Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiết 4)

Tính chất 3:

Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1420 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? 2) Phát biểu nội dung tiên đề Ơ-clít? 3) Phát biểu tính chất về hai đường thẳng song song? KIỂM TRA BÀI CỦ Bài tập 1 Biết và a) Dự đoán xem a và b có song song với nhau không ? b) Sử dụng các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song hãy suy ra a // b. Tính chất 1: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau c b a Bài tập 2: Biết Xét xem c và b có vuông góc với nhau không ? Vì sao? Tính chất 2: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó …… cũng vuông góc với đường thẳng kia 1 1 A B Cho d1//d, d2//d Dự đoán d1//d2 ? Vì sao? Tính chất 3: Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường đường thẳng thứ ba thì …………… chúng song song với nhau Bài tập 3: Bài tập vận dụng Bài 40 ( SGK – 97) căn cứ vào hình vẽ hãy điền vào ô trống (….) Nếu Nếu a//b Bài 41 ( SGK – 97) căn cứ vào hình vẽ hãy điền vào ô trống (….) Nếu a//b, a//c thì …… b//c Bài tập 1: Xem hình dưới đâya) Vì sao a // b? b) Tính goùc B1 ? A B 1 1 a b c 1200 Bài tập 2: Tính số đo góc AOB trong hình vẽ. Biết a // b và a // m. O a b 350 1400 A B 1 - NÕu ®­êng th¼ng c c¾t hai ®­êng th¼ng a, b vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã: + Mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau. hoÆc + Mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau. hoÆc + Mét cÆp gãc trong cïng phÝa bï nhau th× a song song b DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®­êng th¼ng song song + Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th× chóng song song víi nhau. + Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng song song víi ®­êng th¼ng thø ba th× chóng song song víi nhau. Tính chất 1: Tính chất 2: Tính chất 3 : Khi đó ta nói a // b // c Hướng dẫn học ở nhà Học thuộc các tính chất 1, 2, 3 từ vuông góc đến song song Học thuộc các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Bài tập về nhà: 42, 43, 44,45,46, 47 (SGK) Chúc thầy giáo, cô giáo sức khỏe hạnh phúc Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi Ch©n thµnh c¶m ¬n vµ hÑn gÆp l¹i 

File đính kèm:

  • pptTU VUONG GOC DEN SONG SONG.ppt