1 Đáp án: Tại x = 1 ta được P(x) = x3 – 2x +1= 13- 2.1 + 1 = 0 Tại x = -1 ta được P(x) = x3 – 2x +1= (-1)3- 2.(-1) + 1 = 2 Tiết 62 Tiết 61: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) a)Hãy đổi 40C sang độ F? Ta có 40C= 0C + 40C = 32F + ( 40 . 1,8)=104F b) Công thức đổi độ F sang độ C ? C = 5/9 ( F – 32) Nước đá đóng băng ở bao nhiêu độ F? Nước đá đóng băng ở OC nên ta được: 5/9 ( F – 32 ) = 0  F = 32 Nước đá đóng băng ở 32F. Vậy khi F=32 thì C = 0 * Công thức đổi độ F sang độ C ? C = 5/9 ( F – 32) b) Tính giá trj của đa thức P(x) = 5/9X – 160/9 tại x = 32 Khi x = 32 thì P(x) = 0. Ta nói x = 32 là một nghiệm của đa thức P(x) * Hãy đổi 86F ra độ C? * 86F thì bằng 5/9(86-32)=30C Tại x = 1 ta được P(x) = x3 – 2x +1 = 13- 2.1 + 1 = 0 Vậy tại x = 1 làm cho P(x) = 0 thì 1 là một nghiệm của đa thức Nếu x = a làm cho đa thức f(x) = 0 thì a được gọi là gì của đa thức f(x)? Tiết 61: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) * Công thức đổi độ F sang độ C ? C = 5/9 ( F – 32) Nếu x = a làm cho đa thức f(x) = 0 thì a được gọi là gì của đa thức f(x)? Vậy khi F=32 thì C = 0 Tại x = 1 ta được P(x) = x3 – 2x +1 = 13- 2.1 + 1 = 0 Vậy tại x = 1 làm cho P(x) = 0 thì 1 là một nghiệm của đa thức 2)Kết luận: (SGK/47) I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) X =a là nghiệm của đa thức f(x) f(a) = 0 Tiết 61: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) * Công thức đổi độ F sang độ C ? C = 5/9 ( F – 32) Vậy khi F=32 thì C = 0 Tại x = 1 ta được P(x) = x3 – 2x +1 = 13- 2.1 + 1 = 0 Vậy tại x = 1 làm cho P(x) = 0 thì 1 là một nghiệm của đa thức 2)Kết luận: (SGK/47) I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) X =a là nghiệm của đa thức f(x) f(a) = 0 Áp dụng 1) Kiểm tra xem x = -2 ; x = 0 ; x = 2; x = 1 có phải là các nghiệm của đa thức: f(x) = x3 – 4x hay không? Đáp án: *f(-2) = (-2)3- 4.(-2) = -8 +8 = 0 Vậy x = -2 là 1 nghiệm của đa thức *f(0) = (0)3- 4.(0) = 0 - 0 = 0 Vậy x = 0 là 1 nghiệm của đa thức *f(2) = 23- 4.2 = 8 - 8 = 0 Vậy x = 2 là 1 nghiệm của đa thức *f(1) = 13- 4.1 = 1 – 4 = -3  0. Vậy x = 1 không phải là 1 nghiệm của đa thức Áp dụng:1) Kiểm tra xem x = -2 ; x = 0 ; x = 2; x = 1 có phải là các nghiệm của đa thức: f(x) = x3 – 4x hay không? Ta có: f(-2)=0 ; f(0) = 0 ; f(2) = 0 và f(1) 0. Vậy x = 2 ; -2 ; 0 là các nghiệm của đa thức Tiết 61: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) * Công thức đổi độ F sang độ C ? C = 5/9 ( F – 32) Vậy khi F=32 thì C = 0 Tại x = 1 ta được P(x) = x3 – 2x +1 = 13- 2.1 + 1 = 0 Vậy tại x = 1 làm cho P(x) = 0 thì 1 là một nghiệm của đa thức 2)Kết luận: (SGK/47) I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) X =a là nghiệm của đa thức f(x) f(a) = 0 Áp dụng:1) Kiểm tra xem x = -2 ; x = 0 ; x = 2; x = 1 có phải là các nghiệm của đa thức: f(x) = x3 – 4x hay không? Ta có: f(-2)=0 ; f(0) = 0 ; f(2) = 0 và f(1) 0. Vậy x = 2 ; -2 ; 0 là các nghiệm của đa thức 2) Chọn câu đúng: Đa thức Q(x) = x2 – x có nghiệm là: X = 0 ; B) x = -1 ; C) x = 1 D) Câu A và C đều đúng. Đáp án : Câu D AI THÔNG MINH NHẤT? Chọn các số x trong tập hợp A = { -1 ; -2 ; 0 ;1/2 ; 1/3 ;1/4; 1 ; 2 }. Sao cho chúng là các nghiệm của đa thức: P(x) = ( x -1 ) ( 2 + x ) ( x – 1/3 ) Đáp án: Các nghiệm của đa thức P(x) là x Є { 1 ; -2 ; 1/3 } Tiết 61: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) * Công thức đổi độ F sang độ C ? C = 5/9 ( F – 32) Vậy khi F=32 thì C = 0 Tại x = 1 ta được P(x) = x3 – 2x +1 = 13- 2.1 + 1 = 0 Vậy tại x = 1 làm cho P(x) = 0 thì 1 là một nghiệm của đa thức 2)Kết luận: (SGK/47) I) Nghiệm của đa thức một biến: 1) Xét bài toán: ( SGK/47) X =a là nghiệm của đa thức f(x) f(a) = 0 Áp dụng:1) Kiểm tra xem x = -2 ; x = 0 ; x = 2; x = 1 có phải là các nghiệm của đa thức: f(x) = x3 – 4x hay không? Ta có: f(-2)=0 ; f(0) = 0 ; f(2) = 0 và f(1) 0. Vậy x = 2 ; -2 ; 0 là các nghiệm của đa thức Hướng dẫn tự học: Bài vừa học: * X = a là nghiệm của f (x) khi nào? * Làm bài tập số 54/48 SGK. Làm thêm BT ở SBT số: 2) Bài sắp học: “NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN ( tt)” Tìm hiểu : làm thế nào để tìm được nghiệm của đa thức một biến? 

File đính kèm:

  • pptChuong IV Bai 9 NHIEM CUA DA THUC MOT BIEN.ppt