Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiết 2)

BT40/97/sgk:

Căn cứ vào hình vẽ điền vào chỗ trống( ):

Nếu ac và b?c thì

Nếu a//b và c?a thì

 

 

ppt15 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 875 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Chào mừng CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A1 NĂM HỌC 2014-2015 Hãy nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? Câu hỏi: Bài tập: Cho hình vẽ Nhận xét gì về quan hệ giữa đường thẳng a và đường thẳng b? ?1 – SGK/96: Xem hình 27, a) Dự đốn xem a và b cĩ song song với nhau khơng b) Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song(ở bài 4) hãy suy ra a//b Hình 27 Giải a) Dự đốn a//b là hai gĩc so le trong TÝnh chÊt 1: (SGK- 96) Hai ®­êng th¼ng ph©n biƯt cïng vu«ng gãc víi mét ®­êng th¼ng thø ba th× chĩng song song víi nhau. Bài tập: Cho hình vẽ. Biết Tính số đo gĩc B1 Nhận xét gì về quan hệ giữa đường thẳng b và đường thẳng c? TÝnh chÊt 2:(SGK - 96) Mét ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi mét trong hai ®­êng th¼ng song song th× nã cịng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng kia. BT40/97/sgk:Căn cứ vào hình vẽ điền vào chỗ trống(…):Nếu ac và bc thì …Nếu a//b và ca thì … a // b b c ?2 Cho d' // d vµ d'' // d a) Dự đốn d’ cĩ song song với d’’ khơng? b) Vẽ đường thẳng a vuơng gĩc với đường thẳng d - a cĩ vuơng gĩc với d’ khơng? Vì sao? a cĩ vuơng gĩc với d’’ khơng? Vì sao? d’ cĩ vuơng gĩc với d’’ khơng? Vì sao? a) Dù ®o¸n: d' // d'' b) VÏ a  d Cã: d' // d (®Ị bµi) a  d (®Ị bµi)  a  d'(TÝnh chÊt 2) Cã: d'' // d (®Ị bµi) a  d (®Ị bµi)  a  d''(TÝnh chÊt 2) Cã: a  d' (CM trªn) a  d'' (CM trªn)  d' // d''(TÝnh chÊt 1) TÝnh chÊt 3: SGK(97) Hai ®­êng th¼ng ph©n biƯt cïng song song víi ®­êng th¼ng thø ba th× chĩng song song víi nhau. Chĩ ý: d//d d//d  d//d d//d d//d d//d  d//d//d d d d Bài tập 41 (SGK): Căn cứ vào hình vẽ, hãy điền vào chỗ trống (…) Nếu a // b và a // c thì … b c a b // c - NÕu ®­êng th¼ng c c¾t hai ®­êng th¼ng a, b vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã: + Mét cỈp gãc so le trong b»ng nhau. hoỈc + Mét cỈp gãc ®ång vÞ b»ng nhau. hoỈc + Mét cỈp gãc trong cïng phÝa bï nhau th× a song song b DÊu hiƯu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song + Hai ®­êng th¼ng ph©n biƯt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th× chĩng song song víi nhau. + Hai ®­êng th¼ng ph©n biƯt cïng song song víi ®­êng th¼ng thø ba th× chĩng song song víi nhau. ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG Bài Tập: Xem hình bên (cho m // n)Tính số đo góc B, D. Giải: a) Ta có : m // n b) Vì m // n nên, ta có: (hai gĩc trong cùng phía) (hai gĩc so le) Mà 1. Häc thuéc lý thuyÕt. 2. Lµm bµi 40, 41 (SGK - 97), 32  35 (SBT) Bµi tËp vỊ nhµ 

File đính kèm:

  • pptbai 6 tu vuong goc den song song(1).ppt