Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tuần 28 - Tiết 57 - Bài 5 - Đa thức

Tìm các biểu thức đồng dạng trong đa thức sau:

Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng

Đa thức

là dạng thu gọn đa thức N

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 882 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tuần 28 - Tiết 57 - Bài 5 - Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Kiểm tra bài cũ: Nêu khái niệm đơn thức? Cho ví dụ về đơn thức, xác định phần hệ số, phần biến của đơn thức đĩ. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: . Kiểm tra bài cũ: Tuần 28 tiết 57 Bài 5. ĐA THỨC Xét các biểu thức : a/ Biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng về phía ngoài trên hai cạnh góc vuông x,y của tam giác đó I.ĐA THỨC Tuần 28 tiết 57 Bài 5. ĐA THỨC I.ĐA THỨC Đa thức là một tổng của những đơn thức. Ví dụ: Đa thức Được viết dạng tổng là : Các hạng tử của đa thức là : Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Tuần 28 tiết 57 Bài 5. ĐA THỨC I.ĐA THỨC Có thể kí hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa là A, B, N, P, Q, …… Chẳn hạn : Chú ý : Mỗi đơn thức được coi là một đa thức. Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó. ?1 Tuần 28 tiết 57 Bài 5. ĐA THỨC I.ĐA THỨC Tìm các biểu thức đồng dạng trong đa thức sau: Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng Đa thức là dạng thu gọn đa thức N II.THU GỌN ĐA THỨC N= Tuần 28 tiết 57 Bài 5. ĐA THỨC I.ĐA THỨC Hãy thu gọn đa thức sau : Giải I.ĐA THỨC II.THU GỌN ĐA THỨC ?2 Tuần 28 tiết 58 Bài 5. ĐA THỨC I.ĐA THỨC Đa thức : I.ĐA THỨC II.THU GỌN ĐA THỨC Gồm các hạng tử: có bậc là : có bậc là : có bậc là : có bậc là : 7 5 6 0 Bậc cao nhất trong các bậc là : 7 Ta nói 7 là bậc của đa thức M. III.BẬC CỦA ĐA THỨC Tuần 28 tiết 57 Bài 5. ĐA THỨC I.ĐA THỨC Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. I.ĐA THỨC II.THU GỌN ĐA THỨC I.ĐA THỨC II.THU GỌN ĐA THỨC II.BẬC CỦA ĐA THỨC Chú ý : - Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc. - Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó. Tuần 28 tiết 57 Bài 5. ĐA THỨC I.ĐA THỨC Tìm bậc của đa thức : I.ĐA THỨC II.THU GỌN ĐA THỨC II.BẬC CỦA ĐA THỨC Giải. Đa thức Q có bậc là 4 ?3 Bµi tËp 1: Trong c¸c biĨu thøc sau biĨu thøc nµo lµ ®a thøc? a)xy-3x2y+3xy2+7 b)0,5x5-12xy2+3x4y+x5 c)7x2-5x+2 d)3xyz e)x2+y2+z2-x2-y2 Lµ ®a thøc Lµ ®a thøc Lµ ®a thøc Lµ ®a thøc Lµ ®a thøc f) +2x+1 Kh«ng lµ ®a thøc Bµi tËp2: Nèi mçi dßng ë cét bªn tr¸i víi 1 dßng ë cét bªn ph¶i ®Ĩ cã kh¼ng ®Þnh ®ĩng: Bµi tËp 3: Khoanh trßn vµo câu ®øng tr­íc kh¼ng ®Þnh ®ĩng: a) Đa thøc -3x2y+6xy+x2y- 5xy+2x2y cã bËc 3. b) Đa thøc 2x6+3x5-x3y3 cã bËc 6. c) Đa thøc 2x5-x4+xy5-y3 cã bËc 5. d) Đa thøc 6x2- 3x2y+6xy-7x cã bËc 2. e) Đa thøc x6-y5+x4y4+1 cã bËc 8. g) Đa thøc -3x5- 0,5x3y-0,75xy2+3x5+2 cã bËc 4. -Häc bµi theo SGK ®Ĩ hiĨu râ ®a thøc, bËc cđa ®a thøc -Lµm c¸c bµi tËp 24, 26 ( SGK/38) 24 – 28 (SBT/13) -Häc tr­íc bµi: “Céng trõ ®a thøc” ¤n l¹i c¸c tÝnh chÊt cđa phÐp céng c¸c sè hữu tØ. h­íng dÉn häc ë nhµ C¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c em 

File đính kèm:

  • pptTiet57Dathuc.ppt