Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ

Qua dự đoán, ghép hình và suy luận, em hãy nêu định lý về tổng 3 góc của 1 tam giác?

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1864 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tình huống xuất phát ?1 - Vẽ hai tam giác bất kỳ - Dùng thước đo ba góc của tam giác đó - Tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác. - Nhận xét gì về các kết quả trên? ?2 Thöïc haønh: - Caét moät taám bìa hình tam giaùc ABC - Caét rôøi goùc B ra roài ñaët noù keà vôùi goùc A - Caét rôøi goùc C ra roài ñaët noù keà vôùi goùc A . - Haõy neâu döï ñoaùn veà toång caùc goùc A, B, C cuûa ABC. Dự đoán: +) Qua đo đạc: Tổng ba góc của một tam giác có số đo bằng 1800. +) Qua ghép hình: Tổng ba góc của một tam giác có số đo bằng 1800. Hoạt động nhóm : Bằng suy luận, hãy chứng minh bài toán sau: GT  ABC Chứng minh: Qua A kÎ ®­êng th¼ng xy // BC, ta có: (Hai gãc so le trong) (Hai gãc so le trong) Tõ (1) vµ (2) suy ra: 2 C B A 1 x y Qua dự đoán, ghép hình và suy luận, em hãy nêu định lý về tổng 3 góc của 1 tam giác? ®Þnh lÝ: Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c b»ng 1800 CHÖÔNG 2 – TAM GIAÙC 1./ Tổng ba góc của một tam giác. 2./ Hai tam giác bằng nhau. 3./ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c) 4./ Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c) 5./ Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) 6./ Tam giác cân. 7./ Định lí Pi-ta-go. 8./ Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. 9./ Thực hành ngoài trời. ÔN TẬP CHƯƠNG II Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 GT  ABC Chứng minh: Qua A kÎ ®­êng th¼ng xy // BC, ta có: (Hai gãc so le trong) (Hai gãc so le trong) Tõ (1) vµ (2) suy ra: 2 C B A 1 x y Đố: Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng. Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ ? ABC có: A+ABC+C= 1800 (tổng 3 góc trong ) ABC = 1800 – (A+C) ABC = 1800 – (50+900) ABC = 850 Vậy ABC = 850 Giải 

File đính kèm:

  • pptTong 3 goc cua 1 tam giacPP ban tay nan bot.ppt